Die Groot Leuen: Evolusie

Evolusie ‘n geloof ? Waarvan praat jy? Evolusie is mos wetenskap, nie waar nie? Nié waar nie! Te oordeel aan die bohaai wat wêreld-oor in hierdie jaar ge¬maak word rondom Darwin se geboorte en die verskyning van sy boek, The Origin of Species, behoort enige gewone sterfling ‘n snuf in die neus te kry. Ek bedoel, waarom moet iemand van 150 jaar gelede vandág aan ons voorgehou word as so belangrik? Het die wetenskap dan nie met rasse skrede oor daardie tydperk asembenemende uitvindsels die lig laat sien nie? Darwin was nie eens met elektron-mikroskope toegerus nie, so hoe kón hy destyds dinge gesê het wat mense vandag nog enigsins interesseer?

Elkeen van bostaande vrae verdien om beantwoord te word, want, gesien uit die hoek van ware wetenskapsbeoefening, sou die besit van sy boek nie juis ‘n voorvereiste wees nie. Wat hy te sê gehad het, is ou nuus! Óf, is Darwin dalk vir ánder redes so belangrik? Hierop is die antwoord: ja, beslis! Trouens, die wetenskaplikes van sy dag het dit vir die eerste tien jaar ná die veskyning van sy boek hoegenaamd nie aanvaar nie.

VERREIKENDE GEVOLGE VIR DIE HELE WÊRELD
Die befaamde geoloog van sy tyd, professor Sedgwick van Cambridge het aan Darwin geskryf om te sê: “a dish of rank materialism cleverly cooked and served up to make us independent of a Creator.” Hy het verder voorspel dat, sou sy leer in die breë samelewing aanvaar word, “humanity would suffer a damage that might brutalize it, and sink the human race into a lower grade of degradation than any to which it has fallen since the written records tell us of its history.” Hierdie sin verdien om weer – stadig – gelees te word, want Sedgwick het presies raakgesien wat die versteekte doelwit van Darwinisme werklik was: nié wetenskap in die eerste plek nie, maar wel ‘n wêreldbeskou¬ing wat verreikende gevolge vir die hele wêreld sou hê.

Nou kan iemand sê: “Hokaai, dis darem te dik vir ‘n daalder! Bedoel jy dit wérklik?” En my antwoord is: ja, beslis! Jy sien, dit was nié die weten¬skap¬likes óf die wetenskapstydskrifte wat Darwinisme aanvaar het nie. Dit was die materialis, die groot uitbuiter-werkgewer, die wellustige en party regerings wat die volle potensiaal van Darwin se oorlewing van die sterkste raakgesien het. Nietzsche het die Engelse hoeka verkwalik dat hulle nie die volle potensiaal van Darwinisme raakgesien het nie. Hitler het. Stalin het. Leopold van België het, want hý het in die naam van Darwinisme meer swartes in die Kongo uitgewis as op al die slagvelde van die Eerste Wêreldoorlog saam. Hoekom? Want hulle was kwansuis nog nie volledig mens nie, maar steeds op pad daarheen!

Darwinisme het vinnig deur Europa en Amerika versprei – trouens, dit was soos ‘n veldbrand! Rockefeller was in sy noppies, want hy kon sy gewete stil deur te sê: “the growth of large business is merely the survival of the fittest… It was merely the working out of a law of nature and a law of God.”

DARWINISME WAS ‘N LEWENS- EN WÊRELDBESKOUING
In sy boek, Darwin: Before and After, skryf R.E.D. Clark (p.106): “Evolution, in short, gave the doer of evil a respite from his conscience. The most unscrupulous behaviour towards a competitor could now be rationalized: evil could be called good.” Sumner, genoem die Darwin van sosiale weten¬skap¬pe, het die gees van hul tyd raak opgesom toe hý gesê het: “…while men were fighting for glory and greed, for revenge and superstition, they were building human society.” Clark vul bladsy op bladsy met die skreiendste voorbeelde van Darwinisme soos in die breë samelewing uitgeleef.

Teen hierdie tyd kook die bloed van enige geharde Darwinis wat hierdie woorde lees. Húlle sal sê ek slaan die bal heeltemal mis – al hierdie vergrype was alleen ‘sosiale Darwinisme’! Dit het niks met wáre Darwinisme te doen nie. Verkeerd. Darwinisme wás ‘n lewens- en wêreldbeskouing. Dit was die begronding van Hitler se Derde Reich – gaan lees maar wat staan in Mein Kampf! Een Duitse skrywer het dit só gestel: “Die politiek het ‘n kuns en ‘n wetenskap verby goed en kwaad geword. Immoraliteit, slinksheid, wreedaar-d¬ig¬heid en brutalitiet teenoor ander nasies is tot die vlak van deug verhef.”

Karl Marx se omhelsing van Darwinisme is reeds deur dr James Kennedy in hierdie tydskrif uitgespel. Die feit dat niemand ooit in die media of boeke iets skryf oor die vergrype deur evolusionisme veroorsaak nie, is omdat dit ‘n heilige koei is wat onaantasbaar is.

Maar, genoeg hiervan. Ons as gewone burgers van ons land sal moet begin wakkerskrik. Die vergrype hierbo genoem is die vrugte van evolusionistiese denke, en ons moet ons nie verbeel dat dit alles iets van die verlede is nie. Sedgwick het dit reg gehad: Darwin se leer hét tot die mees degraderende dade gelei– alles in die naam van die natuurlike gevolge van die oorlewing van die sterkste.

DIE WETENSKAP AAN BOORD
Die vraag kan nou gestel word: maar wanneer het wetenskaplikes dan aan boord gegaan om Darwinisme te aanvaar? Ek is van mening dat die maatskaplike druk van diesulkes (nié wetenskaplikes) wat Darwinisme aanvaar het, te groot geword het om te weerstaan. Algaande is elke disipline herinterpreteer om by die evolusie-idee aan te sluit. Darwin, Lyell, Wallace, Huxley, Haeckell en ander het elke metode moontlik gebruik om hierdie doel te bereik. Die vraag is: hoe?

DIE GEOLOGIESE KOLOM VAN DIE AARDE SE GESKIEDENIS.
Lyell en kie het die Geologiese Kolom die lig laat sien. Hierdie kolom sou nie alleen die tien rotsvlakke van die aardkors illustreer nie, maar sou ook sê hoe lank dit geneem het om deur middel van sedimentêre neerlegging gevorm te word. Die wanvoorstellinge in hierdie bekende illustrasie in museums is skokkend! Gaan tel net die diepte van hierdie rotslae op wat op die diagram aangedui word. Die totaal is ‘n verstommende 135,8 km. Wat is egter die diepste sedimentêre neerlegging op aarde? ‘n Skamele 25km., met ‘n gemiddelde van 18km. Met ander woorde: die balans is bygelieg! Dit bestaan alleen op die papier waarop dit gedruk is. Papier is immers geduldig!

Die probleem hier is dat diepte óók tyd verteenwoordig (kyk na hul diagram). Dus, indien ‘n gemiddelde van 87% van die diepte wat aangegee word, nie te vinde is nie, beteken dit dat die tyd ook nie daar kan wees nie. Dít beteken dat die 4 600 miljoen jaar se denkbeeldige bestaan van die aarde óók van die groottotaal afgetrek moet word! Daar bly alleen amper 600 miljoen jaar oor – hoegenaamd nie voldoende om evolusie te laat plaasvind het nie.

‘n Ander feit wat hier genoem moet word, is dat die lae soos aangegee, alleen op 0.04% van plekke op die aardbol in daardie orde aangetref word. Ene dr Steven Austin van die VSA, het ‘n indringende studie van hierdie Geologiese Kolom gemaak en hy wys daarop dat die orde in verreweg die meeste terreine op aarde totaal anders neergelê is. En waarom is dít belangrik? Omdat Lyell-hulle dieselfde diagram gebruik het om te bewys hoedat die kleinste soorte lewe almal op die onderste (Kambriese) laag gevind word, terwyl die mees ontwikkelde soorte lewe heelbo aangetref word. Dít sou kwansuis evolusie bewys! Hoe nou? ‘n Leuen? Beslis.

Voordat ek van hierdie onderwerp afstap, moét ek byvoeg wat ‘n veel beter interpretasie van dieselfde sigbare gegewens van rotslae is, en wat wetenskaplik verantwoord is. Jy as leser: skakel jou brein nou oor na die vloed van Noag in Genesis 6-8. Die rotslae was eens op ‘n tyd modderwater wat laag op laag afgesak het om die sogenaamde ‘Kolom’ te verteenwoordig. Maar omdat die waters op verskillende plekke uit verskillende soorte modder bestaan het, sou die orde selde met die ‘Kolom’ ooreenstem. Die dieptes sou ook heel anders daaruit sien. Meer nog – hoewel die diere se voorkoms in die strata lyk na ‘n evolusionistiese progressie, is hul plasing bloot die produk van hoe vinnig hulle voor die aankomende vloedwaters kon padgee. Dit maak sin!

ANDER WANVOORSTELLINGS
Haeckell, die Duitse professor, het ‘bewys’ dat alle soorte lewe se embrio in hul begin¬stadium dieselfde voorkoms het. Hy het vergeet om te sê dat sy tekeninge – wat tot vandag in wetenskapshandboeke ge¬bruik word – vervalsings was waarvoor hy voor die hof skuldig bevind is.

Die duisende-miljoene jare sou later ook deur die astrofisika ‘bevestig’ word met die aankondiging van die oerknal wat miljarde jare gelede sou plaasge¬vind het. Niemand met ‘n ánder mening word gepubliseer nie, al is hy ‘n Nobelpryswenner wat sê dat daar net één wetenskaplike voorvereiste uit 90 is wat met so ‘n knal klop.

