Steve Swart:: Daniel In Die Parlement

Feite:
• Getroud met Louise vir 28 jaar
• Drie kinders
• Kwalifikasies: BA (regte) LLB (Stell) (toegelate prokureur), dipl. en hoër dipl. Openbare finansies en konomie, BEcon (hons) (UWC)
• Huidige pos: LP en ACDP nasionale uitvoerende komiteelid
• Jare van diens in die ACDP: 19 jaar
• Beroep voor politiek: Het as ’n prokureur in die departement van justisie gedien en het die laasgemeenskappe van Durbanville bedien.

V Politiek in Afrika is vol ‘politiekery’. Hoe bly jy vry van skandale en korrupsie in die politiese omgewing?
A As ’n mens die roeping verstaan dat jy met eerlikheid en integriteit, sonder kompromie moet dien, kan daar geen sprake van korrupsie of skandale wees nie. Jy is as ’n verkose verteenwoordiger daar om ’n leier in diensbaarheid en as ambassadeur vir Christus te wees.
Ons is geroep om die sout en die lig te wees. Ons is daar om die politieke omgewing positief te beïnvloed. Die Bybel getuig van talle eerlike leiers, soos Josef en Daniël, wat danksy God se genade en guns, mag en invloed bekom het.
Daar is ook talle moderne voorbeelde, soos byvoorbeeld William Wilberforce, wat as ‘God se politikus’ bekend gestaan het.

V Daar is dikwels ’n woorde-stryd oor die kwessie vir wie Christene behoort te stem. Wat is jou mening?
A Die volgende algemene verkiesing is in 2014. Wanneer hulle gaan stem, behoort Christene God se leiding te soek, omdat dit ’n baie belangrike burgerlike verantwoordelikheid is wat nie lig opgeneem mag word nie.
Christene behoort nie uit vrees te stem, soos byvoorbeeld om ‘Zuma uit te hou’ nie. Christene moet liewer vir ’n party stem wat hulle wêreldbeskouing en waardes verteenwoordig.
As ons verantwoordelik wil stem, moet ons ingelig wees oor hoe politieke partye stem oor kritieke kwessies wat ’n invloed op die toekoms van ’n nasie het, soos byvoorbeeld aborsie, huwelike tussen dieselfde geslag, wettiging van pornografie en prostitusie, en Suid-Afrikaanse buitelandse beleid oor Israel.

V Jy is ’n parlementslid. Afgesien van Prada, prag en praal, wat behels dit alles?
A Eerstens moet ek net sê dat ek van bitter min parlementariërs weet (in teenstelling met kabinetministers) wat hulle aan sulke uitspattigheid skuldig maak. Inteendeel, parlementariërs werk ongelooflik harde en lang werksure om wetgewing deur te voer; oorsig oor regeringsdepartemente te hou; en kiesafdelings- en politieke-partywerk te doen (soos werkskeppingsprojekte wat deur die ACDP begin is, ens.)
In die parlement was my hooffokus op die komitees van justisie, en grondwetlike hersiening, asook die portefeuljekomitee van finansies. Ek is dankbaar om een van die langsdienende lede van die komitee van justisie te wees, met die verstandhouding dat gereg en regverdigheid die pilare van God se Troon is.
Van die dinge waarvoor ek verantwoordelik was, sluit in:
• ’n Bydrae om te verseker dat die kinderregwet deurgevoer is met insluiting van herstellende geregtigheidsbeginsels. Dit was ’n betekenisvolle stap om kinders wat nie ’n wesenlike gevaar vir die samele-wing inhou nie, uit die tronk te hou waar hulle in alle waarskynlikheid mishandel sou word en by ’n lewenstyl van krimina-liteit ingelyf sou word
• Ons het ook die stryd gevoer om weerlose vroue en kinders teen volwasse seks-oortreders te beskerm deur openbare weerstand aan te moedig teen ’n wetgewende voorstel dat die ouderdom van seksuele toestemming na 12 jaar verlaag moet word
• Ons het mensehandel, ’n moderne vorm van slawerny, beveg en was betrokke in die opstel van omvattende wetgewing om hierdie euwel te bekamp
• Die Wet op die Beskerming van Inligting is ruim gekritiseer, en die ACDP was betrokke in die opstel van aansienlike wysigings aan die wetsontwerp in ’n poging om hierdie omstrede wets-ontwerp te verbeter
• My regs- en ekonomiese agtergrond het my goed te staan gekom op die komitee van finansies om kragdadig met die minister van finansies, die nasionale tesourie en die Reserwebank in gesprek te tree oor kritieke kwessies gedurende besprekings oor die nasionale begroting en vooruitsigte vir ekonomiese groei.

V Hoekom glo jy so sterk in die ACDP?
A Ek is sedert 1994 ’n lid van die ACDP. Die party het getrou gebly aan sy stigtingsbeginsels en het nie sy standpunt oor morele kwessies afgewater nie. Die party tree op as ’n wag om wetgewing teen Bybelse standaarde op te weeg en alarm te maak oor beleid en wette wat bv. aborsie, dobbel en die wettiging van pornografie wettig. Ek glo sterk dat dr. Kenneth Meshoe ’n Godgegewe leier vir hierdie nasie is.

V Kan ’n minderheidsparty werklik ’n verskil maak?
A ’n Kleiner party soos die ACDP maak beslis ’n verskil in die parlement. Ons is bekend daarvoor om bo ons gewigs-grens in die kryt te klim om oor kwessies te veg. Dit is betreurenswaardig dat daar dikwels nie oor ons suksesse in die sekulêre media berig word nie.
Dit is ook moeilik om tydens verkie-singstyd met beperkte finansies op ’n gelyke voet met die groter partye te wedywer. Stemgeregtigdes word dikwels aangeraai om nie vir die kleiner partye te stem nie. In die partylys-stelsel in Suid-Afrika, geld elke stem egter.
Die Christen-stem moet in die parlement gehoor word. Ek glo dat ons daardie stem sonder kompromie verteenwoordig. Daar het ook ’n verandering in die politieke omgewing ingetree met opposisie partye wat nouer met mekaar saamwerk om kwessies, soos die Wet op Beskerming van Inligting, teen te staan.
Die voordeel van hierdie benadering is dat ’n Christen vir die ACDP kan stem, wat sy of haar Christelike wêreldbeskouing verteenwoordig, wetend dat dit met ander opposisie partye sal saamwerk op gebiede van gemeenskaplike belang. Ná die laaste verkiesing het die ACDP baie gebid, introspeksie gehou en strate-giebeplanning gedoen.
Ons het professionele raad van ’n groot verskeidenheid deskundiges ingewin, insluitend die ‘Westminster Foundation’. Ons het ons in die parlement bewys en is besig om vir beduidende groei tydens die 2014-verkiesing voor te berei. Ons visie vir Suid-Afrika is om te sien hoe God Sy seën op hierdie pragtige nasie en sy mense uitgiet omdat ons Sy Woord en Hom gehoorsaam.

