Wat is die Illuminati-sameswering?

Die Illuminati-sameswering is ’n sameswerings-teorie wat inhou dat daar ’n ‘globale elite-gemeenskap’ is wat óf die wêreld beheer óf daarna streef om die wêreld te beheer. Soos met die meeste samesweringsteorieë, varieer die oortui-ginge oor die Illuminati-sameswering grootliks en is dit moeilik om ’n kort opsomming hiervan te gee. Omdat dit in boeke en rolprente gewild geword het, het die Illuminati-sameswering baie beslis reeds ‘kultus-status’ bereik.

DIE TEORIE OPGESOM
Dié samesweringsteorie kan kortliks só opgesom word: Die Illuminati het as ’n geheime vereniging onder leiding van die Jesuïtiese priesterorde ontstaan. Later is ’n raad van vyf mans, een vir elke punt van die pentagram, gevorm en het bekend gestaan as ‘The Ancient and Illuminated Seers of Bavaria’. Hulle was Luciferiaanse Vrymesselaars met hoë rang-orde wat diep in mistisisme en Oosterse geestesdissiplines betrokke was en daarop uit was om die superkrag van die menslike verstand te ontwikkel. Hulle sogenaamde plan en doel is wêreldoorheersing vir hulle meester (en wie presies hierdie meester is, varieer grootliks).
Die Illuminati is die sogenaamde primêre motiveringskrag wat wêreldsisteme voorstaan: ’n een-wêreld-godsdiensetiek en gesentraliseerde beheer oor die wêreldekonomie. Organisasies soos die Verenigde Nasies, die Internasionale Monetêre Fonds, die Wêreldbank en die Internasionale Kriminele Hof word almal as tentakels van die Illuminati beskou. Volgens die Illuminati-sameswering is die Illuminati die dryfkrag agter die pogings om die liggelowige massas deur gedagtebeheer en manipulering van geloofs-oortuigings deur die pers, die onderwyskurrikulum en die politieke leierskap van die nasies te breinspoel.

DIE AFGEVAARDIGDES
Die Illuminati het ’n sogenaamde private elite-raad waarop afgevaardigdes onderling verbind is en die wêreld se grootste banke beheer. Hulle skep inflasie, resessies en depressies en manipuleer die wêreldmarkte. Hulle steun ook sekere leiers en magsgrepe en ondermyn aan die anderkant ander mense om hulle doelstelling te bereik. Die sogenaamde doel van die Illuminati-sameswering is om krisisse te skep en te bestuur om die massas sodoende te laat glo dat globalisasie met die sogenaamde gesentraliseerde ekonomiese beheer en een-wêreld-etiek , die noodsaaklike oplossing vir die wêreld se probleme is. Die struktuur, gewoonlik bekend as die ‘Nuwe Wêreldorde’, sal uit die aard van die saak deur die Illuminati beheer word.

DIE CHRISTEN-PERSPEKTIEF
Het hierdie samesweringsteorie enige basis vanuit ’n Christelike/Bybelse perspektief? Moontlik. Daar is verskeie eindtyd-profesieë in die Bybel wat daarop dui dat die eindtyd op ’n een-wêreld-regering dui asook ’n enkele wêreldgeldstelsel en ’n algemene wêreldgodsdiens. Baie Bybelse profesie-verklaarders sien hierdie Nuwe Wêreldorde as die beheer deur die Antichris – die vals messias van die eindtyd. Indien die Illuminati-sameswe-ringsteorie en die Nuwe Wêreldorde enigsins geldig is, en wel sal voorkom, is daar vir die Christen één belang-rike ding om te onthou: God het in Sy Soewereiniteit toegelaat dat hierdie dinge ontwikkel en dit lê dus nie buite Sy raadsplan nie. God is in beheer, nie die Illuminati nie. Geen plan of skema wat deur die Illuminati ontwikkel word, kan enigsins verhoed, of verhinder, dat God se soewereine plan vir hierdie wêreld sal geskied nie.

PIONNE IN DIE STRYD
Indien daar wel waarheid in hierdie samesweringsteorie is, is die Illuminati niks anders as pionne in die hande van satan en dus gereedskapstukke wat deur hom in sy stryd teen God gebruik word nie. Die lot van die Illuminati sal presies dieselfde wees as die van hulle meester, Lucifer (satan) wat uiteindelik in die brandende vuurpoel gegooi sal word om dag en nag daar gefolter te word (Op 20:10). In Joh 16:33 het Jesus verklaar: “In die wêreld sal julle swaarkry beleef, maar skep moed: Ek het die wêreld reeds oorwin.” Dit is vir Christene net nodig om die volgende oor die Illuminati-sameswering te verstaan en dit word baie goed in 1 Joh 4:4 opgesom: “Julle is egter van God afkomstig: daarom luister dié wat God persoonlik ken, na ons. Elkeen wat nie van God afkomstig is nie, luister nie na ons nie. Dit is hoe ons weet wie die Gees van die waarheid het, en wie die gees van misleiding het.”

Wat is die nuwe wêreldorde?
Die ‘Nuwe Wêreldorde’ is ’n sameswe-ringsteorie wat ’n nuwe tydperk in die geskiedenis poneer waarin daar grootskaalse veranderinge in die wêreld ten opsigte van die balans van wêreldmag gaan plaasvind. Hierdie ‘Nuwe Wêreldorde’ word deur sommige geteoretiseer as ’n elite groep mense wat daarop ingestel is om die wêreld deur middel van een wêreldregering te beheer. Die doel hieragter sou wees om die wêreld van wêreldoorloë en politieke tweedrag te bevry en om in die proses van armoede, siekte en hongersnood ontslae te raak. Hulle hoofsaaklike doel is om in die behoeftes van die ganse mensdom deur wêreldwye vrede te voorsien.

Globaliseringsera aan die kom
Dit word ook die ‘Globaliseringsera’ genoem en hierdie ‘Nuwe Wêreldorde’ sal in die proses wegdoen met die behoefte aan diverse regerings deur die installering van een politieke wêreldsisteem of -liggaam. Een manier om dit te bewerkstellig, is om weg te doen met alle grenslyne wat die verskillende lande en nasionaliteite aandui. Om al hierdie veranderinge teweeg te bring, sal die verdraagsaamheid teenoor alle ander kulture, waardes en ideologieë aangemoedig word. Die uiteindelike doel is eenheid onder alle mense en waar daar dieselfde taal gepraat word. Ander doelstellings sluit in: een wêreldwye geldeenheid, een politieke bestel, godsdiens en stel morele waardes. Sameswe-ringsteoretici glo dat die wêreld onder een regstelsel en regering wêreldwye vrede, die totale afwesigheid van oorlog en die eliminasie van politieke onrus sal inhou.

Wêreldse regerings kan nie vrede bring nie
Hoewel ons mag saamstem dat enige mens hoop nodig het om in hierdie lewe te oorleef en gemoedsrus te hê, lê die probleem in die plék waar daar na hierdie vrede en gemoedsrus gesoek word, opgesluit. Die Skrif is baie duidelik oor al hierdie dinge. Ons, as Christene, word beveel om almal wat gesagsposisies beklee te respekteer en te gehoorsaam. Ons kan egter sien dat hierdie Nuwe Wêreldorde sommige ernstige gevolge, beide ekonomies en godsdienstig, inhou (Rom 13:1-7; Hand 5:29).
Die probleem met die aanvaar-ding en goedkeuring van die ‘Nuwe Wêreldorde’ is dat geen regering nog ooit aangebied het en ook nooit in die toekoms werklik enige hoop en vrede vir die mensdom sal kan aanbied nie. Wanneer die mens na regerings draai om vrede en hoop te bring, raak jy baie gou ontnugter en vasgevang in vals beloftes. Die geskiedenis het telkens bewys dat geen kwasi-wêreld-regering nog ooit oorleef het nie om die eenvoudige rede dat daar altyd gebreke soos hebsug, korrupsie en magsug betrokke was of is.

Ontnugtering wag…
Diegene wat graag die ‘Nuwe Wêreldorde’ in beheer wil sien, of dit nou sekulêr of godsdienstig is, kan ’n groot ontnugtering te wagte wees. Die waarheid is dat vals godsdienstige leringe nie hiedie utopia tot stand kan laat kom nie, ten spyte van die mens se kreatiwiteit en vernuf. Slegs die Hemel kan standhoudende vrede en geluk bied. Die Bybel maak dit baie duidelik dat alle dinge wat met hierdie wêreld geassosieer word, met lyding, ongemak en dood gepaard gaan (2 Kor 4:16; Heb 9:27). Dit is egter net so duidelik dat hierdie dinge heeltmal onbekend in die Hemel is (Op 21:3-7; Op 22). Hoop is inderdaad nodig, maar dit is die Hemelse hoop wat die mens nodig het, nie die valse hoop van ’n ‘Nuwe Wêreldorde’ nie. Die een hoop vir alle gelowiges is slegs in die Hemele (Joh 14:1-4). Dit is beslis nie hier op aarde nie.

Een wêreldregering: Wat sê die Bybel hieroor?
Die Bybel gebruik nêrens die frase ‘een-wêreldregering’ of ‘een-wêreldgeldeenheid’ wanneer daar na die eindtyd verwys word nie. Dit bied egter voldoende bewys dat ons die gevolgtrekking kan maak dat beide onder die heerskappy van die Antichris in die laaste dae te voorskyn sal kom.

Johannes se beskrywing van ‘die dier’
Die profeet Johannes beskryf in sy apokaliptiese visie in die boek Openbaring die ‘dier’, ook bekend as die Antichris, wat uit die see uit oprys en sewe koppe met tien horings (Op 13:1) het. As ons Daniël se visie hiermee saam lees (Dan 7:16-24), kan ons die gevolgtrekking maak dat die wêreldstelsel, die kragtigste ‘horing’, deur die dier opgeneem sal word, die ander nege sal oorwin en dan teen die Christene oorlog sal begin voer. Die tien-nasiekonfederasie word ook in Daniël se beeld (Dan 2:41-41) gesien, waar hy die finale wêreldregering – tien entiteite – verteenwoordig deur die tien tone, uitbeeld. Wie ook al die tien is, en op watter manier hulle ook al in beheer gekom het, die Woord is baie duidelik dat die dier hulle óf sal vernietig óf hulle mag sal verminder sodat hulle niks minder as blote skynhoofde sal wees nie. Aan die einde sal hulle ook sy bevele namens hom gee.

Sy heerskappy hier op aarde
Johannes gaan verder en beskryf die regeerder van hierdie reuse ryk as iemand met ontsettende mag en groot gesag wat deur satan self aan hom gegee is (Op 13:2), gevolg deur die hele wêreld wat hom aanbid (Op 13:3-4) en hy het gesag oor elke nasie, volk en taal (Op 13:7). Hieruit is dit net logies om te aanvaar dat die persoon die leier van die een-wêreldregering is en as oppermagtig oor al die regerings beskou word. Dit is baie moeilik om jou in te dink hoe sulke diverse regeringsisteme wat vandag heers, hulleself sommer gewilliglik aan een enkele heerser sal oorgee en daar is baie teorieë oor hierdie onderwerp. ’n Logiese gevolg-trekking is dat hierdie rampe en plae oor al die mense van die aarde sal kom om die ware doel te bereik – die verheerliking waarna satan gesmag het sedert hy uit die Hemel verdryf is (Jes 14:12-14). Een manier waarop dit reggekry kan word, is deur die handelswêreld te beheer, en dit is presies waar die hele idee van een geldeenheid vandaan kom. Op 13:16-17 beskryf voorts ’n sataniese merk wat benodig sal word ten einde te koop en te verkoop. Dit beteken dus dat enigeen wat die merk weier, nie in staat sal wees om kos, klere of enige ander benodigdhede te koop nie. Dit lei geen twyfel dat ’n hele aantal mense in die wêreld hierdie merk sal aanvaar bloot net om te oorleef nie. Vers 16 maak dit net weereens baie duidelik dat dit ’n universele stelsel sal wees wat almal gaan beheer, ryk en arm, groot en klein en dat die merk op die hand of voorkop gedra sal word. Daar heers heelwat spekulasie oor hoe die merk aangebring gaan word, maar tegnologie, wat tans wêreldwyd beskikbaar is, sal dit in die toekoms baie makliker moontlik maak.

Oorleef so…
Diegene wat na die Wegraping van die Kerk agtergelaat gaan word, sal uiterste keuses in die gesig moet staar – om die merk van die dier te aanvaar en te oorleef of om hongersnood en die allerverskriklikste vervolging deur die Antichris en sy volgelinge in die gesig te staar. Maar die wat hulle gedurende dié tyd tot Christus bekeer, diegene wie se name in die Boek van die Lewe geskryf is (Op 13:8), sal kies om staande te bly, selfs al word hulle gemartel.

Gotquestion.org is ‘n webwerf wat die Liggaam van Christus bedien deur interessante artikels en Bybelse antwoorde op uitdagende vrae te verskaf. Vir meer inligting, besoek www.gotquestions.org


Verslawing…Laat Mense Beskaamd Voel

Whitney Houston was ’n Christen, en tog ook ’n verslaafde. Maar so baie gelowiges was teleurgesteld om van haar verklaarde geloof in Jesus Christus te hoor in die lig van haar lewenslange wroeging met dwelms en misbruik.
Die oomblik toe dit vroeër vanjaar bekend geword het dat Whitney Hous-ton aan ’n dwelmoordosis gesterf het, was die meeste mense nie verras nie. Dit is mos so dat feitlik die hele Hollywood (jammerlik!) aan dwelms van die een of ander aard verslaaf is. Wat egter baie mense ten diepste geskok het, was die feit dat Whitney onlangs haar geloof in Jesus Christus verklaar het en ook die feit dat sy ’n Evangeliese begrafnisdiens gehad het. Sommige het waarskynlik die feit dat sy waarlik gered was, betwyfel, aangesien sy vir die grootste deel van haar volwasse lewe in ’n stryd teen alkohol- en kokaïenverslawing gewikkel was. Moontlik het jy ook haar Christelike getuienis verwerp en gedink dat dit bloot weer oppervlakkige Hollywood was wat in snelrat werk.

Verslaafde Christene
Vir my was Whitney se tragiese einde ’n ysingwekkende konsert – ’n solo-uitvoering van haar lewe wat vol leemtes op die wêreldverhoog afgespeel het. Gepaardgaande hiermee was daar ’n hele orkes bestaande uit familie, vriende en kritici wat toegekyk het hoe sy onder hulle oë vergaan.
Die waarneembare digotomie van ’n Christen-dwelmverslaafde het my weer na die werklikheid teruggeskok – iets wat dikwels in ons kerke vergeet word: Christene het ’n stryd met die lewe – en ook met versla-wing. Dikwels loop mense wat God liefhet, nie in Sy beloftes vir die perfekte plan vir hulle lewens nie – en hulle het beslis ons hulp nodig, prakties en geestelik.

Die stil sonde in die kerk
Dit is so hartseer om te sien hoe dikwels gelowiges hulle sondes en mislukkings vir ander wegsteek – dikwels met die ergste langtermyn-gevolge (soos byvoorbeeld verdeeldheid in die kerk, egskeidings, ens.) Hoekom gebeur dit in die Liggaam van Christus? Omdat ons tog so bang is vir veroordeling van ons broers en susters in Christus.
Dit wat dikwels as iets baie kleins of niksbeduidends begin, soos byvoorbeeld slaappille of die behoefte aan die daaglikse glasie wyn, kan tot ’n volskaalse verslawing lei wat verhoed kon word indien daar net ’n uitroep om hulp was. En tog, hoe dikwels is ons nie skuldig daaraan dat ons ’n mede-gelowige veroordeel het en nie ’n vinger verroer het in hulle stryd teen die probleem nie – veral waar dit betrekking het op pornografie of seksuele sonde. Dit lei dikwels daartoe dat hulle net uit die gemeenskap van gelowiges verdwyn.

Verslawing is oral
Ons kultuur dryf mense na verslawing en die Kerk behoort wakker te skrik en die mense oor die vangplekke van hierdie ‘stil sonde’ te waarsku. Verslawing is ten diepste die behoefte aan ’n middel ten einde beter oor jouself te voel in plaas daarvan om jou na Jesus te wend om die leemte binne-in jou te vul.
Mense rondom ons ly aan verslawing, nie net aan sterk dwelms nie, maar ook die sogenaamde gesofistikeerde ‘troosmiddels’ soos plesier, ydelheid, goedkeuring van mense, geld, tegnologie, ensovoorts. Mense maak vandag grappe oor die feit dat hulle nie sonder hulle selfone kan bestaan nie en voel asof die lewe tot ’n einde gekom het indien daar geen internetsein beskikbaar is nie.
Kyk maar net so bietjie om jou en jy sal sien hoeveel mense tydens etenstye met hulle selfone doenig is en weinig geïnteresseerd is daarin om met iemand anders te gesels. Ons is baie beslis besig om agteruit te gaan.

Die samelewing is besig om in duie te stort
Die kern van ons samelewing is besig om in duie te stort. Die druk om te presteer en sodoende die lofsange van mense te bekom, het baie vinnig die strewe na die vrede van God in Sy teenwoordigheid verdring. Dit voel asof die tempo van die lewe al hoe vinniger word en die steunstelsels wat voorheen bestaan het, is besig om in duie te stort. Die mens is so toegespin teen en vervreemd van sy medemens (selfs in Christen-kringe) dat die meeste mense veel eerder ontvlugting van hulle probleme deur die TV en dwelms en drank soek as om die gaping te probeer oorbrug en met ’n vriend/familielid/baas of pastoor te praat.

God se huis behoort ’n veilige hawe te wees
Is ons as Christene nie ook maar gedeeltelike te blameer nie? Ek het al van verskeie pastore gehoor wat van hulle preekstoele dinge sê soos: “ Indien jy nie ons seminare/gebedsbyeenkomste/kampe bywoon nie, moet asseblief nie by ons kom huil indien jou lewe dan uitmekaar val nie.”
Dit is ’n skokkende stelling – en het absoluut geen plek in God se Koninkryk nie. God se huis behoort ’n hawe vir gewondes te wees en Christene behoort altyd bereid te wees om ook die tweede myl saam te loop. Ons kan nie net vingers na die leiers wys nie – elke Christen het ’n verpligting in hierdie verband. Moet onder geen omstandighede toelaat dat jou broer/suster/ niggie/vriend ook ’n Whitney-geval word nie.

Herken verslawing
Die volgende is duidelike tekens van, en oplossings vir verslawing, maar raadpleeg asseblief ’n Christelike beradingsentrum indien jy duidelikheid of raad nodig het aangesien ’n gebrek aan ruimte verhoed dat ons die volledige besonderhede hier kan weergee:
• Aggressie, depressie, gedrags-, kleredrag- of slaappatroonverandering
• Geheimsinnigheid t.o.v. besonderhede van vriende of aktiwiteite
• Sommige verslawings is baie subtiel. Indien jy oplet dat ’n vriend ’n ongesonde afhanklikheid van sekere middels of gewoontes het, byvoorbeeld verslankingsprodukte, nikotien, inko-pies, dobbelary, tegnologie, ens., is dit noodsaaklik dat jy die onderwerp met hom aanroer.
• Stel ’n vastyd voor vir dié spesifieke verslawing (soos bv. TV) en bid saam ten einde die versoeking en die invloed op die verslaafde, te verbreek
• Afhangende van hoe ernstig die ver-slawing is, stel voor dat die persoon ’n betroubare berader, pastoor of versla-wingskundige gaan spreek
• Oorweeg ’n uitreik- of steungroep vir lidmate van jou kerk wat met verslawing sukkel. Ons kan nie verwag dat mense hulle verslawing alleen moet hanteer nie. Die kerk moet betrokke raak. Werk saam met ander bedienings wat dieselfde doen. Skakel ook met ’n Christelike rehabilitasiesentrum

“As die Seun julle dus bevry, sal julle regtig vry wees.” Joh 8:36
–deur Jackie Georgiou


Verreikende Profesiee oor Jesus

Hierdie preekreeks is reeds vroeg in die vorige eeu (1948-1949) gelewer. Die boodskap oor die laaste naggesig wat in Sagaria 6 beskryf word, is vandag nog betekenisvol.
Die laaste naggesig (Sagaria 6:1-8) word opgeteken en daarna het ons te doen met ’n direkte boodskap van die Here aan die profeet Sagaria, en die boodskap staan in baie nou verband met die naggesig.

Simboliese handeling
Hier vind ons ’n simboliese handeling sodat ons aan die einde van die boodskap nie verward sal wees nie: daar het ’n afvaardiging uit Babel aangekom met geskenke van die Jode wat daar agtergebly het. Sagaria word opdrag gegee om uit die geskenke wat teruggebring word, silwer en goud te neem en krone daarvan te maak. Dit was waarskynlik ’n dubbele kroon en dit wys dus op ‘koninklike’ waardigheid, maar dit wys ook op die goue ‘plaat’ of ‘kroon’ wat die hoëpriester gedra het – iets wat uiters buitengewoon is.
Volgens hierdie gedeelte word Josua met die dubbele kroon verheerlik. Hy sou natuurlik nie verstaan waarom hy so vereer word nie en daarom verklaar die Here dit self. Hy word as tipe van Christus gebruik – dit is reeds in vers 12 baie duidelik: “Kyk daar kom die Man wie se Naam is Spruit, en Hy sal uit sy plek uitspruit, en hy sal die Tempel van die Here bou.” Sag 6:12. Hier is dit asof die oog van die profeet alreeds die prototipe van
hierdie boodskap raaksien. Dit is asof hy al die stem van Pilatus ’n paar honderd jaar later hoor toe Jesus uit sy paleis kom. Daar is ook verskeie verwysings in Jesaja en Jeremia na Jesus as die ‘Spruit’. (Jes 53:2; Jer 23:5-8; Jer 33:14-15).

Gestalte sonder heerlikheid
By die verskyning van die ‘Spruit’ op aarde, sal Hy ook geen gestalte of heerlikheid hê nie – hy sal verag word. Maar die ‘Tempel’ wat gebou word, en waarna hier simbolies verwys word, is die ‘Tempel’ van gelowiges wat deur die Heilige Gees opgerig sal word. En dit is juis na daardie toekoms wat Sagaria reeds die oog van die gelowiges gerig het. Ons lees in vers 13: “Ook sal Hy priester wees op Sy troon.” Dit is nie ’n priesterskap wat voortspruit uit die aardse afstamming soos dié van Levi nie (Hebr 7:3), maar is die priesterskap van ’n beter verbond en het te doen met die ‘onvernietigbare lewe’ (Heb 7:22). Hierdie Koningskap en die verbonde priesterskap is ’n geheime voorneme aan die uitverkore mensdom wat vrede gaan bring. Alleen deur Sy priesterlike lyde is daar vergewing van sonde.

Die belofte aan die mensdom
Die krone moet deur die mense bewaar word om die volk aan die profesie wat uit die handeling gespreek het, te herinner – naamlik dat die man met die naam ‘Spruit’ op pad is, en dat hy kom vir dié wat “ver is” (Sag 6:15). Aanvanklik (in die ou bedeling) was die heidene ver van God en in ons bedeling is dit weer die Joodse volk wat ver van Hom af is. Maar wat ’n heerlike toekoms wag daar nie op hulle wat van ver gekom het nie! Hulle sal aan die tempel van die Here help bou (vergelyk v 15). Dan sal hulle wat van ver uit hulle eeue lange afvalligheid en verblinding gekom het, Hom sien soos die profete van ouds Hom gesien het, en hulle sal Hom ken – ken uit liefde! En dan sal hulle sien en erken wat hulle al die eeue nie wou erken nie, naamlik dat hierdie woorde van Sagaria inderdaad woorde van God wat deur Sagaria gespreek is, was.

Christus herbou die tempel
Dit is eers as ons weer nougeset begin luister, ook na die woorde van die profete, dat ons sal besef hoe daardie tempel deur Christus gebou word en hoe en waartoe hy werklik verrys het. Ons kan amper saam met Paulus hier uitroep: “Hoe ondeur-grondelik is Sy oordele en onnaspeurlik sy weë!” Rom 11:33.
DS. C.W.M. du TOIT was die seun van S.J. du Toit (een van die Bybelvertalers in Afrikaans) en het hierdie preek in ongeveer 1948 gelewer. Meer inligting beskikbaar by Faans Klopper – faansk@telkomsa.net


Satan se Werk in die Gelowige

Van al die dinge waarmee satan homself besig hou, is die grootste seker sy geveg met Christene. Sy uitsluitlike doelwit is om Christene te verhinder om in hulle geloofslewe te vorder en om ander tot diens te wees. Hy beskik natuurlik oor ’n hele klomp strategieë en middels om dit te doen, en sodoende groei in die Kerk negatief te beïnvloed – in sowel getalle as geestelike volwassenheid. Maar: satan is eintlik bang vir jou, veral as jy die Skrif ken. Jy moet dus moeite doen om geestelik te groei en jou erfporsie op te eis!
Dit is van kardinale belang om te onthou dat die Koninkryk van God op die beginsel van konfrontasie opgerig is. Jesus het die demone, die godsdienstiges en Sy vyande gekonfronteer. “Op hierdie rots sal Ek my kerk oprig, en al die magte van die hel sal dit nie oorwin nie.” Matt 16:18.
Jy moet die satan weerstaan. Jy moet jou wil aktiveer, wetende dat Hy wat in jou is, veel groter is as hy wat in die wêreld is. As Christene moet ons ons vyand ken: “Die bedoeling is dat ons nie deur die satan uit-oorlê word nie! Sy planne is mos nie aan ons onbekend nie!” 2 Kor 2:11. Die volgende is sommige van satan se strategieë teen die gelowige kind van God:

Onkundigheid oor die Skrif
Satan wil God se Woord van die gelowige weerhou sodat die gelowige nie kan groei nie. Onkundigheid oor die Skrif is onkundigheid oor God se beloftes en Waarhede. Jesus het gesê: “…julle sal begryp wat die Waarheid beteken, en die Waarheid sal julle vrymaak.” Joh 8:32.
Tensy ons die Woord bestudeer en ons harte met die Waarheid vul, sal ons in geestelike duisternis en misleiding deur die satan vasgevang sit. “Hulle by wie die saad op die voetpaadjie val, staan vir die mense wat die Boodskap hoor, maar dan kom die satan onmiddellik en vat die Woord wat in hulle le-wens gesaai is, weg.” Mark 4:15.

Verdraaiing van die Skrif
Satan sal sy bes probeer om jou in ’n verdraaiing van die Waarheid geïnteresseerd te kry. Sy dryfveer is om elke goeie en mooi gawe van God te bederf (Gen 3:1).
Die duiwel kan ook die Skrif aanhaal, maar dit sal altyd ietwat verwring wees sodat jy van die waarheid van God se Woord en Wil vervreem word. Dit bring geen vreugde of oorvloed in die lewe nie.
Duisende belydende Christene ontken deesdae die akkuraatheid van die Skrif deur te sê dat dit nie geïnspireer is nie. Hierdie mense is van mening dat die Skrif slegs die Woord van God bevat, maar nie letterlik die Woord van God is nie. Dit staan as ‘liberale teologie’ bekend. Baie teologiese kweekskole waar die meerderheid predikante opgelei word, gaan van die standpunt uit dat die Bybel nie die finale gesag vir dogma en gedrag is nie. Wees versigtig wat jy lees! Verleiding is dikwels baie subtiel.

Huweliksprobleme/seks
’n Volk is net so sterk soos wat sy mees basiese bousteen, die gesin, is. Die huwelik is die oudste Godgegewe instelling. Indien ’n gesin verdeeld is, sal die volk ook verdeeld wees. Die huisgesin is deesdae ’n bron van kommer vir die Kerk. Die egskeidingsyfer is skokkend hoog en huweliksberading vorm ’n groot persentasie van die Christen-bera-der se werkslading.
Baie van hierdie probleme het as gevolg van die seksuele probleme wat tans binne die huwelik ondervind word, ontstaan. Dit is ’n feit dat indien ’n man en vrou nie hul seksuele verhouding kan geniet nie, hulle hele huwelik in gevaar is. En hierdie stelling is beslis nie ’n oorvereenvoudiging nie. Die seksuele verhouding is die kern van die huweliksverhouding. God is bewus hiervan – Hy het daardie seksuele aantrekkingskrag vir die huweliksmaat geskep.
Dit is belangrik om hierdie aspek van die skepping as deel van God se meesterplan te erken. Jou huwelik kan die naaste aan hemels wees of dit kan ook hel op aarde wees. Satan sal sy allerbeste probeer om ’n seksuele wig tussen paartjies in te dryf. “Maar omdat daar soveel onsedelikheid is, behoort elke man sy eie vrou te hê en elke vrou haar eie man. Die eggenoot behoort nie sy vrou seksuele intimiteit te ontsê nie. Dit is haar reg as getroude vrou. Net so moet die vrou ook nie haar man die intimiteit ontsê nie. Met die huwelik het die vrou medeseggenskap oor haar liggaam oorgedra aan haar man. Net so het die man medeseggenskap oor sy liggaam aan sy vrou oorgedra. Julle moet mekaar dus nie van seks beroof nie, behalwe as julle oor-eenkom op ’n beperkte tyd van onthouding sodat julle julle meer volkome aan gebed kan toewy.” 1 Kor 7:2-5.
Die duiwel is daarop uit om die huwelik te vernietig. Beskerm jou daarteen en indien jy hulp nodig het, praat met jou geestelike leier. Hulle het beslis al vantevore hiermee te doen gekry. Jy kan ook verryk word deur ’n hele aantal Christelike boeke oor hierdie onderwerp te raadpleeg.

