Is Tatoeëring Sonde?

Ons het in die afgelope tyd dikwels op die rugbyveld of op die sokkerveld gesien hoe die sporthelde van vandag tatoeëermerke op hul liggame dra. Die kameras wat inzoom in mense se privaat-ruimte wys ook dat baie filmsterre tatoeëermerke dra.

Die rolmodelle van ons dag moedig die wêreld aan om hulle na te volg. Die vraag wat egter by baie Christene opkom, is of dit volgens die Bybel reg of verkeerd is om permanente tatoeëermerke op jou liggaam aan te bring?

Hierdie vraagstuk is seker een van die mees aktuele vrae wat mense in ons dag vra. Lacos het in 2001 in ’n ondersoek bepaal dat die woord ‘tatoo’ die vierde mees-gesoekte woord op die web was.

OU GEBRUIK
Tatoeëermerke op ’n mens se liggaam is ’n baie ou gebruik en daar is voorbeelde van talle mummies wat bewys dat daar reeds duisende jare gelede tatoeëermerke op liggame aangebring is. In die heidenwêreld ten tye van die Ou Testament was tatoeëermerke ook deel van afgodsaanbidding. Slawe en kriminele persone is pertinent met ’n merk getatoeëer.

In die vroeë Christelike tydperk het Christene ’n kruis of die naam van Jesus op hulle arms getatoeëer. Die kruisvaarders het ook ’n kruis pertinent op hulle liggame aangebring om daarmee te wys dat hulle Christene is en as hulle lyke gevind sou word, dat hulle ’n Christelike begrafnis moes ontvang. Dit was egter eers vroeg in die vierde eeu wat die Romeinse Keiser, Konstantyn, ’n wet uitgevaardig het dat tatoeëermerke in die gesig verbied word, omdat jou gesig die onbesoedelde beeld van God moet weerkaats.

ROME VERBAN DIT
In 787 n.C. het Pous Adrian alle tatoeëermerke vir die Christendom verban. Die teks uit Levitikus 19:27-28 word dikwels aangehaal as ’n riglyn van wat die Bybel sê oor tatoeëermerke: “Julle mag nie heidense rougebruike navolg, deur die hare voor die ore en wangbaard te knip of deur snye en tatoeëermerke op julle liggame te maak nie. Ek is die Here.” Die konteks van hierdie Skrifgedeelte dui egter op ’n gebruik wat die heidene gehad het om uit vrees vir bose magte van die dood, hulleself te vermom en onherkenbaar te maak deur hare en baard te knip en snye en merke op hulle liggame te maak.

Die gelowiges moet hulle daarom onderskei van die heidene en mag daarom nie meedoen aan hierdie heidense begrafnisgebruike nie. Ons besef egter dat tatoeëermerke in ons dag om totaal ander redes aangebring word en daarom dat hierdie teksgedeelte nie finale uitsluitsel kan gee oor hedendaagse tatoeëermerke nie.

CHRISTEN-SIENING
’n Ongelowige steur hom egter nie aan God se leiding nie en maak soos die wêreld en soos wat hy/sy self wil. As ’n mens egter ’n Christen geword het, is daar wel sekere vrae wat ’n mens jouself en vir God kan vra as jy ’n tatoeëermerk op jou liggaam oorweeg.

Vra jouself af of jy dit doen met vrede in jou gemoed. ’n Christen vra God se leiding oor elke besluit soos, onder andere, ook oor tatoeëermerke, want ons weet dat die Here ook die Hoof van ons liggaam is. In 1 Kor. 6:19-20 word verduidelik dat ’n Christen se liggaam ’n tempel van God word en dat ons nie meer aan onsself behoort nie, maar aan Hom.

Daarom kan ons ook nie met ons liggame maak wat ons wil nie en moet ons dit steeds met respek hanteer en byvoorbeeld vir God vra as ons ’n tatoeëermerk op ons liggaam wil aanbring. As God daarom vir ’n mens vrede gee hieroor, dan is dit ’n oortui¬ging tussen jou en die Here.

’n Tweede belangrike vraag waaroor ‘n mens vir jouself moet duidelikheid kry, is of jy glo dat jy oor ’n paar jaar steeds tevrede sou wees met daardie tatoeëermerk. In ’n opname is bepaal dat die gemiddelde ouderdom waarop tatoeëermerke aangebring word, sestien jaar is. Dit kan maklik gebeur dat ’n mens oor jare moeg word vir ’n merk op jou lyf en dit nie meer wil hê nie.

’n Mens se lewensmaat gaan dalk ook nie daarmee tevrede wees nie. Daar is byvoorbeeld al verskeie mense wat tot bekering gekom het en dan ontslae wou raak van tatoeëermerke wat slegte assosiasies en herinneringe met ’n ou sondige lewe inhou. Ons weet vandag dat tatoeëermerke permanent is en slegs met moeilike, pynlike operasies verwyder kan word.