V Word jy ooit moeg daarvan om stroomop te swem?
A As ’n parlementslid van die opposisie en ’n gelowige, kan dit soms moeilik gaan, maar ’n mens raak gewoond aan stroomop swem. Elke keer wanneer ons dit regkry om die regerende party te oorreed om sy handelswyse tot gemeenskaplike voordeel te verander, is dit baie bemoedigend.
Ons neem jaarliks deel aan die oorweging van voorleggings wat gemaak word om die nasionale grondwet te hersien. Nog ’n hoogtepunt was toe ons daarin geslaag het om op wettige gronde ’n voorstel te weerlê dat alle verwysings na God uit die grondwet gehaal moet word (op grond daarvan dat Suid-Afrika ’n sekulêre staat is) en die grondwetlike hersieningskomitee oorreed het om nie hierdie voorlegging te aanvaar nie.
Om kritiek van beide sekulêre en Christen-kampe te hanteer, kan ontmoedigend wees, omdat jy kan voel dat jy ’n teiken vir onrealistiese verwagtinge en vooroordele is. Ons het die gebed en ondersteuning van ons medegelowiges nodig. Ons sal graag meer met kerke wil saamwerk en is hier om die Liggaam te dien, maar ons kan dit nie doen sonder oop deure en ’n gewilligheid om politieke sake te bespreek nie – dit is noodsaaklik dat Christene rakende belangrike kwessies in die parlement verteenwoordig moet wees.

V Is daar enige toekoms-tige wetgewing waaroor jy besorg is en waarvan ons bewus behoort te wees?
A Binnelandse ekonomiese groei om werkloosheid, armoede en ongelykhede aan te spreek, bly steeds die belang-rikste fokus van 2014. Oor buitelandse beleidskwessies was die ACDP tot dusver die party wat sy stem die luidste laat hoor het in sy bystand aan Israel (met verwysing na Gen 12:3) toe die regering gepoog het om Israel aan ’n hoër standaard te meet as ander lande.
Die ACDP was ook aan die spits van openbare optogte teen die voorge-stelde etikettering van sekere Israeli-produkte as afkomend van besette gebiede. Hierdie anti-Israel gevoel sal toeneem ná die regerende party se besluit hieromtrent by die Mangaung-konferensie.
Ander wetgewing om dop te hou, is die voorstelle om prostitusie te wettig en die haatspraak-wetsontwerp wat byvoorbeeld die uitspreek teen homoseksualiteit sal kriminaliseer. Dit is noodsaaklik dat Christene ingelig bly en hulle stemme laat hoor.

KONTAK: sswart@parliament.gov.za


Radio-Aktief Vir Jesus

Hardus Zevenster is die hoof-uitvoerende beampte van Radio Tygerberg. Onder sy charisma-tiese leiding het dit tot die grootste Christelike radiostasie in Suid-Afrika gegroei. Ons wou meer uitvind oor hierdie dinamiese en uitgesproke leidsman.

Hardus, jy het ’n dramatiese getuienis, kan jy ons daarvan vertel?
Ek het in ’n pastorie grootgeword en op ’n jong ouderdom my hart aan Jesus gegee. Ná universiteit het ek my hart verhard en my rug op die Kerk gekeer.
Ek het roekeloos begin leef en my nie veel aan God en Sy liefde gesteur nie. Ek het toe begin om aan rubberbootresiese in die Kaap deel te neem. Gedurende Augustus 2004 het ek en my vriend ’n stormagtige see by Struisbaai aangedurf. Die deinings was tot 6 m hoog. Omtrent 4 km die see in het ’n reusegolf ons van die boot afge-slinger. Die ‘kill switch’ was nie gekoppel nie en die boot het sonder ons weggery.
Op daardie oomblik het ek geweet dit is die Here wat my agter die nek vat en wakker skud. Die situasie was benard! Die NSRI kon nie in die rowwe see na ons kom soek nie. Ná bykans drie uur in die water het ’n vistreiler ons opgepik.
Ek het intens bewus geword van die Here se liefde en geduld met my. Ek het my lewe radikaal verander en weer in ’n verhouding met Hom begin leef. Wanneer Jesus sê: “Ek sal jou nooit los of verlaat nie,” bedoel Hy dit. My lewe was hierna nooit weer dieselfde nie. Nie net is ek geestelik herstel nie, die Here het ook Sy roeping in my lewe bevestig en my die wonderlike vrou gegee wat vandag aan my sy staan – ek praat nie eers van ons twee wonderlike kinders nie!

Hoe het jy ‘geweet’ dit was God wat jou vir die bediening roep?
Die Here praat op verskillende maniere met verskillende mense. Hy het my reeds op universiteit geroep; ek het toe nie vir die bediening kans gesien nie.
Die wete dat God my vir Sy diens roep, het egter nooit weggegaan nie. Die oggend ná die bootinsident het ek lank met die Here gepraat. Ek was weer oortuig dat Hy my roep. Ek het Hom om ’n teken gevra. My boot was weg, en kon nie gevind word nie. Ek het gevra dat die Here as ’n teken, my boot vir my moes teruggee.
Die volgende dag het ek het ’n oproep gekry – my boot is 128 km verder op Jakkalsfontein gevind, ’n rotsagtige plek. Die boer wat die boot gekry het, het gesien hoe ’n groot brander die boot oplig en bo-op die rotse ‘neersit’ sonder dat daar ’n skrapie op die romp was. Toe ek dit sien, het ek bang geword en besef, God laat nie met Hom speel nie.
Die insident was op die voorblad van Die Burger, ek kon dit nie ignoreer nie. Die Here het my geantwoord. Hard en duidelik!

Jy kom van ’n suksesvolle sake-agtergrond voordat jy
Radio Tygerberg oorgeneem het. Vertel ons so ’n bietjie meer?
In die sakewêreld het ek sukses, sowel as terugslae beleef. Ek glo die Here was besig om my karakter te vorm en gereed te maak vir die taak wat sou voorlê. Toe ek genader is om by Radio Tygerberg oor te neem, het dit uitermate goed gegaan met die twee besighede waarby ek in daardie stadium betrokke was.
Met die uitnodiging om Radio Tygerberg te bestuur het ek geweet dit is presies wat die Here vir my in gedagte gehad het en dat Hy my toets oor die keuse wat ek sou maak. Ek het nog nie een oomblik getwyfel dat ek die regte besluit geneem het nie.

Hoe lank is jy nou al aan die stuur van Radio Tygerberg? Vertel ons van die stasie se geskiedenis.
Ek is reeds sewe jaar aan die stuur van sake. Die radiostasie is in 1993 gestig toe my pa ’n visie gehad het om alle mense in die Wes-Kaap met die Evangelie te bereik. Na jare se aansoeke het hy oornag gehoor dat hy mag uitsaai. Hulle het daar vanuit die kerk se Sondagskool-kamers begin uitsaai. Die stasie was uiters gewild in die gemeenskap en het van krag tot krag gegaan.
Ná my pa afgetree het, is ek die pos aangebied. Ek kon die sake-aspek van die radiostasie verder ontwikkel met ’n dinamiese span wat passievol oor Jesus is. Radio Tygerberg het al verskeie toekennings ontvang, waarvan die ‘Stasie van die Jaar’ by die MTN Radio Toekennings in 2012, ’n hoogtepunt was. Vir ons bly dié hoogtepunt egter om te sien hoe mense se le-wens aangeraak word en hoe ons projekte en programme prakties op gemeenskappe inwerk en deur die liefde van Jesus veran-dering te weeg bring.

Hoe kan Christene en kerke die kultuur bereik sonder om liberaal en ‘sag’ oor kwessies te raak?
Dit is baie eenvoudig. Leef Jesus, en die waardes waarvoor Hy gesterf het, prakties uit. Mense kom baie gou agter wanneer dít waaroor ons as Christene praat, nie eg is nie. Die ‘kultuur’ waarvan ons praat, is moeg vir ‘voorgee-Christenskap’. Kom ons los ons eie agendas en leef die agenda van Jesus uit.
Die mense wat Jesus uitgenooi het, sal in baie kerke heel moontlik nie welkom wees nie. Hy het hulle met liefde bedien sonder om ooit ’n kompromis aan te gaan. Sy opregtheid het mense egter bly trek. Dit is waarna mense vandag steeds opsoek is – opregte Christene sonder enige bymotiewe of agendas.

Jy is ’n uitgesproke en vasberade leier. Wat is jou mening oor die toekoms van ons land?
Hieroor is ek baie passievol. Ek glo met my hele hart dat die Here ons met ’n doel hier in Afrika bymekaar gebring het. Hoewel daar baie uitdagings is, is dít juis wat my motiveer. Uitdagings bring groot geleent-hede mee.
Ek dink Suid-Afrika was nog nooit so gereed vir goeie leierskap en entrepreneurskap soos nou nie; nog nooit so ryp om die ware liefde en genade van Jesus te beleef nie. Ek glo die Here het groot planne vir Suid-Afrika en dat Christene ’n groot rol te speel het in die positiewe ontwikkeling van ons gemeenskappe en die res van Afrika.

Jy is onlangs deur die radiostasie, ‘Rippel’ in Pretoria genader om die bestuur oor te neem. Wat is jou visie vir hierdie stasie?
Ons vertrou die Here reeds lank dat Hy ons grondgebied moet vergroot. Hy bly ons altyd verras met die manier waarop Hy dit doen. Ons het ’n geleentheid gesien om iets uniek vir Pretoria te ontwikkel.
Daar is ’n geweldige behoefte aan ’n goeie Afrikaanse radiostasie wat tot die hart en siel van die Afrikaners kan spreek, en op diep Christelike waardes gebou is.
Ons gaan ook prakties in die gemeenskap betrokke wees met projekte wat die Afrikaanssprekende gemeenskap na aan die hart lê. Die naam van die radiostasie is GROOTfm 90.5 en dit gaan inspireer, inlig en vermaak met net die beste Afrikaanse en internasionale musiek. Natuurlik gebeur dit alles in die taal waarvoor ons lief is.

Baie Afrikaanse mense voel gemarginaliseer en dat die Afrikaanse identiteit en kultuur aan die verswak is. Wat is jou mening hieromtrent?
Dat Afrikaners gemarginaliseer voel, is ’n werklikheid. Dat dit die kultuur verswak, is egter ’n mite. Daar is ’n reuse-‘Renaissance’ onder Afrikaners, met veral musiek en die kunste wat floreer.
In Suid-Afrika word daar meer Afrikaanse musiek verkoop as van internasionale kunstenaars. Ons het dit ook beleef toe ons Gospel Skouspel begin het. Dit is ’n Afrikaanse produksie met plaaslike kunstenaars en een uitsluitlike doel – om die naam van Jesus te verheerlik.
Daar is met elke vertoning meer as 10 000 kaartjies verkoop en nog meer DVD’s en CD’s – ’n verdere bewys dat mense die Here in die taal waarvoor hulle lief is, wil dien en loof. Die geskiedenis het al bewys – probeer ’n kultuur of nasie marginaliseer en dit het net mooi die teenoorgestelde uitwerking.

Wat is jou boodskap aan Christene wat voel dat dit moeilik is om standpunt vir Goddelike waardes in te neem?
As ons dink dat dit vandag moeilik is, dink net aan Paulus; hy was in die tronk, gemartel en doodgemaak vir sy geloof. Wanneer ons tyd maak om stil te gaan sit en dink oor hoe onbegryplik groot die liefde en genade van God is, dan is geen prys te duur om te betaal nie. Om dan standpunt vir Goddelike waardes in te neem, is die maklikste ding in die wêreld. Ek roep saam met Paulus uit: “Ek skaam my nie vir die Evangelie van Christus nie, want dit bly die krag van God tot redding van elkeen wat glo”.

