God Is Steeds Op Sy Troon

Die woorde van Jesus spreek tot ons hedendaagse werklikheid: “In die wêreld sal julle dit moeilik hê…” Televisienuusprogramme, webjoernaal, koerante, rubriekskrywers en kundiges is dit almal eens oor een tema: hulle voorspel dat daar in die toekoms op elke vlak van die samelewing ernstige uitdagings sal wees.

Hier is van hulle menings:
1. Verwag meer natuurrampe: Daar was nog altyd natuurrampe, maar dit is hoe gereeld, en die skaal daarvan, wat kommerwekkend is. Die noodlenings-organisasie, World Vision, het onlangs bekend gemaak wat volgens hulle die vyf ergste natuurrampe van 2013 was. Tifone in Indië en die Filippyne (tifoon Haiyan en Phailin) het duisende gedood en miljoene ontwortel.
Drie weke ná die tifoon, was daar ook ’n aardbewing in die Filippyne waartydens honderde gesterf het en ’n verdere 350 000 mense ontwortel is. Tornado’s het Amerika getref – een het in Oklahoma City verwoesting gesaai, twee skole beskadig en talle mense gedood. Dan was daar ’n stuk of tien tornado’s wat Noord-Texas met ramspoedige gevolge getref het. ’n Kundige het oor die vloede in Engeland gesê dat mense daaraan gewoond moet raak omdat dit “die toekoms is”.
2. Verwag meer ekonomiese probleme: Hoewel daar in dele van die wêreld optimisme heers oor ’n herstel van die afgelope paar jaar se ekonomiese ellendes, neem werkloosheid in ander dele toe en is groeiende wanhoop en gevolglike burgerlike onluste aan die toeneem. Baie mense is van mening dat die ergste nog voorlê.
3. Verwag meer politieke probleme: Ons hoef net ons televisie aan te skakel om dit te sien! In baie lande leef miljoene mense in ’n voortslepende nagmerrie; Noord-Korea, Suid-Soedan, die DRK, Brasilië, Irak en Iran en meer onlangs, die Oekraïne met Rusland wat in sy nek blaas, om maar net ’n paar te noem.

Hierdie dinge is niks nuut nie
Dit is inderdaad waar dat hierdie uitdagings niks nuuts is nie en dat die siklusse kom en gaan. Daar word egter allerweë erken dat die gereelde herhaling en skaal daarvan aan die toeneem is.
Jesus se woorde: “In die wêreld sal julle dit moeilik hê,” word waar bewys!
In dieselfde vers verklaar Jesus egter dat Hy dit noem, nie om Sy volgelinge bang of negatief te maak nie, maar sodat hulle “vrede” mag ken en verseker weet dat Hy “die wêreld oorwin het.”
Hoe reageer ’n Christen dus wanneer hy hierdie dinge in die wêreld sien toeneem? Hoe bemoedig ons mekaar?

Ons herinner onsself:
1. God is steeds op Sy troon: Die Here Jesus bemoedig Sy volgelinge: “Hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin.” Ons word in die brief aan die Hebreërs daaraan herinner dat “daar ook niks in die skepping [is] wat vir God onsigbaar is nie; alles lê oop en bloot voor sy oë. En aan Hom moet ons rekenskap gee.” Heb 4:13.
Die boodskap van die Bybel is dat ons ’n soewereine God dien wat die begin tot die voleinding ken en nooit deur wêreldgebeure verras word nie. Eweneens is Hy ten volle bewus van die gebeure in ons individuele lewens.
Die media noem selde God, Sy wil, of Sy planne vir die toekoms. Volgens hierdie mense is ons toekoms in die hande van politici, ekonomiese magte, die wil van mense en blote toeval.
As Christus se volgelinge erken ons egter dat ons perspektief altyd beperk is. Daar is ’n groter prentjie wat ons dikwels nie kan sien nie. God is steeds op Sy troon en Sy planne en doelwitte sal seëvier. Die hele geskiedenis is op pad na die dag wanneer “elke knie sou buig, en elke tong sou erken: ‘Jesus Christus is Here!’” Fil 2:10-11.
Die Psalmdigter vat dit pragtig saam in Psalm 2:1-4: “Waarom is daar onrus onder die volke, waarom smee die nasies planne – en dit tevergeefs? Die konings van die aarde is in opstand, die leiers span saam teen die Here en teen Sy gesalfde en sê: ‘Kom ons maak ons vry en gooi hulle juk af!’ Hy wat in die Hemel woon, lag hulle uit, die Here spot met hulle.”

