Steve Swart:: Daniel In Die Parlement

Feite:
• Getroud met Louise vir 28 jaar
• Drie kinders
• Kwalifikasies: BA (regte) LLB (Stell) (toegelate prokureur), dipl. en hoër dipl. Openbare finansies en konomie, BEcon (hons) (UWC)
• Huidige pos: LP en ACDP nasionale uitvoerende komiteelid
• Jare van diens in die ACDP: 19 jaar
• Beroep voor politiek: Het as ’n prokureur in die departement van justisie gedien en het die laasgemeenskappe van Durbanville bedien.

V Politiek in Afrika is vol ‘politiekery’. Hoe bly jy vry van skandale en korrupsie in die politiese omgewing?
A As ’n mens die roeping verstaan dat jy met eerlikheid en integriteit, sonder kompromie moet dien, kan daar geen sprake van korrupsie of skandale wees nie. Jy is as ’n verkose verteenwoordiger daar om ’n leier in diensbaarheid en as ambassadeur vir Christus te wees.
Ons is geroep om die sout en die lig te wees. Ons is daar om die politieke omgewing positief te beïnvloed. Die Bybel getuig van talle eerlike leiers, soos Josef en Daniël, wat danksy God se genade en guns, mag en invloed bekom het.
Daar is ook talle moderne voorbeelde, soos byvoorbeeld William Wilberforce, wat as ‘God se politikus’ bekend gestaan het.

V Daar is dikwels ’n woorde-stryd oor die kwessie vir wie Christene behoort te stem. Wat is jou mening?
A Die volgende algemene verkiesing is in 2014. Wanneer hulle gaan stem, behoort Christene God se leiding te soek, omdat dit ’n baie belangrike burgerlike verantwoordelikheid is wat nie lig opgeneem mag word nie.
Christene behoort nie uit vrees te stem, soos byvoorbeeld om ‘Zuma uit te hou’ nie. Christene moet liewer vir ’n party stem wat hulle wêreldbeskouing en waardes verteenwoordig.
As ons verantwoordelik wil stem, moet ons ingelig wees oor hoe politieke partye stem oor kritieke kwessies wat ’n invloed op die toekoms van ’n nasie het, soos byvoorbeeld aborsie, huwelike tussen dieselfde geslag, wettiging van pornografie en prostitusie, en Suid-Afrikaanse buitelandse beleid oor Israel.

V Jy is ’n parlementslid. Afgesien van Prada, prag en praal, wat behels dit alles?
A Eerstens moet ek net sê dat ek van bitter min parlementariërs weet (in teenstelling met kabinetministers) wat hulle aan sulke uitspattigheid skuldig maak. Inteendeel, parlementariërs werk ongelooflik harde en lang werksure om wetgewing deur te voer; oorsig oor regeringsdepartemente te hou; en kiesafdelings- en politieke-partywerk te doen (soos werkskeppingsprojekte wat deur die ACDP begin is, ens.)
In die parlement was my hooffokus op die komitees van justisie, en grondwetlike hersiening, asook die portefeuljekomitee van finansies. Ek is dankbaar om een van die langsdienende lede van die komitee van justisie te wees, met die verstandhouding dat gereg en regverdigheid die pilare van God se Troon is.
Van die dinge waarvoor ek verantwoordelik was, sluit in:
• ’n Bydrae om te verseker dat die kinderregwet deurgevoer is met insluiting van herstellende geregtigheidsbeginsels. Dit was ’n betekenisvolle stap om kinders wat nie ’n wesenlike gevaar vir die samele-wing inhou nie, uit die tronk te hou waar hulle in alle waarskynlikheid mishandel sou word en by ’n lewenstyl van krimina-liteit ingelyf sou word
• Ons het ook die stryd gevoer om weerlose vroue en kinders teen volwasse seks-oortreders te beskerm deur openbare weerstand aan te moedig teen ’n wetgewende voorstel dat die ouderdom van seksuele toestemming na 12 jaar verlaag moet word
• Ons het mensehandel, ’n moderne vorm van slawerny, beveg en was betrokke in die opstel van omvattende wetgewing om hierdie euwel te bekamp
• Die Wet op die Beskerming van Inligting is ruim gekritiseer, en die ACDP was betrokke in die opstel van aansienlike wysigings aan die wetsontwerp in ’n poging om hierdie omstrede wets-ontwerp te verbeter
• My regs- en ekonomiese agtergrond het my goed te staan gekom op die komitee van finansies om kragdadig met die minister van finansies, die nasionale tesourie en die Reserwebank in gesprek te tree oor kritieke kwessies gedurende besprekings oor die nasionale begroting en vooruitsigte vir ekonomiese groei.