Onvergifnis
“As julle hom iets vergewe, vergeef ek hom ook. Want as ek iets het om te vergewe, het ek dit reeds gedoen ter wille van julle, in die teenwoordigheid van Christus. Die bedoeling is dat ons nie deur die satan uitoorlê word nie! Sy planne is mos nie aan ons onbekend nie!” 2 Kor 2:10-11.

Jou gedagtes
Jou gedagtes is satan se hoofteiken. Indien hy jou gedagtes kan oorwin, het hy jou oorwin. Jy is net so geestelik as jou gedagtes (Rom 8:5-7). “Bo alles, wees versigtig wat in jou hart aangaan. Wat jy dink, bepaal alles wat jy doen.” Spr 4:23.
Jy moet leer om jou gedagtes te beveg aangesien dit vestings in jou lewe kan word. Moenie verstandelike owerspel pleeg deur dit wat jy kyk, luister of dink nie. “Die wapens van ons stryd is nie mensgemaak nie, maar die kragtige gevegstoerusting van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die argumente, asook elke skans wat teen die kennis van God opgerig word. Ons neem ook elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak.” 2 Kor 10:4-5.

Louheid
Daar is niks wat die duiwel meer bevrediging gee as louheid nie. Satan weet dat die persoon wat dink dat hy goed vaar en dink hy doen eintlik meer as wat hy werklik doen, nie regtig ’n gevaar is nie. Jy kan ’n louwarm Christen net mooi niks nuuts vertel nie, want hy dink hy weet reeds alles. Jy kan ook nie vir hom vertel dat hy ingewortelde tradisies moet verander nie.
Verskillende denominasies kan vergelyk word met ’n skildery van Jesus wat in verskillende rame geplaas word. Mense raak so vasgevang in argumente oor die rame (die teologie en dogma) dat hulle eintlik vergeet dit is dieselfde skildery. Jesus is werklik en persoonlik; laat ons dus op Hom fokus.
Jesus is besig om aan die deur van die Kerk te klop en Hy wil graag inkom (Op 3:15-16). Indien jou kerk Jesus nie passievol bemin nie, moet jy beslis daar uitkom. Die hel is werklik, net soos wat die Hemel werklik is. Jesus is werklik. Ons is opgeroep tot daaglikse aanbidders van die enigste ware God; ons is beslis nie duikboot-Christene (sigbaar op Sondae en onsigbaar die res van die week) nie.

Onbelyde sonde
Onbelyde sonde is die duiwel se geleentheid. Hoe langer jy sondebelydenis uitstel, hoe moeiliker word dit om te hanteer. Moenie jou sondebelydenis uitstel nie. Die oomblik wat jy sondig, bely dit en ontvang vergifnis. Glo baie vinnig, bely blitsig en vergewe blitssnel.
“As ons egter ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.” 1 Joh 1:9.
“Wys dus dat julle van God afhanklik is deur na Hom te luister. Weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug. Kom nader aan God en Hy sal nader aan julle kom. Was julle hande van die sonde wat daaraan kleef, julle sondaars, maak julle harte skoon, julle tweegesigte wat nie kan besluit aan wie julle getrou wil wees nie. Trane moet wys dat julle jammer is oor die verkeerde goed… Val voor die Here neer en wys dat julle van Hom afhanklik is, en Hy sal julle optel en aan julle aansien gee.” Jak 4:7-10.

Sondeversoeking
Sonde is die eiendom van die duiwel en ook sy voortdurende wapen om God se mense in rebellie en ongehoorsaamheid van Hom af weg te trek. Satan gebruik ons vlees en die wêreld om ons tot sonde te verlei. (1 Joh 2:15-17; Gal 5:19-21).
“In julle huweliksverhouding met God is julle ontrou! Besef julle nie dat vriendskap met die wêreld jou ’n vyand van God maak nie?” Jak 4:4.
Dit is nie sonde om versoek te word nie. “Wanneer iemand iets verkeerds wil doen, moet hy nie sê: ‘God mislei my’ nie. Ons weet mos God kan nie verlei word om verkeerd te doen nie, en Hy verlei ook niemand nie. Ons eie natuurlike geneigdheid beproef ons, sleep ons saam en verlei ons.” Jak 1:13-14. Selfs Jesus is deur die duiwel versoek. Dit word egter sonde wanneer jy ingee en toelaat dat jy versoek word. God het belowe dat Hy nie sal toelaat dat ons bo ons kragte versoek word nie (1 Kor 10:13).

Onenigheid
Onenigheid is in trots gewortel (Spr 28:25 en 1 Kor 3:1-3). Ons lees die volgende in Spr 6:16-19 – “Daar is ses dinge wat die Here haat, nee, eintlik sewe dinge waarvan Hy ’n afsku het: oë vol hoogmoed, ’n tong wat lieg, hande wat onskuldiges dood-maak, ’n hart wat slegte planne beraam, voete wat agter kwaad aanloop, ’n valse getuie wat leuens verkoop, en iemand wat rusie veroorsaak tussen broers.”
God haat onenigheid! Christen-leiers behoort onenigheid baie vinnig te hanteer en die persone wat daarvoor verantwoordelik is, aan te spreek. Onenigheid moet daar en dan hanteer word omdat dit ’n kerk letterlik verskeur (Gal 5:15). Jou ore is nie vuilgoedblikke nie. Jou ore is bedoel om die Goeie Nuus te hoor!
Wees versigtig vir die smaaklike brokkies skindernuus en onenigheid
(Spr 26:21-25). Moenie toelaat dat die valsheid van skinderstories en onenigheid jou liefde en respek vir ander besoedel nie. Wees veral versigtig vir skinderstories, veral wanneer dit die karakter van jou geestelike leiers aftakel (Rom 16:17-18, Spr 1:8-15).
Pas die Woord van God in jou lewe toe en jy sal nie vir die duiwel bang hoef te wees nie.
Kopiereg © Paul Daniel


Dirkie van der Spuy: Hoe Hanteer Jy Probleme?