Verder moet ’n mens ook jou motiewe ondersoek en sekermaak waarom jy graag hierdie tatoeëermerk wil aanbring. As dit ’n simbool is van rebelsheid, ongehoorsaamheid en opstandigheid teenoor ouers, is dit nie ’n aanvaarbare motief nie.

Paulus was baie versigtig om nie die eet van offervleis, wat vir homself geen probleem ingehou het, in sy lewe toe te laat as hy daardeur vir sy swakke broer tot struikeling kon wees nie. Paulus wou eerder níks doen wat kon veroorsaak dat mense nie met ’n oop gemoed na hom sou luister nie. “Daarom, as ek deur wat ek eet, my broer laat struikel, sal ek nooit weer vleis eet nie: Ek wil nie my broer se val veroorsaak nie.” 1 Kor. 8:13.

’n Christen mág nie toelaat dat enigiets sy getuienis besoedel, keer of beskadig nie. Ook Romeine 14 gee ’n hele aantal riglyne om ’n gelowige sensitief te maak om nie ’n swakke broer aanstoot te gee of te laat struikel deur jou voorbeeld nie. As ’n tatoeëermerk jou getuienis gaan beskadig en mense oor jou integriteit laat twyfel, is dit beter om dit nie op jou liggaam aan te bring nie.

Dit is ook belangrik om na praktiese dinge te kyk en seker te maak dat die nodige higiëne bestaan en dat daar nie enige gesondheidsrisiko’s in die aanbring van tatoeëermerke is nie.

’n Mens moet ook baie sekermaak wat presies uitgebeeld of gesimboliseer word en dat dit ’n positiewe getuienis en selfs ’n aanknopingspunt tot eer van God kan wees.

’n Belangrike beginsel is steeds: “If you doubt, don’t.” In Rom. 14:23 staan daar: “As iemand egter twyfel en tog eet, is hy klaar veroordeel omdat hy dit nie uit geloofsoortuiging doen nie. En enigiets wat ’n mens nie uit geloofsoortuiging doen nie, is sonde.” Daarom moet ’n mens jouself afvra of jy dit met oortuiging doen en of jy twyfel. Moenie dat ’n obsessie jou dryf nie en wag liewers totdat jy vrede in jou hart het en daar geen hindernis in jou geloofsoortuiging is nie.

GOD SE LIEFDE AS TEKEN
Paulus skrywe dat hy die merktekens van sy Christenskap in sy liggaam dra, omdat hy gestenig is en geslaan is en die letsels duidelike tekens van sy liefde en toewyding aan God vertoon. Kom ons dra die liefde vir God as ‘n duidelike teken wat almal kan sien.


Hoera Vir Prof. Piet Strauss!

n Storm het die afgelope tyd om die kop van prof. Piet Strauss, moderator van die NG Kerk, losgebars nadat hy hom in ‘n onderhoud met JUIG! van evolusie gedistansieer en gesê het hy glo in die Bybelse Skeppingsleer met God Drie-enig as Skepper van die Hemel en die aarde.

’N MEDIA HERRIE
Die herrie wat hierna losgebars het, het, volgens Die Burger, begin toe mnr. Jean Oosthuizen van Kletskerk en nuusredakteur van Kerkbode (die NG Kerk se amptelike nuusblad), Prof. Strauss se antwoord op ‘n vraag tydens ‘n onderhoud aan die paleontoloog dr. Jurie van den Heever, van die Universiteit van Stellenbosch, gestuur het. Van den Heever het Strauss persoonlik aangeval en erg kwetsende dinge oor hom in die pers kwytge¬raak.

DIE LIBERALE AGENDA
Om ‘n gerespekteerde en Skrifgetroue leier van die kerk só te behandel, skreeu ten hemele. Dit is verstaanbaar dat baie mense nou sal wonder oor die lojaliteit van die kerk teenoor die moderator. Hierdie hele saga het die saak oor waar die kerk staan m.b.t. evolusie egter nou op die spits gedryf. Die NG Kerk sal hom nou duidelik hieroor moet uitspreek.

Ons doen hiermee ‘n beroep op alle Bybelgelowige Christene om predikante en diegene wat leiersposisies in die kerk be¬klee – en wat die moed van hulle oortui¬ging het om die Bybel as die ware en enigste Woord van God te erken – voortdurend in gebed voor die Troon van God te hou.

Elke wedergebore Christen behoort hom-/haarself ook af te vra of hy/sy nog langer kan stilbly oor dit waarvan hulle heilig oortuig is teenoor ’n toenemend sekulêre, arrogante en liberalistiese aka¬demiese wêreld.

