Ons Hoor Iets Nuuts!

‘n Nuwe wêreld het vir my oopgegaan toe ek na Worcester se Instituut vir Dowes gegaan het om ‘n onderhoud met ds. Jan Oberholtzer en van sy studente te voer. Die Instituut vir Dowes is vanjaar 128 jaar oud en is in 1881 gestig. Die nuwe naam, Deaf Christian Ministry, illustreer dowes kán, dis ‘n nuwe begin met nuwe geleenthede – geleenthede wat soos deure oopmaak in die toekoms.

In ons samelewing in Suid-Afrika is daar meer as 400 000 dowe mense wat gebaretaal gebruik. Jy kan dus die vraag vra wat die missie van die Instituut vir Dowes in Suid- Afrika is? En die antwoord is: om dowe persone te bemagtig om hulle volle potensiaal te bereik deur opvoeding, ontwikkeling, beroeps – en ander opleiding aan hulpbehoewende volwasse dowes te verskaf met die oog op ekonomiese onafhanklikheid ter bevordering van hulle welsyn (lewenskwaliteit), welsynsdienste en geestlike sorg.

Ds. Jan Oberholtzer het in 2006 voltyds betrokke geraak by die DCMA (Deaf Christian Ministry Africa) Volgens ds. Jan is sy gunstelingskrifgedeelte Jes 54:10 “Want berge mag wyk en heuwels wankel, maar my goedertierenheid sal van jou nie wyk en my vredeverbond nie wankel nie, sê die Here jou Ontfermer”. Dié skrif het sy lewe verander.
Die boek wat hy tans besig is om te lees is: Finding the way to win, deur André Olivier en om te ontspan lees ds. Jan so wyd as moontlik. Volgens hom was sy ouma hardhorend en hulle moes met haar op ‘n spesifieke manier kommunikeer sodat sy kon verstaan wat hulle vir haar wou sê. So het hy in 1984 betrokke geraak by dowes en is in 2006 voltyds aangestel as die Hoof van die DCMA.

Is daar gemeentes in Suid Afrika wat doofstommes akkommodeer?
“Ja daar is van die NG-kerke en AGS-kerke. Die kerke is onder andere: NG De la Bat gemeente in Bellville en Worcester, Pretoria NG-gemeente vir Dowes, F-fata gemeente in Kempton Park. AGS in Pretoria Deo Gloria. Die Rooms Katolieke Kerk se Vader John Turner besoek ook die dowes”

Watter toerusting is beskikbaar vir doofstom-mense?
“Die tegnologie van vandag het al so verbeter, dink net aan selfoontoerusting. Mxit is aan die een kant ‘n euwel, maar vir die doofstommes is dit ‘n manier van vinnige kommunikasie teen ‘n baie lae koste. Internettoegang – Faceboek, visuele toerusting, dataprojektors. Gehoorapparaattoerusting het ook baie verbeter. Daar is digitale toerusting wat die mense kan gebruik. Maar nie alles is altyd bekostigbaar nie, aangesien die mediese fondse net ‘n gedeelte daarvan betaal. Daar is ‘n ‘shake awake’ wat dowes onder hulle kussings bêre om wakker te word die volgende oggend. Die ‘shake awake’ werk soos ‘n alarm”.

Is julle die enigste Instituut vir Dowes in Suid Afrika?
“Ja DCMA is die enigste in Suid-Afrika en ons werk saam met Veritas College”.

Wat is die doel van DCMA?
“Om eie gemeentes te stig –Dowes moet dowes bedien. Ons fokus is op kerkplantings en om groepe bymekaar te kry om saam kerk te hou. Weens die afstand is ‘n kerk- gebou nie altyd noodsaaklik nie, maar eerder dat dowes die Evangelie kan hoor en die Here kan aanneem as hulle Verlosser en Saligmaker”.

Hoeveel studente het julle tans by die DCMA-afdeling?
“Daar is vyf studente wat vanjaar volledig bevestig gaan word in hulle afsonderlike kerke. Hulle is dan dominees of pastore in die sin dat hulle aan dowes kan bedien. Dit sal ongeveer 18 November 2009 plaasvind. Ons het twee derdejaarstudente en vanjaar het ons twee eerstejaarstudente bygekry”.

Dit was ‘n voorreg om onderhoude met van die studente te kon voer en te hoor hoe hullehul doofheid ervaar, watter uitdagings hulle het en hoe hulle by die Here uitgekom het.

Om groot te word en doof te wees, moet ‘n uidtaging wees, vertel die lesers hoe dit voel?
Elsabe: “My familie is doof, dit was dus nie ‘n groot aanpassing vir my gewees nie”.
John: “Ek het eers later besef wat dit behels en dat die geleenthede weg is. Dit was vir my ‘n groot aanpassing”.

Watter probleme het jy ervaar as kind om nie te kon hoor nie?:
Phumie: “Kommunikasie was vir my ‘n probleem. Ek moes in die koshuis bly en het dit moeilik gevind om deur die ander aanvaar te word”.
Tony: “Ek het dit weer oorkom toe ek skool toe gegaan het,gelukkig was daar ‘n persoon wat as tolk kon optree wat dit vir my baie makliker gemaak het om die wêreld tussen die horende en nie-horende te oorbrug”.

Wanneer het jy jou hart vir die Here gegee?
Rensburg: “Ek het my hart vir die Here gegee toe ek 14 jaar oud was by ‘n CSV kamp in Franschoek. Ek het ‘n stem gehoor wat gesê het: ‘Ek wil jou gebruik’ – drie keer. God wou iets doen in my lewe”.
Tony: “Ek het van kleins af nooit die Bybel verstaan nie. Eers toe ek geleer het van gebaretaal, kon ek die Boodksap begin verstaan en het ek tot bekering gekom”.

Hoe het jou geloof gehelp gedurende die moeilike tye?
Christopher: “Ek was lankal ‘n Christen wat in die Here geglo het – baie mense het my seergemaak en ek was eensaam omdat ek geen familie het nie. God het my deurgedra en my siel is vasgebind aan Hom. Jesus help my elke keer as ek bid en ek gee alles wat ek het, oor aan en vir Hom”.

Hoe het julle gelei gevoel om betrokke te raak by die bediening?
Elsabe: “Ek het my eie videowinkel besit. Die pastoor van die omgewing waar ek gebly het, het my gevra of ek nie ‘n pastoor wou word nie. Ek het eers geweier omdat ek gedink het dat ek ‘n vrou is en nie so-iets kan doen nie. Ses maande later het ek besluit om voltyds in die bediening in te gaan. Ek het alles gelos en my videowinkel verkoop – Jesus wil my álles hê, en dis wat ek vir Hom gee”.
Phumie: “Die behoefte vir dominees vir dowes in Suid-Afrika is ongelooflik groot. Daar is meer as 400 000 dowes in Suid-Afrika en net 1% word bereik deur die Evangelie. Daar is altesaam 35 skole vir dowes in Suid-Afrika. Die dowes bly soms ook ver en kom nie altyd by plekke uit waar hulle bedien kan word sodat hulle kan verstaan nie”.

Mag die Here vir julle in 2009 deure oopmaak sodat julle Jesus se laaste opdrag sal kan uitvoer Mat 42:19 “Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies