Waar is die Krag van die Heilige Gees

Daar is vandag méér Christene as ooit in die geskiedenis. Om dit nóg duideliker te stel: daar is meer Christene wat hulleself as ‘wedergebore’ beskou as ooit vantevore. Daar is ook meer Christene wat sê dat hulle Geesvervuld is as op enige stadium sedert die vroeë kerk.
Daar is 625 miljoen Christene op aarde wat selfs sê dat hulle in ander tale gepraat het soos die eerste gelowiges in die Oppersaal! Al hierdie inligting impliseer dat die derde Persoon in die Goddelike Drie-Eenheid kragtiger en op ʼn groter skaal werksaam is as ooit vantevore. Dis immers Hý wat ons oortuig van sonde, wat mense wederbaar en vervul!

DIE HEILIGE GEES VERANDER
Die vraag is egter of die aanwesigheid van soveel Geesvervulde Christene op ons planeet en selfs hier in Suid-Afrika ʼn wesenlike verskil in die wêreld teweegbring? Maak so baie Christene die wêreld ʼn beter plek? As Christene glo ons immers dat die Heilige Gees lewens op die kragtigste en mees dinamiese wyse kan verander. Veranderde lewens moet tog sekerlik ook veranderde gesinne en veranderde gemeenskappe impliseer?
Die invloed van Geesvervulde Christene was vroeg na die ontstaan van die Kerk duidelik waarneembaar in Jerusalem. Sonder die ondersteuning van ʼn welwillende owerheid en as ʼn minderheidsgroep, het hulle ʼn opmerklike verskil in hulle gemeenskappe gemaak. In Hand. 5:28, toe die eerste gemeente sommer nog in sy babaskoene was, moes die apostels die aantyging van die Sanhedrin hoor: “Julle het Jerusalem met julle leer vervul.”
Is dieselfde besig om by ons te gebeur? Is die Kerk nog enigsins ʼn belangrike ‘agent van verandering’ in ons gemeenskappe? Is Afrika besig om ʼn beter kontinent te word – veral gesien in die lig daarvan dat die Christendom suid van die Sahara oor die laaste 100 jaar so merkwaardig gegroei het en dat daar tans op hierdie kontinent gemiddeld minstens 20 000 mense per dag tot die Kerk gevoeg word?

DIE VERVAL VAN ONS DAG
Ek wil nie eers begin om te wonder oor die morele, sosiale en ekonomiese verval in Suid-Afrika nie. Dit is ʼn geykte, maar nog steeds pynlike vraag, hoe ʼn mens ʼn land met ʼn nominele Christendom van meer as 80% in verband bring met ʼn bevolking waar dit in soveel opsigte só sleg gaan en waar die algemene moraliteit tot sulke laagtes gedaal het.
Vanuit ons eie situasie en voorbeeld het ons nie baie goeie redes om nie-Christelike nasies te oortuig dat Christenskap voordelig is vir ʼn volk nie.
Ek voel sleg en verleë om hierdie soort stellings te maak. En ja, ek weet dit vertel nie die hele storie nie. Daar is wonderlike verhale van individue en gesinne, van besig-hede en gemeenskappe wat ten diepste en ten goede deur die Evangelie verander is. Miskien hoor ons nie genoeg daarvan nie omdat die sekulêre media meer belangstel in negatiewe nuus.

GEES TEENOOR VLEES
Ek wonder egter hoe die Here oor Sy Kerk in Suid-Afrika voel? Jesus het immers na hierdie wêreld gekom om die werke van die duiwel te verbreek (Joh. 3:8b). En Sy Gees word immers die Heilige Gees genoem. ʼn Mens kan tog verwag dat waar die Heilige Gees in beheer is, Hy ʼn veredelende effek op die menslike natuur en in ons gemeenskappe sal hê?
Kyk net weer na die vrug van die Gees in Gal. 5: 22: “Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.” Dit is die eienskappe waaraan ons en ons wêreld só ʼn behoefte het. Teenoor die vrug van die Gees, staan die werke van die vlees – die vrug van die bose (Gal. 5:19-21): “En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap; afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge.”
Wat ʼn raak samevatting is dit nie van die toedrag van sake in ons land nie! Ons noem dit maatskaplike probleme en afwykende gedrag – die Bybel noem dit “werke van die vlees” en “sonde”.
Dis dan wanneer ʼn mens die vraag vra: “Wat het geword van die krag van die Heilige Gees?” Moet ons maar aanvaar dat die bose en die kwaad die septer sal swaai en dat Christene maar moet wag totdat die nuwe hemel en die nuwe aarde kom?