UITTREKSELS UIT BRIEWE AAN REDAKTEURS IN DIE SEKULÊRE MEDIA
Dit lyk of die ko-evolusie-hipotese ‘n onbewuste erkenning is dat daar meer beplanning in die wordingsprosesse van alle lewensvorme was as wat die evolusie-dogma toelaat.
Deon Thom: DB 28/7

Kletskerk se vraag insake die NG Kerk se standpunt oor evolusie het ‘n spreekwoordelike klip in die bos gegooi, en toe vlieg daar vlermuise uit.
Dennis Siebrits: DB 31/7

Is dit genoeg rede om ‘n gerespekteerde Christenleier op so ‘n neerhalende wyse te behandel?
Pierre Jordaan: DB 30/7

Die standpunt van prof. Piet Strauss (Beeld, 27 Julie) oor die skepping verdien steun. Strauss is ’n teoloog. Sy standpunt is dus noodwendig in ooreenstemming met die Genesis-verhaal.
Dr. Christo Landman: Beeld 28/07

Talle evolusioniste, bv. dr. Jurie v.d. Heever, het ‘n pedantiese, beledigende houding teenoor andersdenkendes. Is evolusie se bewyse wel so rotsvas?
Skoolhoof: DB 29/7

Met die een oog toe en oogklappe aan steun ek prof. Piet Strauss volmondig in die debat oor evolusie.
Kobus Myburgh: Beeld 31/07

Wanneer mense oor evolusie praat, word dit gewoonlik gedoen uit ’n godsdiens-teen-wetenskap-raamwerk. Dié raamwerk is nie bevorderlik vir ’n konstruktiewe debat oor die geldigheid van evolusie nie.
Hanno den Boer: Beeld 31/07

Mense kritiseer prof. Strauss omdat hy nie die vuurtjie verder wil aanblaas nie. Aan Prof. Strauss wil ek net sê: Ek respekteer jou reaksie. Jy is duidelik kwaadwillig gekonfronteer omdat jy ’n gesiene figuur is.
Loot Grossmann: Beeld 30/07

VAN DIE REDAKTRISE AAN ALLE JUIG! LESERS VAN ALLE DENOMINASIES
Die Here het ons gewaarsku dat daar in die laaste dae valse leermeesters sal wees en dat gelowiges baie versigtig moet wees om nie ten prooi te val van elke dogma en lering wat teen die Evangelie en die gesag van Sy Woord is nie. Wanneer ons individue, kerke en organisa¬sies (soos kweekskole) sien wat gekritiseer word omdat hulle in God en Sy Woord glo, moet ons die gevaar besef. Die stryd tussen Bybelse Christendom ( Bybelgeloof ) versus die Liberale Teologie en Sekulêr-Humanistiese denkwyse, neem daagliks in intensiteit toe. Dit is ‘n stryd wat eie is aan die hele Liggaam van Christus en nie net een enkele denominasie nie. Die geskil oor evolusionêre denke en die liberale Christendom tussen kerke en die media is nie net ‘n ‘NG’-probleem of ‘n ‘tradisionele kerk’-situasie nie. Engelse en charismatiese kerke staar dieselfde uitdagings in die gesig. As een liggaam en een gelowige priesterdom behoort ons almal saam te staan vir die waarheid en ons broers en susters in Christus op te hef omdat hulle die beginselvaste Woord van God verkondig.


At & Nyretta Boshoff: Lewe ’n Positiewe ‘Ja’-lewe!

Christian Revival Church (CRC), Bloem¬fontein, is 34 000 lidmate sterk. Hul visie is om verlore siele na die Here te lei. “Ons mandaat is dus: ‘Win the lost at any cost’, om só één Kerk te bou – multi-generational and multi-cultural.” Hierdie kerk is ‘n lewendige kombinasie van Bybelse egtheid en eietydse leefstyl wat weerspieël word in alles wat aangepak word.

Pastoor At en sy vrou, Nyretta Boshoff, was in 1994 die stigters van dié kerk in Bloem¬fontein en hulle is nog steeds die her¬derspaar aan die stuur van sake. Hier word daar baie deeglik na die geestelike behoef¬tes van die moderne mens omge¬sien en mense word só vir Christus gewen. Pastoor At vertel: “Nadat ek in 1982 wedergebore is, het ek onmiddellik geweet God het ‘n roeping vir my lewe. In September 1986 het ek die bediening voltyds betree. My vrou, egter, het van haar kinderdae af geweet sy gaan met ‘n pastoor trou en in die bedie¬ning wees.” Pastoor At is die herder van vier CRC-gemeentes – hul funksioneer as een kerk op vier verskillende plekke, nl. Bloemfontein, Pretoria, Welkom en George.

LEWENS DAAGLIKS GERAAK
Die kerk in Pretoria se lidmaattal staan tans op 8 000 en hul groei steeds. Daar is tans 38 CRC-kerke nasionaal en internasio¬naal. Lewens van duisende mense word op ‘n daaglikse basis prakties aangeraak en mense getuig dat hulle nie bloot net by ‘n kerk aangesluit het nie, hulle het deel geword van ‘n geestelike familie.