Cheryl, vertel ons van jouself.
Ek het in die Noordelike voorstede van die Wes-Kaap grootgeword en ná skool 20 jaar in die beleggingsindus-trie gewerk. Op 7-jarige ouderdom het ek my hart vir die Here gegee en is op 13-jarige ouderdom gedoop, maar het in my laat twintigs van die reguit pad begin afdwaal. Ongeveer twee jaar voordat ek vir Hardus ontmoet het, het God my weer na Hom toe teruggebring.

Hoe het jy geweet dat hy die man is wat God vir jou het?
Hardus was my buurman in die kompleks waar ek gewoon het. In daardie stadium was ek van vooraf smoorverlief op Jesus, en het gebid vir ’n man wat ’n hart van oorgawe vir God het en Hom net so lief soos ek het. Min het ek geweet dat daardie einste man langs my bly.
Twee jaar later was ek mev. Zevenster en drie maande daarna was ek swanger met ons eerste kind – op 39! Hardus het al die eienskappe gehad waarvoor ek gebid het.

Julle is nou ses jaar getroud. Wat is die geheim om julle huwelik te laat werk?
Om eerlik te wees, aan die begin was dit nie maklik nie. Ons het altwee baie sterk persoonlikhede en ons was ook gewoond daaraan om dinge op ons eie manier te doen. Deur doeltreffende kommunikasie, wedersydse respek, en saambid, kon ons die klippe uit die pad rol.

Hardus is baie besig en moet dikwels reis. Hoe hanteer jy dit om so baie alleen te wees?
God het Hardus geroep om deur media in die bediening te wees, en die dag toe ek die ja-woord gegee het, het ek geweet dat my lewe nie heeltemal ‘normaal’ gaan wees nie. Dit verg baie opoffering en dit is verseker nie maklik nie. Ek het uit die staanspoor besluit om terug te staan en te aanvaar dat God deur Hardus besig is met ’n groot werk. Goeie ondersteuning tuis, familie, en vriende, staan my by wanneer ek alleen tuis is.
Tydens Hardus se onlangse hartaanval het ek besef hoe belangrik hierdie ondersteuning is. God het hom wonderbaarlik herstel en ons is met geweldig baie ondersteuning en gebed deurgedra.

Watter advies het jy vir vrouens wat tuisbly om na hulle kinders te kyk, en mag voel hulle is nie in voeling met wat hulle mans doen nie.
Hardus is by heelwat projekte betrokke en ons kry nie altyd tyd om oor die opwindende aspekte daarvan te gesels nie. As iemand wat die grootste deel van my lewe ’n beroep gehad het, mis ek wel die sake-gedeelte daarvan.
Wanneer ons wel as ’n gesin saam is, is elke oomblik vir ons kosbaar. Ons kuier dan saam by die huis, ons gaan op uitstappies of ontsnap vir ’n naweek weg van die gejaagheid van die stad.
Ek en Hardus maak gereeld vir mekaar tyd met ‘date’-aande en kan ure gesels en opvang. Dit is die lekkerste deel en dan besef ek van vooraf waarom ek lief vir my man is en dat ek hom sonder huiwering sal ondersteun in hierdie ongelooflike reis saam.


Errol Naidoo – Geestelike Oorlogvoering

Gedurende die afgelope paar maande het ek biddend die toestand van ons nasie, die stand van die Kerk en die geestelike gesteldheid van die samelewing in oënskou geneem.
Ek het onlangs van die Wêreldkongres van Gesinne in Australië teruggekeer waar ek onstellende berigte gehoor het van die openlike pogings om die huwelik te herdefinieer, die natuurlike gesin te dekonstrueer en ouerlike regte en verantwoordelikhede af te skaf. Daar is toe-nemend ’n oproep – veral in die Weste – vir die Kerk se rol om tot binne die mure van die heiligdom beperk te word.

Kriminalisering van Bybelse onderrig
Die Kanadese Hooggeregshof het onlangs uitspraak gelewer dat Bybelse Skrifgedeeltes wat homoseksuele praktyke verbied, ’n haatmisdaad is. Dit beteken dat die preek uit Romeine 1 volgens Kanadese reg ’n kriminele oortreding is.
Hierdie radikale agenda, om die Bybel se oordeel oor seksuele sonde te kriminaliseer, neem in omvang en intensiteit toe. Die Advertensie Standaarde Agentskap van Suid-Afrika (ASA) het ’n kerk beveel om die verwysing na homoseksualiteit te verwyder van die kerk se advertensiebord waarop hulp aangebied is aan mense wat in verskeie sondes vasgevang is. Onlangs is Creare-opleidingsentrum, ’n Christen-sentrum in Bloemfontein, deur die SA Mense-regtekommissie (MRK) skuldig bevind aan “diskriminasie teen homoseksuele”. Creare lei mense op vir bediening in die Kerk.
Die geskilpunt is Creare se oortuiging dat “homoseksualiteit teen die Goddelike Wil is.” Met ander woorde die MRK het be-slis dat Creare-opleidingsentrum nie die Skriftuurlike standpunt mag handhaaf dat homoseksualiteit ’n sonde is nie – nieteenstaande die feit dat godsdiensvryheid in die grondwet verskans is.

Aanvaarding van openbare mening
Homoseksuele aktiviste het verby die punt beweeg waar hulle slegs verdraag-saamheid vir hulle lewenswyse eis. Nou eis hulle dat die Christelike Kerk die openbare mening van homoseksualiteit aanvaar en daarby aanpas.
Die Kommissie vir Geslagsgelykheid, befonds met belastinggeld, het onlangs in ’n verklaring vir die dekriminalisering van prostitusie gevra – nieteenstaande oorweldigende bewyse dat die dekriminalisasie van prostitusie die seksbedryf laat uitbrei en vroue en kinders benadeel.
Die huwelik en die gesin, en die Judeo-Christelike wêreldbeskouing wat hierdie belangrike sosiale instellings fundeer – is onder ongeëwenaarde aanslag van ’n anti-gesinsbeweging wat klein is, maar hulle stem laat geld. Inteendeel, hierdie groepe is so bemoedig deur die politieke veld wat in Amerika en Europa gewen is, dat hulle onbeskaamd eis vir die kriminalisering van die Bybel en dat Christene geregtelik vervolg word vir haatspraak.