Museums het die evolusie-konsep aangehelp deur die fiktiewe ‘progressie’ vanaf aap na mens wyd te illustreer. Ook húlle het vergeet om te sê dat die ganse spektrum van lewenssoorte wel óók op die onderste vlakke gevind word. So ‘n ongemaklike feit word gerieflikheids¬halwe eerder verswyg! Dit heet ‘Die Kambriese Ontploffing’!

Die byvoordele van om in evolusie te glo en dít alleen te propageer was so groot, dat dit nie lank was nie voordat evolusioniste alleen die verhoog beset het. Géén ander interpretasie van die feite is geduld nie. Die media in al sy vertakkinge verkondig slegs evolusie. Ja, die openbare mening wou ten alle koste evolusie hê. Waarom? Want dit sou ons almal van die erkenning van ‘n Skepper-God bevry! As evolusie wáár is, dan is daar geen God teenoor wie ons verantwoording hoef te doen nie. Ons kan dan eet, drink en vrolik wees, want môre sterf ons. Alles is materie alleen, en daar ís geen ding soos ‘n ewigdurende morele wet soos deur die Skepper neergelê nie. Dít was alles mites wat in die verre verlede in die proses van mens-word geglo is. Godsdiens as sodanig het kwansuis óók ge-evolueer sodat die mens algaan¬de uit die veel-godedom tot die uiteindelike een-god-konsep gegroei het.

DIE TEOLOGIE
Die laaste disipline wat die knie voor evolusie gebuig het, was die teologie. Terwyl professore van elke ander rigting aan die universiteit lekker oor die ‘waarhede’ van die evolusieleer met mekaar gepraat het, was die teoloë alleen buite in die koue. Dit sou van hulle vra om ‘n monumentale kopskuif te maak om saam met die stroom te kon gaan. Het hulle dit reggekry? O ja, tot so ‘n mate dat die Kerk van die Here al meer toegee aan die gesag van die sogenaamde wetenskap, want die wetenskap het in ons tyd die hoë grond van onaantasbaarheid by die teologie oorgeneem. Hoe het dit gebeur?

Toe die evolusieleer begin verkondig het dat die heelal duisende miljoene jare oud is (want evolusie is totaal onwerkbaar sonder onmeetlike tyd), het geleerdes soos prof Wellhausen van Duitsland kom verklaar dat die mens wel uit die apedom ge-evolueer het en dat die eerste vyf boeke van die Bybel nie deur Moses geskryf kon gewees het nie, want in sý tyd kon hulle kwansuis nie skryf nie – dit was te gevorderd. Wat doen hy? Hy dissekteer die Penta¬teug (Moses se 5 boeke) en kom verklaar dat die boeke eers heelwat later deur minstens drie ander mense geskryf is en deur ‘n verdere redakteur slim aanmekaar gesit is. Dáárdie persoon was waarskynlik Esra (sê hulle) toe hy saam met die Israeliete in Babilon in ballingskap was.

DIE WERKLIKHEID
Maar hoe lyk die werklikheid? Dít vertel ons dat die argeologie al ruimskoots bewys het dat mense 1 000 jaar vóór Moses se tyd kon skryf, dus was al Wellhausen se voorveronderstellings leuens. Het dit die Skrifkritici se menings verander? Nooit, want jy móét in evolusie bly glo, ten spyte van die ware feite! Jy verwerp eenvoudig alle feite wat jou geliefkoosde evolusie weerspreek!

Bostaande dwalinge was maar die begin. Aan ons Kweekskole word hierdie duiwelse leer vandag ronduit verkondig, want ‘die wetenskap het gesê…’ As gevolg hiervan was daar niemand soos Adam en Eva as werklike geskied¬kundige wesens nie. Die vloed het nooit plaasgevind nie – dis glo ‘n mite. Die uittog is óók maar ‘n storie, want dit pas in elk geval nie in by die datumgewing van Egiptologie nie – of so word beweer! Joshua is ‘n denkbeeldige persoon – so-ook Dawid en Salomo. Daar was nie ‘n tabernakel nie, en daar was geen daaropvolgende wonderwerke in Ou Testamentiese tye nie, want die wetenskap laat geen ruimte vir wonderwerke nie – wie sou hulle laat gebeur, terwyl daar nie so-iets soos ‘n ware God as Almagtige Skepper is nie?

Dalk kan ek in ‘n volgende aflewering verder skryf oor die katastrofiese gevolge in die teologie wat evolusie veroorsaak hét. Jy sal na jou asem snak!

PIETER J PELSER – Argitek, kunstenaar en skrywer van Hermanus. Hy wei ‘n groot deel van sy lewe aan die studie van evolusionisme en die leuen daarin vervat. Hy het al verskeie boeke oor die onderwerp die lig laat sien.