‘n Familie wat nie net by innoverende gemeenskaps¬projekte betrokke is nie, maar élke lid van die gemeenskap in ag neem en met Je¬susliefde bedien. JUIG! het probeer vasstel waarom dié kerk so gewild is en wat dit ánders as ander kerke maak, deur met Pastoor At te gesels.

WAT IS CRC SE VISIE?
CRC se dinamika lê eerstens in ons absolute passie om verlore siele te red. In Matt 28:19 word die baie duidelike opdrag gegee: “Gaan dan, maak al die nasies My dissipels, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees.” Tweedens is ons doel om sterk multi-kulturele kerke te vestig waar veral Afrika¬ners en ander be¬volkingsgroepe verenig word. In die derde plek het ons ‘n baie sterk opdrag om die volgende generasie toe te rus om hulle plek as kinders en getui¬es van die Allerhoogste in ‘n moderne samele¬wing in te neem en hulle te leer “om alles te gehoorsaam wat Ek aan julle opgedra het.” Matt 28:20.

EEN VAN DIE DROME VIR JUL KERK IS OM ‘N LIG VIR DIE NASIE(S) TE WEES. HOE DOEN JULLE DIT?
Ons glo dat ons, deur die plant van die verskillende kerke regoor die land, ons missie uitdra en sodoende Christus se opdrag in Matteus prakties uitleef. Ons skakel ook direk (m.b.v. tegnologie) met die verskillende ‘satelliete’ regoor die wêreld – daar is op die oomblik 38: in die VSA, Frankryk en die Ver¬enigde Koninkryk. Ons het ook sendelinge wat in die wêreld uitgestuur word en deur ons onderhou en geldelik en in gebed ondersteun word. Verder het ons ook honderde ‘loopbaansendelinge’ en kerkwerkers regoor die wêreld wat op ‘n baie praktiese manier hul Christenskap uitleef. Ons is ook by verskeie korttermyn-sendingprojekte betrokke. Ons glo dat hierdie drome deur God Self geïnspireer is en daarom sal die drome wat nog wag om vervul te word, by die lys gevoeg kan word.

HOE BEHOU JULLE ‘N GELUKKIGE, GE¬SON¬DE HUWELIKS- EN GESINS¬LE¬WE TER¬WYL JULLE AAN DIE HOOF VAN SO ‘N GROOT BEDIENING IS?
Ons het baie vroeg reeds die belangrikheid van ‘eenheid’ in die huwelik besef. Dit is immers die beeld wat gebruik word om die verhouding tussen Christus en die bruid (Kerk) uit te beeld. Ons het ook besef ons huwelik behoort die voorbeeld te wees van hoe die huwelik veronderstel is om te wees – juis omdat ons in ‘n gebroke wêreld leef met die enorme behoefte aan geluk en liefde – in die Kerk en in die samelewing. Ons neem, waar en wanneer dit moontlik is, ons kinders saam as ons ie¬wers heengaan vir bediening. Ons maak ook baie seker dat ons kinders prioriteit-aandag kry – ons gee aan elkeen van hulle individueel aandag. Dit, glo ons, laat hulle ook baie geborge voel.

Liefde vir ‘n kind word só gespel: T-Y-D! Jou kinders moet altyd eerste kom, maak vir hulle genóég kwaliteit-tyd in jou besige program. Wees ook baie opreg as jy hulle verse¬ker dat jy veel eerder saam met hulle sou wou wees en tyd saam met hulle sou wou spandeer as om weg van hulle te wees. Die Woord is ook baie duidelik wanneer daar geskryf staan: “Leer ‘n jongmens om die regte pad te kies, en wanneer hy eendag oud is, sal hy nie daarvan afwyk nie.” Spr 22:6.

WATTER ROL SPEEL NYRETTA?
Sy is die Senior Pastoor en ook die leier van die vroue-, musiek- en kreatiewe kuns-tedepartement. Sy is die aanmoediger en motiveerder in die Gemeente en een van haar besondere eienskappe is dat sy konflik in liefde kan oplos. My dogter Angelique speel ook ‘n aktiewe rol by die kinderselgroepe. David en Chanelle is nie soseer betrokke nie – hulle is net deel van die huis-sel en jeugaksie.

MENS HOOR SO DIKWELS IN DIE BESIGE TYD WAARIN ONS LEEF VAN ‘UITBRANDING’. HOE BEHOU JULLE JUL PASSIE VIR DIE BEDIENING SONDER OM UITGEBRAND TE RAAK?
Ons glo daarin om alles voluit te doen en om ‘n gebalanseerde lewenstyl te handhaaf. Ons oefen hard, eet gesond en ruim tyd in om as ‘n familie saam weg te breek vir ont¬spanning! “If you work hard, you have to play hard!” Dit is belangrik vir my om stiltetyd in die oggende te hou, na my oefensessie, asook saans, wanneer almal reeds gaan slaap het en die huis stil is.