Die naam ‘Dirkie van der Spuy’ is al sinoniem met Moreletapark, een van die heel grootste NG Kerk-gemeentes wat aan die suid-oostekant van Pretoria geleë is. Hoe hierdie gemeente van ’n klein groepie wat aanvanklik in ’n skoolsaal bymekaar gekom het, gegroei het tot die mega-gemeente wat tans ongeveer 15 000 lidmate bedien, bly een van die wonderverhale van die kragtige werking van God se Heilige Gees. Waarvan min mense egter bewus is, is dat Dirkie van der Spuy, leierpredikant van die gemeente en tans leier van die Moreletapark Assosiasie – die uitreikfokus van hierdie gemeente – en sy gesin, al deur diep waters moes gaan en dus kan getuig dat Christen-wees geensins beteken dat jy ’n probleemvrye lewe tegemoet gaan nie. JUIG! het met Dirkie oor sy pad as predikant die afgelope 38 jaar gesels.

Jy is nou alreeds 38 jaar in die bediening. Is daar enige spesiale oomblikke wat vir jou besonders is en dus na aan die hart lê?
As ek terugkyk oor my bediening, is daar baie geleenthede waar ek verstom gestaan het oor hoe mense se lewens verander, bevry word, en heel en gesond word. Reg aan die begin van my bediening was daar ’n jeugkamp en ek het oor geloofsekerheid en Geesvervulling gepraat.
By hierdie geleentheid het die Gees van die Here kragdadig oorgeneem en studente het onder die besef van hulle sonde gekom en in groot getalle tot be-kering gekom. Hierna is hulle met nuwe vuur terug koshuis toe en het die vlam van God se Gees letterlik soos ’n veldbrand versprei. Van vroeg tot laat het ek elke aand in ’n koshuisvertrek gesit terwyl studente in lang toue gewag het om hulle lewe met God reg te maak. Toe het ek geweet dat Jesus regtig opgestaan het en lewe. Hy kán en wíl lewens ver-ander en mense nuut maak.
Hierna was dit elke keer vir my wonderlik om te sien hoe lidmate se lewens verander as hulle ’n opregte ontmoe-ting met Christus gehad het. Dit bly ’n hoogtepunt wanneer ek sien hoe mense aktief by die kerk begin inskakel en betrokke by kleingroepe raak en in liefde vir mekaar begin omgee. Hierdie gelowiges wat die seën van kleingroepe ontdek het, het elke keer die dinamiese kern van die gemeente geword. Daar was baie ander geleenthede waar ’n mens verstom gestaan het as die Here mense aanraak, maar tog bly die belewenis van Moreletapark se groei een van dié wat uitstaan. Solank ons besig was om die Evangelie uit te dra, het ons beleef hoe die Here die gemeente versorg en seën.

Dink jy dit is deesdae moeiliker om in ’n moderne samelewing as predikant leiding te gee as ’n paar jaar gelede?
Om eietyds en effektief die Evangelie by mense uit te bring, sal altyd ’n uitdaging bly. Tog besef ’n mens die boodskap van verlossing van sonde bly ten diepste dieselfde en mense se soeke na liefde, vergifnis en nuwe lewe het ook nie verander nie. Daarom is dit belangrik dat ’n predikant naby aan die mense, maar ook naby aan God, sal bly en dat hy gehoorsaam sal wees aan die leiding van die Heilige Gees eerder as om net tradisies in stand te hou of mense tevrede te probeer stel.

Jy is deesdae leier van die Moreletapark Assosiasie. Kan jy vir ons verduidelik wat dit behels?
Die Moreletapark Assosiasie is deel van die gemeente se uitreikaksie en fokus op die ondersteuning van leiers en gemeentes. Ons het gesien hoe God elke dag wonderwerke doen en gemeentes laat groei om ’n groter invloed op hierdie wêreld te hê.
Dit bly steeds God se begeerte vir elke gemeente. Om ’n gemeente te bereik, is dit belangrik om by die leier van daardie gemeente te begin. As die leier vlam vat, sal hy ook sy gemeente aan die brand steek. ’n Gemeente wat herleef, sal ook ’n transformerende impak op die gemeenskap en die mense in sy dorp hê.

Hoe omvangryk is julle internasionale uitreikaksies en waarom het julle gemeente daarop besluit?
Ons het hier in Pretoria ’n inisiatief om geestelike leiers oor kerk- en kultuurgrense saam te bring om mekaar te ondersteun. Die seën hiervan kring uit na ons stad en ons onderlinge samewerking. Die verryking wat ons bymekaar gevind het, is deel van God se plan vir elke kerkleier.
Vier jaar gelede het ’n aantal leiers van die grootste Christen-kerke in die wêreld saamgekom om hulle gemeenskaplike behoeftes te deel en mekaar te ondersteun. Hierdie netwerk van verhoudinge het uitgekring sodat daar tans ongeveer 120 leiers van oor die hele wêreld betrokke is.
Die seën en die geestelike opbou wat hierdie leiers op mekaar het, kan nie beskryf word nie. Uit hierdie byeenkoms van kerkleiers het ook ’n volgende behoefte ontstaan en dit is om die Christen-sakemanne wat ’n groot rol in elke land speel, ook op ’n wyse saam te bring. Volgende jaar sal die tweede byeenkoms plaasvind waar geestelike leiers en Markplein-leiers mekaar beïnvloed en mekaar aanmoedig om steeds ’n groter geestelike invloed in hulle besighede en in hulle lande uit te oefen.