Moenie stilbly nie!
God het ons geroep om ‘wagte op die mure’ te wees. As jy uit die Gees van God gebore is en aan Jesus Christus uitverkoop is, is jy ’n wag in die huis van God en oor jou stad. Jesaja 62:6 ver-klaar: “Ek het wagte op jou mure uitgesit, Jerusalem, hulle sal dag en nag roep. Julle wat die Here aan Sy beloftes moet herinner, julle moenie stilbly nie.”
Julle wat die Naam van Jesus aanroep, moenie stilbly nie! As ’n volgeling van Christus weet ek dat dit my verantwoordelikheid is om ’n wag in my stad te wees – om die trompet te blaas en alarm te maak wanneer die vyand opruk.

Beskerm die samelewing
Terwyl ek bid en peins oor die situasie in ons land, is ek bewus van die vyand se beduidende vordering in sy duiwelse strewe om die instellings van die huwelik en die gesin te vernietig en sodoende die fondasies van ons samelewing te ondermyn en te verswak.
Ek het God al dikwels gevra: “Here, waar is die wagte in U Kerk?” en “Hoekom is die vyand besig om so baie veld in die samelewing te wen sonder ’n reaksie van U Kerk?” Dit is wat God aan my geopenbaar het – nie alleenlik is daar nie genoeg wagte nie, maar ons het nog nie eers begin om die mure wat ons stede moet beskerm te bou nie!
Die vyand is bewus van die gebrek aan geestelike skanse in ons huwelike, gesinne, kerke en stede en is besig om ten volle voordeel uit hierdie nalatigheid te trek.

Dit is ’n geestelike stryd
Laat ek verduidelik van wie ek praat wanneer ek na die vyand verwys. Efesiërs 6:12-13: “Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug. Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly.” (1933-vertaling).
Hoewel die onheil wat ons nasie oorstroom deur mense aangevoer word, is die stryd waarin ons betrokke is, wesenlik ’n geestelike een! Omdat dit ’n geestelike stryd is, kan slegs geestelike mense wat deur die Gees van God gelei word, hierdie stryd doeltreffend voer en die vyand oorwin.

Tree daadwerklik op
Nehemia se verhaal in die Bybel gee strategiese insigte in ons teenswoordige situasie in Suid-Afrika en oorsee. Soos baie van ons deesdae, het Nehemia die toestand van sy stad betreur. Die mure was bouvallig en die poorte afgebrand.
Diegene wat die Babiloniese ge-vangeneskap oorleef het, was kwesbaar vir vyandelike aanvalle. Nehemia het ingesien dat indien Jerusalem en sy inwo-
ners enige kans gestaan het om te oorleef, moes hulle dringend die mure herbou. Hy het eerstens in gebed na God gegaan. Nehemia het vir sy stad ingetree en God vir wysheid en guns gevra om die mure van sy stad te herbou.
Ons kan ’n hele aantal geestelike waarhede van Nehemia se ervaring ontgin – waarhede wat ons kan aanneem om ons te help om die geestelike mure van ons stad te herbou om ons gesinne te beskerm en te verdedig.

’n Land in puin
Die geestelike mure van Suid-Afrika lê tans in puin. Die oorsaak hiervan is die onrusbarende morele agteruitgang van die samelewing, buitensporige korrupsie en seksuele immoraliteit en die oorvloed goddeloosheid in ons nasie. Daar is talle groepe wat behulp van buitelandse befondsing vrylik in Suid-Afrika werk met die uitsluitlike doel om seksuele immoraliteit te bevorder, die natuurlike gesin te ondermyn en Bybelse morele waardes af te skaf.
Organisasies wat goeie finansiële steun geniet, probeer steun verwerf vir ‘seksualiteitsopvoeding’ vir vyfjariges in ons skole. Daar sal onderrig word dat dieselfde-geslag-verhoudings normaal is en dat gender-indentiteit nie ’n vaste identiteit is nie.
Die Verenigde Nasies is besig om wetgewing te formuleer (wat by al die lidlande geïmplementeer gaan word) wat dit wettig maak vir kinders van die ouderdom van tien om hulle eie seksuele keuses, onafhanklik van hulle ouers, te maak. Herdefiniëring van die huwelik en die dekonstruksie van die natuurlike gesin, wen veld in die Westerse Wêreld, insluitende Suid-Afrika.

Die Goddelike wyse om die stad te herbou
Wanneer ’n mens die geestelike en morele klimaat van ons nasie beskou, moet ons, soos Nehemia, ween en treur oor die toestand van ons mooi land. Nehemia het egter nie net oor sy stad gerou nie, sy oortuiging het hom tot aksie gedryf!
Dienooreenkomstig, roep God jou tot aksie as jy gebroke oor die toestand van jou stad en nasie is. Nehemia het die mure van sy stad binne 52 dae met sukses herbou en die stad se skanse beveilig.

Ons moet sy voorbeeld navolg.
1 Bereken die koste (Neh 2:13 -15)
Toe Nehemia in Jerusalem aangekom het, was die eerste ding wat hy gedoen het om in die nag, deur middel van ’n geheime inspeksie van die stadsmure, ’n skadeberaming te maak.
Die Liggaam van Christus moet ’n eerlike beraming maak van die skade wat aan ons nasie gedoen word deur toenemende sekulêre humanisme en die geestelike onverskilligheid wat die Kerk lam lê. Voordat ons ons daartoe verbind om tot aksie oor te gaan, moet ons die koste bereken. Die herbou van ons stede se geestelike mure sal tyd, middele en opoffering van ons verg.

2 Bou die mure om jou gesin te verdedig (Neh 4:13-14)
Nehemia het verstaan dat stede uit ge-sinne opgebou is. Hy het strategies gevra dat die mense die gedeelte van die muur oorkant hulle eie huise moet herbou. Met ander woorde, jy bou die mure om jou eie gesin te beveilig, maar hierdeur word alle gesinne beskerm.