CRC HET SATELLIET-KERKE REGOOR DIE LAND. HOE HET DIE KONSEP VAN SATELLIET-KERKE BEGIN?
Ek is in 1994 Singapoer toe om ‘n sel-kerkkonferensie te gaan bywoon. Toe ek daar was, het God dit op my hart gelê om een¬dag tegnologie te gebruik met lewendige uitsendings om kerke te vestig. Hierdie visie het egter eers in Mei 2008 gerealiseer. Vandag saai ons na 15 verskillende kerke in Suid-Afrika uit wat tans, onder andere, ‘n uitsending na die drie tronke by Bloemfontein insluit.

HET DIE SATELLIET-KERKE HUL EIE PASTORE? WIE AANVAAR VER¬ANT-WOOR¬DELIKHEID VIR DIE GEMEENTE?
Elke gemeente het voltydse herders wat die mense op grondvlak bedien en na hul spesiale behoeftes omsien.
Dit is juis waarom ons spesiale huis-selgroepe so belangrik is – dit is die eerste vlak waarop daar met mense en hul geestelike sowel as fisieke behoeftes in aanraking gekom word. Daar kan dan op ‘n baie persoonlike manier op die effektiefste wyse waarop gehandel moet word, besluit word.

WAT IS DIE GEVAAR VAN ‘N SATELLIET-KERK? IS DIE VERSOEKING VAN LIDMATE NIE GROOT OM VEEL EER¬DER IN DIE GEMAK VAN HUL EIE HUI¬SE OP ‘N EREDIENS IN TE SKAKEL I.P.V. OM IN ‘N GEBOU TE GAAN ‘KERK KYK’ NIE?
Ons satelliet-kerke vervul die funksie van ‘n volledige gemeente. Daar is lewendige lofprysing, aanbidding, kinderkerk en interaksie tussen gemeentelede. Dit is net die boodskap wat gebeeldsend word. In ons groot ouditorium in Bloemfontein, wat sitplek vir 5 500 mense bied, kyk die mense in elk geval op grootskerm-TV’s terwyl ek preek. Om alleen by die huis te sit voor ‘n TV, is om die byeenkoms van die Heiliges te vermy en te ondermyn. In die Woord lees ons: “En laat ons tog nie – soos party gemeentelede die gewoonte het – versuim om die byeenkomste by te woon nie. Kom ons moedig mekaar aan, nog meer omdat ons sien dat die dag van Christus se koms al hoe nader kom.” Heb 10:25.

Ons sien ons satellietdienste dus as ‘normale’ kerk. Ons visie met hierdie kerke is om één Kerk te bou in verskillende plekke d.m.v. moderne tegnologie. Dit is presies wat ons bedoel as ons op ons webwerf sê: ‘Buil¬ding one Church in many locations.’ Mense reg¬oor Suid-Afrika, en die wêreld, het presies dieselfde behoef¬tes en ons suk-ses lê daarin dat ons juis die mense se behoeftes aanspreek – geestelik en fisiek.

HOE WORD MENSE SE FISIEKE BEHOEFTES AANGESPREEK?
Ons gebruik die Bybel as ons handboek en ons kyk spesifiek wat Jesus gedoen het in die tyd toe Hy op die aarde was. Hoe het Hy mense hanteer? Wat het Hy gedoen wanneer die siekes, hongeriges, uitgeworpenes na Hom gekom het?

In Matteus 15, byvoorbeeld, lees ons hoe Hy op een slag vir meer as 4 000 mense kos gegee het, want Hy wou hulle nie met leë mae wegstuur nie. In vers 29 van dieselfde hoofstuk beskryf dit hoe Hy baie siekes gesond gemaak het. In Matteus 17 lees ons hoe Hy ‘n duiwelbesetene, ‘n uitgeworpene uit die gemeenskap, hanteer het. Die Evangelies is vol voorbeelde hoe Hy mense met wie Sy pad gekruis het, in liefde gehelp het. Is ons, as Sy volgelinge, dan nie ook veronderstel om dieselfde te doen nie?

EIETYDSE UITREIKING
Ons Sosiale Departement verskaf daagliks duisende maaltye aan mense wat dit nodig het en bedryf ook ‘n gemeenskaps¬gebaseerde opvoeding- en lewensvaardigheidsentrum en ‘n weeshuis. Die jaarlikse Kerspartytjie vir die minderbevoorregtes trek jaarliks bykans 15 000 kinders! Die CRC-Jeugbediening is baie by skole, kolleges en die universiteits¬kampus betrokke. Op ‘n eietydse ma¬nier reik ons na die jongmense uit ten einde hulle vir Jesus te wen.