2. Hy rig steeds Sy liefde en genade op ons: Ongeag wat die toekoms inhou, met al die potensiële slaggate en uitdagings, die boodskap van die Here Jesus en die hele Skrif is dat Hy ons liefhet en meer vir ons omgee as wat ons ooit sal kan begryp.
Die profete van die Ou Testament het na hulle wêreld met al sy probleme gekyk en besef dat baie van die probleme die gevolg van sonde en rebellie was, en tog het hulle hoop en vergifnis in die situasies uitgespreek. Hulle boodskap is meestal geïgnoreer en verwerp, maar die uitnodi-ging het altyd bly staan. In ons toenemend sekulêre wêreld, waar die boodskap van die Bybel nie meer ernstig opgeneem word nie, meestal geïgnoreer word en selfs teengestaan word, neem ons die Here se uitnodiging en waarskuwing ernstig op.
“Vra na die wil van die Here terwyl Hy nog te vinde is, roep Hom aan terwyl Hy nog naby is. Die goddelose moet sy verkeerde pad laat staan, die slegte mens sy slegte planne. Hy moet hom tot die Here bekeer, dan sal Hy hom genadig wees; hy moet hom tot ons God bekeer, Hy vergewe altyd weer.” Jes 55:6-7.
Die boodskap van die Here Jesus is dat Sy volk vrede kan ervaar, selfs te midde van ’n wêreld vol probleme, omdat Sy liefde nooit verander nie. Sy genade is altyd genoeg. Die sleutel is om na Hom te draai en afhanklik van Sy liefde en genade te lewe.

Hier is ’n kosbare belofte: “Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word.” Hebreërs 4:16.

3. Jesus is steeds die Verlosser en die enigste hoop vir die wêreld: Jesus verseker Sy dissipels met hierdie wonderlike woorde: “Hou moed: Ek het die wêreld oorwin.” Hy rig die aandag van Sy dissipels weg van ander oplossings af, na Hom toe.
Deur die hele brief aan die Hebreërs, wat geskryf is aan gelowiges wat vervolg is en swaar kry, word hierdie opdrag herhaal: Hou Hom voor oë en vestig jou oë en gedagtes op Jesus.
“Terwyl ons dan so ’n groot skare geloofgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof. Ter wille van die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig was, het Hy die Kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en Hy sit nou aan die regterkant van die troon van God. Hou Hom voor oë wat so ’n vyandige optrede van die sondaars teen Hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie.” Heb 12:2-3.
In ’n onseker wêreld, vestig ons ons oë op Jesus wat “gister en vandag en tot in ewigheid [dieselfde is]”.

4. Die Here sal terugkeer en alles nuut maak: Vir 33 jaar lank het die Here Jesus geleef en die koninkryk van God vir drie jaar lank verkondig en bekend gemaak. Hy sal terugkeer, hierdie keer om oor die koninkryk te regeer. Die dag van Jesus se heerskappy kom vinnig nader.
Die sondige mensdom, verblind deur satan, dronk van mag, wat rykdom najaag en oortuig is dat hulle bo die dinge van God verhewe is, sal sien dat Jesus die Here is; elke knie sal buig en dit erken.
“Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weerklink, sal die Here self uit die Hemel neerdaal. Allereers sal dié wat in Christus gesterf het, uit die dood opstaan; daarna sal ons wat nog lewe, saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lug in, die Here tegemoet. En so sal ons altyd by die Here wees. Troos mekaar dan met hierdie woorde. “ 1Tess 4:16-18.
As gelowiges ervaar ons die spanning daarvan om ín die wêreld, maar nie ván die wêreld te leef nie. Ons word geraak deur gebeure in die wêreld. Ons is nie vrygestel daarvan nie. Gelowiges sukkel en ly ook en moet ook swaarkry in die oë staar. Die geskiedenis van die Kerk is in ’n groot mate een van lyding. Daar is tans meer vervolging as ooit te vore.
Tog belowe Jesus dat Hy altyd met ons is. Daar kom ’n dag wanneer die basuin sal klink en God se kinders die Here sal ontmoet en vir ewig saam met Hom sal wees.
Ons leef dus nou met die wete dat ons dit “in hierdie wêreld moeilik [sal] hê,” maar terselfdertyd erken ons dat ons hoop en vertroue in Hom is wat “die wêreld klaar oorwin” het.

Die woorde van die Psalmdigter gee ons moed en perspektief:
“Ek kyk op na die berge: waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie; Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die Beskermer van Israel sluimer nie in nie en Hy slaap nie.” Ps 121:1-4.

DENNIS LOOTS is die senior-pastoor van Somerset-Wes Baptiste Kerk. www.swbc.co.za