Mense is geneig om te dink dat jy, as kind van God, en bowenal as jy ’n predikant is, van moeilike tye en ervarings gevrywaar word. Tog is niks verder van die waarheid nie. Julle gesin moes al uiters moeilike omstandighede hanteer. Hoe het jy/julle dit verwerk?
Ek en Esther dank die Here vir al vyf ons kinders wat van kleins af die Here gekies het en Hom lief het en van harte dien. Juis in die tyd toe Moreletapark-gemeente geweldig gegroei het, het ons tweede oudste kind, Annamari, in haar standerd 9-jaar (nou graad 11) skielik siek geword a.g.v. lewerkanker. Hulle het haar opereer om die kwaadaardige gewas te verwyder, maar weer net so toegewerk omdat hulle op geen manier die gewas kon verwyder nie. Dokters het haar net ses weke kans gegee om te leef. Sy het egter vir twee jaar lank geveg teen die kwaad wat haar liggaam, gees en ons almal se gemoed aangeval het.
Sy het haar matriek suksesvol voltooi en met haar diensjaaropleiding om voltyds vir die Here te werk, begin. Na ’n lang stryd en baie gebede, het die Here haar kom haal en is sy Hemel toe. Ons was platgeslaan en kon nie verstaan hoekom die Here honderde gebede nié verhoor het nie.
Onlangs het die dokters ’n kwaadaardige gewas in Esther se speekselklier ontdek. Na ’n baie lang operasie is dit verwyder en is die gesigsenuwee se senuweebane oorgeplant om aan te groei. Ses lang weke van bestraling het gevolg. Die fisiese, emosionele en geestelike stryd wat hiermee gepaard gaan, was by tye onmenslik groot, maar sy het sodanig herstel dat sy weer as dosent by UP kon begin werk.

Het dit enigsins jou/julle verhouding met God beïnvloed?
Dit bly ’n voortdurende stryd in ’n mens se gedagtes omdat jy nie kan verstaan waarom God dit toelaat nie. ’n Lang tyd was ’n mens kwaad vir God en was dit ’n geestelike stryd om Hom te vergewe en vrede met Hom te maak. Ons verstaan nie die impak van die geestestryd en die rede waarom God dit toelaat nie.
Ons weet wel dat God, in Sy liefde en Genade, steeds by ons was en ons steeds dra as dinge moeilik raak. Dit bly dus ’n groot stryd om steeds God te bly kies, te bly liefhê en te bly dien, al het ’n mens hierdie seer en te-leurstellings deurgemaak. Uiteindelik het Sy liefde ons nóóit gelos nie. Na hierdie geestelike stryd is ’n mens net nederiger omdat jy besef dat ons niks en nietig is en dat ons lewe hier net tydelik is.

Watter raad het julle vir mense wat toenemend deur ernstige siektes, soos kanker, geraak word sodat hulle nie verbitterd word nie?
Per slot van rekening bly dit ’n keuse ongeag jou eie gevoel, want ’n mens voel nooit lus om seer en swaar sommer agter te laat nie. Ons besef dat ons almal tydelik op aarde leef en dat ons ’n ewigheidsperspektief moet hê om te weet dat ons na die dood steeds sal voortleef. Ons het daarom één troos: Ons sal eendag saam met Annamari in die Hemel wees. Ons het ook geleer om God nie te probeer verstaan en ook nie die dinge wat gebeur, te probeer verklaar nie. Ons moes ook leer om ons oё op die wenpaal te hou en nie te gaan lê as ons moeg word nie. Ons weet solank ons nog lewe, het God ’n plan met ons en moet ons nie aanhou agtertoe kyk nie, maar ons hand aan die ploeg slaan en ons werk hier op aarde volbring.

In retrospek, het daar iets positiefs voortgevloei uit die moeilike situasies?
Die moeilike dinge in ’n mens se lewe maak jou nederiger en afhankliker van God. Dit help jou ook om met ander oё na mense te kyk en sensitief te raak vir mense met nood en om met groter begrip vir ander te bid en hulle te ondersteun.

Wat is jou mening oor die toestand van die kerk vandag?
Daar is baie gemeentes waar dit goed gaan en waar die Here kragdadig werk en mense opgewonde oor hulle kerk is. Tog is daar ook baie leraars wat vasgeval geraak en moedeloos in die woestyn beland het. Leraars en gemeentelede begin oor God en die gesag van die Bybel twyfel. Hulle probeer om in eie krag God se werk te doen. Daarom is die kenmerk van Jesus se Kerk dat mense daagliks tot bekering gekom het en tot die gemeente bygevoeg is. (Handelinge 2:47) Vandag is daar baie gemeentes wat maande lank van geen bekerings bewus is nie. As die Heilige Gees nie ’n leraar en ’n gemeente beheer nie, sal daar geen blywende geestelik vrug wees nie. Waar die Gees van die Here egter werk, is daar baie vrug en seën.

Jy neem eersdaags weer ’n toer na Israel. Wat is jou mening oor Israel en die Midde-Ooste?
Deur alles heen, bewaar God steeds hierdie land waar sy spore lê en bly dit steeds ’n wonderlike belewenis om daar te kan kom en dit wat in die Bybel staan, persoonlik te belewe. Die boodskap van Jesus verander steeds baie mense se lewens.

VINNIGE FEITE & MENTORS:
Dank die Here vir verskeie leraars wat ’n positiewe en opbouende invloed op my lewe gehad het en ook ’n sewetal manne wat oor die afgelope 20 jaar elke Vrydagoggend om 05:30 saamgekom het rondom God se Woord en op verskillende maniere inspraak in my lewe gehad het. En ek dank die Here vir my vrou wat altyd ’n eerlike en opregte opinie oor my lewe gehad het en my kinders by wie ek baie kon leer.

Boeke na aan die hart:
Daar is soveel boeke wat tydens elke lewensfase ’n bepaalde rol in my lewe gespeel het, maar op die oomblik lees ek die boek van Francis Chan, ‘Forgotten God’ wat handel oor die Heilige Gees wat vandag verwaarloos word. Die realiteit van die Heilige Gees bly áltyd aktueel in my lewe en is die kern van elke dag en van my bediening.

Vorige gemeentes:
Graaff Reinet, Pionierspark-gemeente, Windhoek, Harmonie-gemeente, Pretoria, en toe Arcadia en Moreletapark.
-onderhoud deur Toi Nell