Revival Arts, ons musiek- en dramadepartement, bied verhoogproduksies aan, tree gereeld by groot geleent¬hede op en het ook die baie suksesvolle Big God-CD die lig laat sien. Die CRC Radiation Band se jongste CD is ook onlangs weer vryge¬stel, by name ‘Radiation’. Die liedjies wat op hierdie CD op¬ge¬neem is, is hoofsaaklik ‘in-huis’ geskryf en word deur sangers van CRC se musiekbediening uitgevoer. Saam met ons Pastorale Netwerk en aktiewe selgroepe word die opdrag wat ons het, in Woord en daad/aksie uitgevoer.


Die Bemarking Van Die Bose

Presies hoe ver het ‘n kerk nodig om te daal om die heilige nagmaal in die naam van ‘n heidense god aan te bied? Hoe ver het ‘n kerk weggedwaal as ‘n predikant luidkeels verklaar, dat hy nie verder aan die Opstanding kan glo nie omdat die detail te verwarrend is?

Presies hoe laag kan ‘n samelewing daal dat seksueel-afwykendes toegelaat word om ‘kundige raad’ te gee wanneer sake t.o.v. huwelikke tussen dieselfde geslag in geregshowe beslis word?

MARXISME VOED REBELLE
Ons weet reeds almal hoeveel rebelle uit die 1960’s eintlik deur Marxistiese ideale beïnvloed is. Hierdie rebelle is nou volwassenes en die leiers in ons samelewing – die professore, politici en diegene wat die pas aangee.

Ons weet ook hoe die Marxistiese teorieë elke sfeer van die samelewing beïn¬vloed – die politiek, media, opvoeding, en selfs die Kerk. Ek wil graag dieper in die ‘jak-kalsgat’ delf om die verreikende gevolge van die ‘Nuwe Wêreldbeskouing’ wat elke aspek van ons politieke en sosiale samele¬wing raak, bloot te lê – aspekte in ons samelewing wat ons daagliks as vanselfsprekend aanvaar.

DIE SLENTERPAD NA BETHLEHEM
Ons weet wat die Bybel sê oor die krag van die Kerk. In Matt 16:18 staan daar: “…en al die magte van die hel sal dit nie kan oorwin nie.” Dit verhoed satan geensins om met ‘n felle aanslag teen die Christendom te kom nie. Sommige van die aanvalle is so subtiel dat ons nie eens bewus is daarvan nie. Baie min mense is bv. bewus van die liberale infiltrasie by kweekskole in die vroeë twintigste eeu.

Evangeliese teoloë is stadig maar seker vervang deur liberale denkers wat nou bykans die monopolie besit by al die Teo¬logiese Fakluteite aan groot universiteite. Ons besef nie aldag tot in watter mate onskuldige studente doelbewus deur die li-berale denkfilosofieë beïnvloed word nie. As gevolg hiervan is ons ook nie bewus hoeveel predikante liberale sienswyses koester nie. Hulle predik dit selde openlik omdat hulle bang is vir die onvermydelike teenkanting van die samelewing.

David Kapulian, die outeur van die boek, ‘The Marketing of Evil’, ontbloot die agenda agter die Nasionale Raad van Kerke (en by implikasie dus ook die Wêreldraad van Kerke) wat vir dekades lank die Marxistiese beweegredes omhels het, maar weinig tyd gewy het aan die vervolging van Christene agter die Ystergordyn.

NUWE DOGMAS MET ALTERNATIEWE AGENDAS
Daar is kwalik iemand beter as Thomas Owen, voormalige liberale professor in teo-logie, wat nou konserwatiewe denke koester juis omdat hy besef het hoe skynheilig en inkonsekwent liberale Christenskap is. Sy ‘Requem: A Lament in Three Movements’, is ‘n ernstige aanklag teen liberale professore wat, t.s.v. die regverdige, openhartige houding wat hulle voorhou, eintlik baie onverdraagsaam en onvriendelik teenoor enige tradisionalis is.

Hulle is voortdurend besig om hul eie Marxistiese agendas onder die dekmantel van verdraagsaamheid en demokrasie te bevorder. Hierdie ‘nuwe dogmas’ manifesteer dikwels in die ontkenning van die Bybel as die Woord van God, of die Maagdelike geboorte, die Opstanding en soms ook die ontkenning van die Christen-geloofsbelydenisse van die Kerk. Die openingsrede by een Teologiese Fakulteit is bv. ingelui met die woorde: “Christianity is the religion of the oppressor.”

In ‘n ander geval is daar tydens die openbare gebedsbyeenkoms van ‘n plaaslike kerkkonferensie gebid tot: ‘God die Vader en Moeder Aarde’. En dit sonder dat enigeen ‘n woord hieroor geopper het!