V Hoekom glo jy so sterk in die ACDP?
A Ek is sedert 1994 ’n lid van die ACDP. Die party het getrou gebly aan sy stigtingsbeginsels en het nie sy standpunt oor morele kwessies afgewater nie. Die party tree op as ’n wag om wetgewing teen Bybelse standaarde op te weeg en alarm te maak oor beleid en wette wat bv. aborsie, dobbel en die wettiging van pornografie wettig. Ek glo sterk dat dr. Kenneth Meshoe ’n Godgegewe leier vir hierdie nasie is.

V Kan ’n minderheidsparty werklik ’n verskil maak?
A ’n Kleiner party soos die ACDP maak beslis ’n verskil in die parlement. Ons is bekend daarvoor om bo ons gewigs-grens in die kryt te klim om oor kwessies te veg. Dit is betreurenswaardig dat daar dikwels nie oor ons suksesse in die sekulêre media berig word nie.
Dit is ook moeilik om tydens verkie-singstyd met beperkte finansies op ’n gelyke voet met die groter partye te wedywer. Stemgeregtigdes word dikwels aangeraai om nie vir die kleiner partye te stem nie. In die partylys-stelsel in Suid-Afrika, geld elke stem egter.
Die Christen-stem moet in die parlement gehoor word. Ek glo dat ons daardie stem sonder kompromie verteenwoordig. Daar het ook ’n verandering in die politieke omgewing ingetree met opposisie partye wat nouer met mekaar saamwerk om kwessies, soos die Wet op Beskerming van Inligting, teen te staan.
Die voordeel van hierdie benadering is dat ’n Christen vir die ACDP kan stem, wat sy of haar Christelike wêreldbeskouing verteenwoordig, wetend dat dit met ander opposisie partye sal saamwerk op gebiede van gemeenskaplike belang. Ná die laaste verkiesing het die ACDP baie gebid, introspeksie gehou en strate-giebeplanning gedoen.
Ons het professionele raad van ’n groot verskeidenheid deskundiges ingewin, insluitend die ‘Westminster Foundation’. Ons het ons in die parlement bewys en is besig om vir beduidende groei tydens die 2014-verkiesing voor te berei. Ons visie vir Suid-Afrika is om te sien hoe God Sy seën op hierdie pragtige nasie en sy mense uitgiet omdat ons Sy Woord en Hom gehoorsaam.

V Word jy ooit moeg daarvan om stroomop te swem?
A As ’n parlementslid van die opposisie en ’n gelowige, kan dit soms moeilik gaan, maar ’n mens raak gewoond aan stroomop swem. Elke keer wanneer ons dit regkry om die regerende party te oorreed om sy handelswyse tot gemeenskaplike voordeel te verander, is dit baie bemoedigend.
Ons neem jaarliks deel aan die oorweging van voorleggings wat gemaak word om die nasionale grondwet te hersien. Nog ’n hoogtepunt was toe ons daarin geslaag het om op wettige gronde ’n voorstel te weerlê dat alle verwysings na God uit die grondwet gehaal moet word (op grond daarvan dat Suid-Afrika ’n sekulêre staat is) en die grondwetlike hersieningskomitee oorreed het om nie hierdie voorlegging te aanvaar nie.
Om kritiek van beide sekulêre en Christen-kampe te hanteer, kan ontmoedigend wees, omdat jy kan voel dat jy ’n teiken vir onrealistiese verwagtinge en vooroordele is. Ons het die gebed en ondersteuning van ons medegelowiges nodig. Ons sal graag meer met kerke wil saamwerk en is hier om die Liggaam te dien, maar ons kan dit nie doen sonder oop deure en ’n gewilligheid om politieke sake te bespreek nie – dit is noodsaaklik dat Christene rakende belangrike kwessies in die parlement verteenwoordig moet wees.

V Is daar enige toekoms-tige wetgewing waaroor jy besorg is en waarvan ons bewus behoort te wees?
A Binnelandse ekonomiese groei om werkloosheid, armoede en ongelykhede aan te spreek, bly steeds die belang-rikste fokus van 2014. Oor buitelandse beleidskwessies was die ACDP tot dusver die party wat sy stem die luidste laat hoor het in sy bystand aan Israel (met verwysing na Gen 12:3) toe die regering gepoog het om Israel aan ’n hoër standaard te meet as ander lande.
Die ACDP was ook aan die spits van openbare optogte teen die voorge-stelde etikettering van sekere Israeli-produkte as afkomend van besette gebiede. Hierdie anti-Israel gevoel sal toeneem ná die regerende party se besluit hieromtrent by die Mangaung-konferensie.
Ander wetgewing om dop te hou, is die voorstelle om prostitusie te wettig en die haatspraak-wetsontwerp wat byvoorbeeld die uitspreek teen homoseksualiteit sal kriminaliseer. Dit is noodsaaklik dat Christene ingelig bly en hulle stemme laat hoor.

KONTAK: sswart@parliament.gov.za