3 Berei voor vir stryd (Neh 4:16-17)
Of ons aan ons huwelike, gesinne of kerke bou, die sleutel is om waaksaam te bly – altyd gereed vir die geveg, bewapen met die Swaard van die Gees! Selfs terwyl die Jode besig was om die mure van Jerusalem te herbou, was hulle gereed om hulleself te verdedig.
Die Kerk in Suid-Afrika moet die geestelike mure van hierdie nasie bou en dit wat hulle bou, verdedig. Dit is naïef om groot kerke en bedieninge te bou terwyl die mure van ons stede in puin lê en ons geestelike skanse nie in werking is nie.
4 Bou die mure op ’n vaste fondasie (Neh 8:1-4)
Toe die muur voltooi is, het Nehemia die volk in die stadsplein laat vergader. Esra, die priester, het die Wet van God aan hulle voorgelees. Nehemia en Esra was besig om ’n rotsvaste fondasie vir die nuutgeboude mure van Jerusalem te lê. Hulle het verseker dat die herstelde stadsmure op die (Wet) Woord van God gegrond sal wees.
Soortgelyk moet ons verseker dat ons op die grondslag van God se Woord bou terwyl ons die geestelike mure van ons stede bou. As die fondasies nie stewig is nie, sal die mure nie staan nie. Elke keer wanneer die Kerk ’n kompromis met die wêreld aangaan en God se Woord afwater, verskyn daar ’n gaping in die muur wat toelaat dat die vyand deur ons skanse breek. Elke keer as ons by God se Woord volstaan sonder om toe te gee – word die fondasie van die geestelike muur versterk.

5 Bou die muur met lewende stene (1 Pet 2:4-5)
“Kom na Hom toe, die lewende Steen wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot ’n geestelike huis, om ’n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is.”
In Nehemia se tyd is die skansmure met klippe en messelklei gebou, nou word die geestelike mure egter met lewende stene gebou – dit sluit my en jou in. Ons is die lewende stene wat saamgebou word om die geestelike mure van ons stede te vorm. Die sement of messelklei wat ons saambind, versterk met die liefde van God, is die Bloed van Jesus.
Tans is daar hope lewende stene wat oral in die stad verstrooi is. God wil hierdie verspreide stene bymekaarmaak en hulle in ’n magtige bouwerk oprig. Hierdie muur wat stewig op die Woord van God vasstaan, sal ’n ondeurdringbare skans vir ons stede teen die aanvalle van die vyand wees. Die tyd het aangebreek om as God se mense te verenig, om die geestelike mure van ons stede te herbou, om hierdie mure met wagte te beman en om die vyand van ons siel tot die eer van God te verslaan.


Die waarheid moet seevier

Ek skryf vandag met ’n swaar hart. Die gesinseenheid is werklik onder aanslag – in ons land en die wêreld in die geheel. Gedurende my stiltetyd het die Here my ’n duidelike mandaat gegee dat die tyd aangebreek het om die ba-suin te laat weerklink.
In Joël 3:14 lui dit: “Menigtes, menigtes in die dal van beslissing, want naby is die dag van die Here in die dal van beslissing!” (1933 vertaling). Dit is nou die uur om die basuin te laat hoor. Ons moet die mense waarsku.

Die waarheid
Jong mense word nie oor die waarheid van baie hedendaagse sensitiewe kwessies ingelig nie. Hulle weet nie wat God se Woord daaroor sê nie. Die hedendaag-se verval in ons samelewing, aangevuur deur die media, is kommerwekkend. Kwessies soos die soewereiniteit van die huwelik en egskeiding word ligtelik opgeneem.
Die neem van menselewens (in besonder aborsie), homoseksualiteit, pornografie, die gebrek aan respek van kinders teenoor hulle ouers, die gebrekkige voorbeeld van ouerlike leierskap in die ouerhuis en die tekort aan rolmodelle, neem net toe.

Wat is reg en wat is verkeerd
Ek is van nature optimisties, maar die werklikheid moet in die oë gestaar word. Ek het onlangs op televisie gesien dat die top toekennings van die nuutste Europese rolprente toegeken is aan rolprente wat lesbiese liefde veredel, en niemand sê iets daaromtrent nie.
Ons kan nie aanhou toelaat dat hierdie dinge by die agterdeur van ons huise inglip sonder om dit aan te spreek nie. Ons kinders moet weet wat reg en wat verkeerd is. Die waarheid moet seëvier.

Die Kerk moet standpunt inneem
God roep die Kerk op om standpunt in te neem. ’n Prominente nasionale politikus het onlangs ’n pleidooi gelewer dat die verkragting en mishandeling van kinders en vroue tot ’n einde moet kom. Hy het gesê dat dit die verantwoordelikheid van die Kerk is – ek en jy – om hierdie slagting stop te sit!

Spreek die waarheid
Mense is op soek na antwoorde. Ons hét die antwoorde. Ons moet ons stem laat hoor en reguit praat. Ja, die antwoord is liefde en wanneer jy iemand liefhet, spreek jy die waarheid. Die waarheid is wat ons sal vrymaak. Johannes 8:36 sê: “Eers as die Seun julle vrymaak, sal julle werklik vry wees.” Jesus is die waarheid en ek en jy het ’n verpligting om na te kom, ons moet die basuin blaas.
Ons kan nie sê dat dit iemand anders se verantwoordelikheid is nie. Wanneer ons eendag voor die Here staan, sal ons almal rekenskap moet gee. Hy gaan my en jou doodeenvoudig vra: “Wat het jy met die waarheid gedoen wat Ek aan jou gegee het?”

Swem stroomop
Christenskap is beslis nie vir sissies nie. Dit is soveel makliker om maar net die stroom te volg. Ek onthou Gypsy Smith, ’n Britse evangelis van 19de eeu, het gesê: “Dit verg ’n lewende vis om teen die stroom op te swem, ’n dooie een om saam met die stroom te dryf.”

Beskerm so ’n nasie
Ek laat julle met hierdie gedagte: “Vir boosheid om te gedy, is al wat goeie mense hoef te doen… niks nie.” Dit is beter dat ons nooit die waarheid geken het, as om die waarheid te ken en nie ons stem te laat hoor nie. My vriende, ons moet moedig wees, ons moet begin om standpunt in te neem, ons moet terugkeer na die grondbeginsels, ons moet ons gesinne beskut en sodoende ons nasie beskerm.