ONDERSKEI DIE WAARHEID
Owen vertel ook dat sy eie Gemeente, waar liberale feministe weier om tot God die Va¬der te bid, verkies om eerder tot Sophia, die Griekse godin van wysheid, te bid. Hierdie hele saak klink so belaglik, amper ongelooflik, as die bron daarvan nie as ‘n onkreukbare karakter bekend is nie.

Owen skilder verder ‘n prent van liberale leiers wat gesagsposisies in gemeentes be-klee en wat in staat is om ‘amptelike’ kerksinodes en konferensies in ‘n liberale rigting te stuur. Hoewel hulle dikwels die idee van openhartigheid en ‘n regverdige kans aan almal skep, is die waarheid egter net mooi die teenoorgestelde. Privaatagendas word deur manipulasie en intimidasie bevorder.

OP SLEEPTOU…
Dit het allerhande verdere gevolge… dink maar aan die dokumentêre programme op TV met twyfelagtige titels soos ‘Gospel of Judas’ of die sogenaamde natuurlike ver-klarings vir Bybelse wonderwerke.

Omdat hierdie liberale teoloë prominente posisies by baie teologiese instel¬lings beklee, word hul menings dikwels as dié van die ‘hoofstroom’ Christenbeweging beskou. En kerkgangers wat Sondag na Sondag net die kerkbanke warm sit, word maklik deur hierdie ‘kundiges’ op sleeptou geneem. Wat hou dit vir ons in?

KERK IN KRISIS
Eerstens: ons propageer geensins verdeeldheid in die Kerk nie, maar diegene wat hierdie liberale filosofieë voorstaan, is sekerlik hulle wat júís verdeeldheid aan die hand werk. Ons kán nie langer ontken dat die Christelike Kerk in ‘n diepe krisis gedompel is nie. Die Bybel praat juis van tye waar dwaalleer die kinders van God laat struikel – met katastrofiese gevolge. Miskien is dit omdat ons so gemaklik in ons godsdiens geword het. Ten tweede – ons moet onderskei. Ons kan nie langer net die sinodebe¬sluite op sigwaarde aanvaar nie. Ons behoort vas te stel wat die agenda is wat agter die besluit skuil. Ons behoort ook uit te vind wat aan ons kweekskole geleer word en wat die predikante se ware geloofsoortui¬gings is. Dit sal verder inhou dat ons ernstig moet bid vir geestelike krag vir ontvanklike jongmense wat by die instellings studeer.

MOENIE ALLES GLO WAT JY SIEN NIE
Moet beslis nie alles glo at jy op TV sien nie! Dit is egter só maklik om in die gemaksone in te glip en net maar te aanvaar wat deur die openbare media verkondig word. In die 1970’s en 80’s het die Kerk maar te geredelik die wanvoorstelling van die Christendom in sitkoms en TV-geselsprogramme aanvaar. Juis a.g.v. hierdie passiwiteit het dit wat toeka mode was, in ‘n epidemie verander waardeur Christendom gewoonlik uitgebeeld word as die onrelevante minderheidsgroep wat op die rant van die samelewing rondhang. ‘n Baie belangrike gebeurtenis het onlangs plaasgevind. Bernard Goldberg, een van die mees gerespekteerde ver¬slaggewers op VS-televisie, het besluit om oop kaarte te speel.

MEDIA (S)LINKS
In sy onthullende boek, ‘Bias’, kritiseer hy die linkse vooroordeel van die media baie skerp. Sy boek was vir 20 weke op die New York Times se lys van beste verkopers, waarvan sewe weke as nommer een! Goldberg beskryf homself as ‘n lewenslange li-beraal wat nou verraai en gewalg voel deur politieke korrektheid (PK).

Hy beskou PK as liberalisme wat te ver gevoer is en baie sterk ooreenkomste toon met fascisme wat dit veronderstel is om teë te werk. Om die kroon te span, word die mediastandpunt, wat dikwels slegs ‘n klein minderheidgroep is, as die meerderheid¬mening voorgehou.

POLITIEKE OF BYBELSE KORREKTHEID
‘n Baie goeie voorbeeld van media-vooroordeel, is die hantering van die hele ‘pedofiel-priesterskandaal’. Die media het heeltemal tereg die skokkende feite bekendgemaak en die betrokkenes ontbloot – en tog word daar terselfdertyd ‘n totale stilte gehandhaaf oor die toenemende aantal vooraanstaande gay-akademici wat minderjarige seks goedkeur.

In Suid-Afrika het ons ook die sterk invloed en teenwoordigheid van televisieprogramme uit die VSA – asook dieselfde vooroordeel van ons media t.g.v. PK. Alhoewel die meeste Suid-Afrikaners aborsie en die gayleefwyse teenstaan, is die media voortdurend besig om hierdie lewenstyl en –keuses as die norm te propageer.