SOUT EN LIG VAN DIE AARDE
Verstaan my nie verkeerd nie – Ek glo in ʼn nuwe hemel en ʼn nuwe aarde waarin geregtigheid sal woon (2 Pet 3:13); waar sonde en die bose nie meer sal wees nie. Ek glo verseker in ʼn nuwe Jerusalem waarvan Open 20:4 sê: “En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moei-te sal daar nie meer wees nie.” Ek glo ook nie aan ʼn teologie wat leer dat onsself daardie nuwe aarde tot stand sal bring en dat ons Jesus dan net sal nooi om hier te kom regeer nie – die sg. ‘Kingdom-now’-teologie. Ek glo wel dat ons in daardie eind-dispensasie leef waarvan Open 22: 11 sê: “Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen; en wie vuil is, laat hom nog vuiler word; en laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word.” Ek glo egter ook aan die kragtige en bo-natuurlike werking van die Heilige Gees. Ek glo dat die Heilige Gees van ons as volgelinge van Christus die sout van die aarde en die lig van die wêreld wíl en kán maak. Dit is belang-rik dat die gawes van die Heilige Gees in ons kerke en samekomste funksioneer. Dit is wonderlik wanneer ons ook soos die eerste Christene in die Oppersaal in ander tale praat en die ander gawes van die Hei-lige Gees manifesteer.

BEMOEDIGENDE TEKENS
Dit is egter miskien die héél belangrikste dat die effek van die Heilige Gees in ons as gelowiges se lewens die mense en wêreld rondom ons raak. Dat die spontane en natuurlike ‘andersheid’ van gelowiges die oë en harte van ongelowiges en anders-gelowiges sal tref. Laat ek dit onomwonde sê: daar is inderdaad baie bemoedigende tekens! Daar is tienduisende manne wat van manne-konferensies terugkom en wie se veranderde lewens ook hulle huwelike en gesinne verander het.
Daar is talle sakemanne wat hulleself verbind het tot ʼn besigheidsetiek wat in lyn is met die beginsels van die Woord. Daar is politici, sportpersoonlikhede en kunstenaars wat sonder om te dweep, poog om die karaktertrekke van Jesus Christus in hulle loopbane uit te leef. Ek kry regtig die afgelope tyd die indruk dat al hoe meer mense in ons land – selfs bekende persoonlikhede – nie skaam is om hulle verhouding met Jesus Christus te erken en te bely nie. Dank God daarvoor!

SY GEES IS AAN DIE WERK
Moenie die invloed en betekenis van die ernstige gebedsaksies vóór en ná ons algemene verkiesings vroeër vanjaar onderskat nie. Dit sal wonderlik wees as meer leiers in ons regering tot radikale bekering kom en die Heilige Gees deur hulle kan werk. Daar is reeds bemoedigende verwikkelinge wat nie altyd aan die groot klok gehang word nie. Al hierdie dinge sê vir my: die Heilige Gees ís aan die werk!
Mag hierdie nuwe Afrikaanse Christentydskrif, ‘JUIG!’, ʼn instrument wees waardeur die Heilige Gees Sy genadewerk in ons land kan uitbrei. Meer nog, mag jy en ek in ons eie leefwêreld, in ons huise en op die markplein, die verandering wat die Here in ons lewens gebring het, onbeskaamd en onverskrokke uitleef!

BOSE SE AANSLAG
Aanvaar maar dat die koninkryk van die bose ook met ʼn groter aanslag sal kom. Die vyande van die kruis sal meer vermetel en venynig word. Hulle sal ook meer en meer van die media gebruik maak.
Ons gaan egter nie kwaad met kwaad vergeld nie. As Christene gaan ons ook nie ʼn reaksionêre beweging word nie. Nee, ons gaan op al hoe meer terreine die inisiatief neem. Die inisiatief van die liefde; die inisiatief van die Gees. Ons gaan die kwaad oorwin deur die goeie!