Die Sesde Gebod

Die meeste mense dink hulle het nog nooit die Sesde Gebod oortree nie. Hulle sien moord as ’n misdaad wat net deur ’n klein minderheid gepleeg word. Maar, soos Christus in die Bergpredikasie gesê het, selfs net haat is ’n oortreding van hierdie gebod.
Om die waarheid te sê, as ’n mens besef wat die volle implikasies van die Sesde Gebod is en hoeveel oortredinge dit in werklikheid aanspreek, is dit baie van toepassing op ons moorddadige tydvak. “Wie die bloed van ’n mens vergiet, deur ’n mens sal sy bloed vergiet word. God het die mens gemaak as sy verteenwoordiger.” Gen 9:6.

Baie maniere om moord te pleeg
Daar is baie maniere waarop die Sesde Gebod oortree word:
1 Moord kan met die hande gepleeg word. “Die Here haat ses dinge, nee, daar is sewe waarvan Hy ’n afsku het:…hande wat met bloed bevlek is…” Spr 6:16-17.
2 Jy kan ook met jou gedagtes moord pleeg. Haatdraendheid is geestelike moord (Matt 5:22). “Elkeen wat sy broer haat, is ’n moordenaar; en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe in hom het nie.” 1 Joh 3:15.
3 Ons kan ook met die tong moord pleeg. “So is die tong ook maar ’n klein liggaamsdeeltjie, en tog het dit groot mag. ’n Klein vuurtjie kan ’n groot bos aan die brand steek. Die tong is ook ’n vuur, ’n wêreld vol ongeregtigheid…wat die hele mens besmet.” Jak 3:5.
4 Ons kan ook met die pen moord pleeg. Dawid het Urija tot die dood veroordeel deur aan Joab, sy bevelvoerder, te skryf: “Gee tog aan Urija ’n plek op die voorpunt waar die geveg kwaai is. Val dan terug sodat hy in die slag kan bly en sneuwel.” 2 Sam 11:15.
5 Ons oortree die Sesde Gebod wanneer ons instem tot die moord op ’n onskuldige mens. Saulus het saamgestem met die steniging van Stefanus. Paulus het later toegegee dat dit van hom ’n moordenaar gemaak het (Hand 22:4).
6 Ons pleeg moord wanneer ons ander nie verdedig as dit in ons mag is om dit te doen nie. “Red dié wat na hulle dood toe gesleep word, dié wat val-val op pad is om doodgemaak te word as jy nie keer nie. As jy sou sê: ‘Ons weet daar niks van af nie’, sal God wat die gedagtes toets, weet wat die waarheid is. Hy wat oor jou wag hou, Hy weet en Hy vergeld ’n mens vir wat hy gedoen het.” Spr 24:11-12.
7 Iemand wat deel van ’n sameswering is om ’n ander se lewe te verwoes, is ook skuldig aan moord. “As sondaars jou wil verlei, my seun, moenie toegee nie. Hulle sal vir jou sê: ‘Kom ons gaan lê iemand voor en vermoor hom, ons oorval sommer iemand, al het hy ons niks gedoen nie’…Moenie met hulle saamgaan nie, my seun, bly van hulle pad af.” Spr 1:10-15.
8 Om moordenaars nie te straf nie, is ook ’n oortreding van die Sesde Gebod. “Julle mag die land waarin julle woon, nie onrein maak nie, want bloedvergieting verontreinig die land en daar kan alleen deur die dood van hom wat die bloed vergiet het, versoe-ning gedoen word vir die land waarin die bloed vergiet is.” Num 35:33. “Wie iemand doodslaan, moet doodgemaak word…Wanneer iemand egter ’n ander opsetlik doodmaak, moet jy hom selfs by die altaar wegvat en doodmaak.” Eks 21:12-16. In die Bybel is dit baie duidelik waarom God die owerheid aanstel: “Hy is immers ook hierin die dienaar van God dat hy die kwaaddoener moet straf.” Rom 13:4. God beveel die regering om “dié wat kwaad doen te straf.” 1 Pet 2:14.
Beskerm en straf
Die vernaamste taak en verantwoordelikheid van ’n regering is om wetsgehoorsame burgers te beskerm en wetsoortreders te straf. Psalm 101 herinner ons daaraan dat dit die plig is van regeerders wat op God vertrou om die goddeloses uit te roei, boosheid te bekamp en dié wat die wet gehoorsaam, te beskerm.
Die Bybel stel dit baie duidelik: “Omdat die verkeerde daad nie meteens gestraf word nie, hou mense eenvoudig aan om verkeerd te doen.” Pred 8:11. Elke jaar word 20 000 mense in Suid-Afrika vermoor. Boonop word 80 000 babas geaborteer. En dit is nie slegs dié wat direk by hierdie misdrywe betrokke is wat hulle skuldig maak aan die verbreking van die Sesde Gebod nie.
Die skuld lê ook voor die deur van die politici wat die doodstraf vir moord afgeskaf het, maar die doodstraf vir babas ingestel het – deur die wettiging van aborsie.

Medepligtig aan moord
Ook skuldig aan medepligtigheid – voor, gedurende en ná wettiging – is die joerna-liste wat aborsie bevorder en die ware feite verdoesel om te verseker dat die slagting van ongebore babas voortgaan.
Geestelike leiers wat versuim om uit te lê wat die Woord sê oor wanneer menslike lewe begin, en wat ’n Christen se verantwoordelikheid is om te praat namens dié wat nie vir hulleself kan praat nie, is ook medepligtig aan moord. En so is almal wat vir partye stem wat ten gunste van aborsie is, ook medepligtig.
“Praat jý vir die wat self nie hulle sê mag sê nie, kom op vir die reg van dié wat te gronde gaan; praat, en lewer regverdige uitsprake, laat reg geskied aan die armes en ellendiges.” Spr 31:8-9.

Ons is almal bloedverwante van ’n moordenaar
Baie mense bestee baie tyd om hulle stamboom na te vors – hulle boer op die internet, en krap in boeke en argiewe rond op soek na die familie se geskiedenis.
Dit is nogal ’n lekker verrassing as ’n mens iewers in die stamboom op ’n familielid van aansien afkom. Dit is bemoedigend om iemand teë te kom wie se lewe en prestasies vir die nageslag ’n positiewe nalatenskap is.
Aan die ander kant het die meeste families mense in hulle argiewe van wie hulle liewer nie wil weet nie – familielede wat nie ’n mooi verlede gehad het nie, onder wie selfs diewe, seerowers en moordenaars.
Van een ding kan ons almal seker wees; ons het almal ten minste een voorsaat wat ’n moordenaar was. Om die waarheid te sê, hy was die eerste moordenaar. Die heel eerste mens wat op aarde gebore is, Kain, het sy broer Abel vermoor. Die tweede mens wat gebore is, Abel, was die eerste slagoffer van moord.
Die aanvegbare saak van die doodstraf
Deur gehoor te gee aan God se Wet en moordenaars die doodstraf op te lê, kan ’n nasie homself kwytskeld van die vergie-ting van onskuldige bloed. Aan die ander kant is dit ook so dat die nasie wat weier om die dood van onskuldige mense te wreek, deel aan die moordenaar se skuld het (Deut 21:1-9).

Wees konsekwent
Nietemin word voorstanders van die doodstraf deur pro-aborsievoorstanders daarvan beskuldig dat hulle nie konse-kwent is nie. Ek word dikwels gevra hoe ek die doodstraf kan steun as ek ook pro-lewe is? Die antwoord is eenvoudig: wees konsekwent! Op die vraag: “Glo jy aan aborsie?” sal ’n voorstander van aborsie sonder twyfel antwoord: “Ja, natuurlik, ons is pro-keuse.”
Waarop ons dan moet vra: “Glo jy aan die doodstraf vir moordenaars?”
“Nee! Beslis nie!”
Waarop ons antwoord dan is: “Dit blyk dus dat die verskil tussen ons heel eenvoudig is: Ons glo dat die onskuldige se reg op lewe beskerm moet word, deur geregtelike doodstraf van skuldige moordenaars. Daarteenoor glo jy in die doodmaak van onskuldige babas, en die spaar van die skuldige moordenaar se lewe.” Die Bybel stel dit baie duidelik: “Die Here haat…hande wat onskuldige bloed vergiet.” Spr 6:17 (1933 vertaling) en “Ellende wag vir dié wat sleg goed noem en goed sleg” Jes 5:20.

Verpak as menseregte
Aborsie is die moderne weergawe van kinderofferandes. Net soos God se volk in Egipte Farao se bevel, om pasgebore seuntjies te vermoor, teengestaan het (Eks 1:15-22), so moet ons vandag ook ongebore babas teen aborsie beskerm.
Net soos koning Herodes die babas in Betlehem wou uitmoor (Matt 2:16), so poog aborsie-voorstanders dieselfde – dit word net ánders verpak, as ’n saak van ‘menseregte’.
Die onskendbaarheid van menslike lewe is ’n wesentlike deel van die Christelike geloof. Die Bybel stel dit duidelik dat lewe by bevrugting begin (Ps 139:13-16; Jes 44:2; Jer 1:5; Luk 1:41). Die babatjie se hartklop kan al drie weke na bevrugting waargeneem word. Ses weke na bevrugting het die babatjie reeds ’n eie, lewenslange breingolf.
Indien die afwesigheid van ’n breingolf beskou word as ’n teken dat iemand dood is, waarom word die aanwesigheid daarvan dan nie as bevéstiging van lewe aanvaar nie? Geboorte is nie ’n magiese gebeurtenis wat ’n nog-nie-mens in ’n mens verander nie. Geboorte is slegs die verandering van omgewing – vir ’n lewe wat maande vroeër reeds begin het.

Om jou naaste lief te hê
Elke aborsie bring ’n kloppende hart tot stilstand. Elke aborsie beëindig breingolwe. As ons nie opstaan en ’n einde maak aan aborsies nie, is die bloed van onskuldige babas op ons hande (Eseg 33:1-6).
As Christene moet ons ons naaste liefhê – insluitende ons ongebore naaste. As Christene moet ons die sondes vermy wat deur die Sesde Gebod verbied word, deur ons te distansieer van selfmoord, genadedood, aborsie en moord.
Ons moet egter ook daarna streef om die positiewe kant van die Sesde Gebod na te kom: Ons moet werktuie van geestelike lewe word, deur die Woord van God te verkondig, Sy getuies te wees en mense by die Kruis uit te bring. Die teenoorgestelde van moord, is liefde vir ons naaste en die vreemdeling, om selfs ons vyande lief te hê en aan hulle fisieke en geestelike behoeftes te voldoen.

Die grootste moord ooit
Dit is nodig dat ons ook besin oor die verfoeilikste moord wat ooit gepleeg is. Aan die Kruis van Golgota het die mensdom se sonde uitgeloop op die moord van die onskuldigste slagoffer van alle tye: God se eie Seun, Jesus Christus.
Hy het Homself uit vrye wil oorgegee en het die slagoffer van hierdie reuse-vergryp teen geregtigheid geword, sodat óns – die mense wat vir sy lyding en dood verantwoordelik is – ewige lewe en vreugde kan vind.
As jy ’n wedergebore Christen is, het jy die ewige lewe omdat Hy vir jou gesterf het, en is dit jou voorreg om ander na die Verlosser te lei. Wat ’n voorreg.

NOTA VAN JUIG! TYDSKRIF OOR DIE DOODSTRAF
Die doodstraf is ’n baie netelige onderwerp, en het ’n faktor geword wat verdeeldheid in die Liggaam van Christus bring. Om verstaanbare redes voel baie Christene dat die uitvoer van die doodstraf aan vele probleme mank gaan, omdat onskuldige mense soms tereggestel is, en nie genoegsame geleentheid gehad het om hulle tot Christus te bekeer nie. JUIG! het begrip hiervoor en ons moedig ons lesers aan om die aangesig van God hieroor te soek. Ons wil ons lesers ook aanmoedig om, ongeag van hulle oortuigings oor die doodstraf, nie terug te deins van Bybelse lering nie (d.w.s. om standpunt in te neem vir geregtigheid, en téén ongeregtighede soos aborsie, prostitusie en genadedood).