WOORDKEUSE BETEKENISVOL
Let op die woordkeuse: homoseksueel word ‘gay’, prostitute word ‘sekswerkers’ – net sodat niemand se gevoelens seergemaak word nie. Tog word Christene al te dikwels uitgekryt as ‘onverdraagsaam’, ‘homofobies’ en ‘fundamentalisties’ sonder inagneming van hulle gevoelens.

Dit is ook interessant dat Suid-Afrika se voorste gayregte-organisasie, The Triangle Project, alreeds so lank gelede as 2002, ‘n artikel gepubliseer het waar ‘Queer Heroes and Heroines’ gehuldig word! Sommige van die name wat genoem word, sluit skrywers van baie bekende publikasies in.

FREUD OF BEDROG?
PK het by die hoogste stelsels ingesluip. In die onlangs-gepubliseerde ‘Destructive Trends in Mental Health’ het psigiaters ¬Roger Wright en Nicholas Cummings ‘n groep politieke aktiviste aan die kaak gestel wat die American Psychiatric Association (APA) ingesypel het en alles wat op die hoogste vlak aangaan, beheer en manipuleer.

Dit is dus ook nie ‘n verrassing dat beide Cummings en Wright voormalige presidente van die APA is nie en dat hulle albei baie hoog in die sielkundewêreld aangeskryf word. En, soos so baie ander, beskou hulle hulself as lewenslange libera-liste wat deur PK ekstremisme verraai is.

Hierdie aktiviste sluit gay- en feministiese stemwerwers in. Hulle is ‘n klein persentasie van die totale lidmaatskap van APA, maar tog behou hulle prominente posisies op die Raad deur ‘n ‘organisatoriese musical chairs’ waardeur lede wat nié met hulle saamstem nie, doelbewus uitge¬sluit en geïntimideer word. Hierdie aktiviste maak seker dat ‘amptelike’ verklarings oor PK-kwessies uitgereik word sodat dit as ‘feite’ deur die publiek – en geregshowe – beskou kan word.

OËVERBLINDERY
Dit is ook nie baie bekend onder die algemene publiek dat ‘n groot aantal van die wetenskaplikes wat by gay-navorsing betrokke is, self gay is nie. Die sogenaamde ‘gay-geen’ navorsing van die 1990’s is ‘n goeie voorbeeld hiervan.

Richard Pillard, die ‘brein’ agter die beroemde Bailey-Pillard ‘Gay-tweeling’ navor-singstuk, het erken: “Many of the scientists who have been studying homosexua¬lity are gay, as I am.” Mede-wetenskaplike Michael Bailey het, al is hy nie self gay nie, opgemerk: “Perhaps half of those that are busy with ‘gay research’ are gay; a much higher percentage than would be expected by chance.”

Baie soortgelyke ‘wetenskaplikes’ gee ‘kundige raad’ in geregshowe – veral t.o.v. kwessies oor dieselfde geslag. Wat Suid-Afrika betref, is dit algemene kennis dat gay-sielkundiges betekenisvolle verteenwoordiging – selfs leierskapposisies – by Sielkunde- en ander fakulteite aan groot universiteite beklee.

VAS AAN DIE SLAAP
Dit is so tragies dat die absolute passiwiteit van die Kerk toegelaat het dat PK onder die radar deurglip en feitlik die hele wêreldsisteem soos ons dit ken en as vanselfsprekend aanvaar, radikaal verander het. David Kupelian is dus tereg hartseer oor die akkommodering van ‘n wêreldgees in die Kerk. Dit is in sommige gevalle selfs moeilik om tussen die twee te onderskei.

Intussen is die PK-elite steeds besig met hul ondemokratiese werkswyse, t.s.v. die wense van die meerderheid, duidelik onder die indruk dat hulle die morele oorhand het. Die enigste manier om dit stop te sit, is om seker te maak dat die meerderheidstem gehoor word. Ons beskik oor ‘n ontluikende demokrasie en ons moet dit baie beslis beskerm teen die elemente wat dit bedreig – ook van die dinge wat as demokrasie voorkom, maar nie is nie!

LIGDRA KOS ‘N PRYS
Die Kerk het vir té lank geswyg. Ons voor¬ouers was bereid om vir hulle geloof te sterf – wat sou hulle sê en doen as hulle sien dat ons selfs te bang is om iets oor ons geloof te sê? Dat ons te bang is ons gaan gebrandmerk word as ‘homofobies’ of ‘fundamenta¬listies’?

Om ‘n Ligdraer te wees, kom teen ‘n hoë prys. Maar soos dinge versleg in ons post-Christelike beskawing, mag daar dalk binnekort nie meer ‘n beskawing wees om te red nie – tensy die Kerk nóú begin optree.