Bybelse Waarskuwing Aan Die Liberale Denkers!

Daar is onlangs in ‘n nasionale Son¬dagkoerant berig dat die NG Kerk ‘n nuwe voorstelbeleid oor saamwo¬nery goedgekeur wil hê. Dié kerk se taakspan vir leer en aktuele sake (Atlas) gaan oor die tradisioneel ononderhandelbare siening t.o.v. saamwoon herbesin. Stemme vanuit progressiewe geledere vir groter verdraagsaamheid teenoor saamwoners, het Atlas tot dié stap laat oorgaan. ‘n Voorstel in dié verband word vroeg hierdie jaar van die Atlas-span verwag. Dit is vir die Bybelse Christene wat die Woord van God ononderhandelbaar en letterlik interpreteer, ‘n ontstellende gedagte. Dit is tog uit die Skrif baie duidelik dat ontug (of seks buite die huwelik) baie sterk deur God verbied word en dit sluit uit die aard van die saak ook die saamwoon van ongetroude paartjies wat seks het, in. Daar is baie Skrifverwysings in die Ou en Nuwe Testament wat seksuele sonde bespreek en ook die belangrikheid van die huweliksverbond uitlig (Gen 34:1-8; Lev 19:20-22; Deut 22:13-30; Job 31:1-2; 1 Kor 6:9-20, om maar enkeles te noem. Hou tog Rom 7:4-6 hiermee saam in gedagte).

Ons kan nie die Woord van God veran¬der om by die kultuur van die dag te pas nie. Die afgelope 10 jaar het die aantal paartjies wat saamwoon het baie vermeerder (43% paartjies woon deesdae saam teenoor die 10% in 1990). T.s.v. wat die moderne neiging is, of wat Christelike liberale denkers sê, God bly dieselfe – gister, vandag en tot in alle ewigheid (Heb 13:8); selfs al sou die hemel en aarde verbygaan (Matt 24:35).

Die Bybel is dus baie duidelik dat Sy Woord nie aangepas kan word om ons sie¬nings en filosofieë te pas nie – dit lê nie in die interpretasie van Sy Woord nie, maar in die toepassing daarvan. Ons mág nie iets anders leer as dit wat in Sy Woord op¬geneem is nie (Openb 22:18-19).

Genadiglik (ten minste in hierdie saak) het die meer konserwatiewe lidmate van die kerk teen hierdie voorstel in opstand gekom. Prof. Piet Strauss, die huidige mo-derator, het sy kommer oor hierdie voorstel baie duidelik gestel en weer beklemtoon dat die kerk ‘n baie groot fout sou maak, indien hierdie voorstel goedgekeur sou word. Die gevolge is ernstig en sommige is selfs van mening dat dit meer emosioneel kan wees as die hele debakel rakende homoseksualiteit. Strauss is van mening dat besinning oor etiese kwessies altyd welkom is, maar dat die kerk nie seks buite die huwelik kan kondoneer nie. “In ons debat oor homoseksualiteit het ons gesê seks hoort binne die huwelik. Saamwoon is nie vir die kerk aanvaarbaar nie. Ek glo daar is genoeg Skrifgetuienis vir dié siening.”

SIENING VAN DIE SEKULÊRE PERS
Dit is dus glad nie verrassend dat die sekulêre pers, wat in wese teen Bybelse Christelike waardes en beginsels gekant is, hierdie saak prominensie gegee het aangesien dit hul agenda is om die massas onder die indruk te bring dat saamwoon ‘normaal’ en aanvaarbaar is en dat die ‘tradisionele’ waardes eintlik afgeskryf behoort te word nie.

WAT SÊ DIE BYBEL OOR DIEHUWELIK?
JUIG! staan onomwonde vir Bybelse waarhede. Soos alreeds in vorige uitgawes gemeld, is JUIG! van mening dat saamwoon nié Skriftuurlik is nie. (Kyk na ‘Die Saamleef-leuen’ in ons Sept/Okt-uitgawe). Die Kerk word deur ‘n paar uitgesproke liberale teo¬loë en lidmate gekaap, ten einde hul standpunte via die media te propageer en te laat klink asof die meerderheid hul standpunt huldig.

Ons weet egter dat as God vir ons is, geen mens teen ons kan wees nie. Die Bybel waarsku ook: “…daar kom ‘n tyd wanneer mense nie meer na die regte onderrig sal luister nie. Hulle sal hul eie begeertes volg en leermeesters soek wat net verkondig wat hulle wil hoor. Hulle sal die waarheid ver¬werp en vreemde mites navolg.” 2 Tim 4:3-4. In Heb 13:4 lees ons die volgende oor die huwelik: “Respekteer die huwelik in alle omstandig¬hede. Wees getrou aan julle huweliksmaats. God sal almal wat immoreel lewe en in die huwelik ontrou is, in die oordeel bring.”

Die meeste Christene wat erns maak met die bestudering van die Bybel, gebruik egter die Amplified Bible – ons haal dus hierdie vers ook daaruit aan: “Let marriage be held in honor (esteemed worthy, precious, of great price, and especially dear) in all things. And thus let the marriage bed be undefiled (kept undishonored); for God will judge and punish the unchaste [all guilty of sexual vice] and adulterous.”

In die Spiritfilled Life Bible lees die vers só: “Marriage is honourable among all, and the bed undefiled; but fornicators and adulterers God will judge.” In Ef 5:5 lees ons: “Want hiervan kan jul¬le seker wees: Niemand wat seksuele sondes en immorele dade doen, en niemand wat gierig lewe – so iemand dien immers afgode – sal die koninkryk waar Christus en God regeer, as erfdeel ontvang nie.”

EN DIE LI¬BERALES?
Moenie dit wat in die Bybel staan, verdraai t.w.v. selfvoldoening nie. Slaan ag op die Skrif in Openb 22:18-19. Vra die Heilige Gees om jou te onderrig en te leer – ook t.o.v. heiligheid en ‘n heilige leefwyse. Die Bybel is baie reguit oor die prys van ‘n heilige lewe:

“Gaan die koninkryk deur die nou poort binne. Want wyd is die poort, en breed is die pad wat na die ondergang lei, en daar is massas wat daardeur ingaan. Hoe bitterlik nou is die poort, en hoe smal is die pad na die lewe nie! Min is die mense wat dit kry!” Matt 7:13–14. Christen-wees is ‘n baie smal pad om op te loop en ons moet baie beslis die prys daarvan bereken. Die oomblik wat mense probeer voorgee dat dit ‘maklik’ is, moet ons weet ons word mislei. Al het die wêreld saamwoon aanvaarbaar gemaak, en al verstaan ons as Christene ook nie altyd waarom sekere dinge verbied word nie; dan weet ons nog steeds dat Sy weë nie ons weë is nie en dat Hy weet wat vir ons die bes¬te is (Jer 29:1).

As kinders van God word ons opgeroep om heilig te leef. Ons het die hulp van die Heilige Gees nodig om God se Woord vir ons verstaanbaar te maak sodat ons kan onderskei en kan doen dit wat Hy van ons verwag. Ons kan dit nie self regkry nie, omdat ons as sondige mense reeds met die sondeval bedorwe geraak het. Ons móét volgens die Gees leef (Gal 5: 16).

Die Bybel waarsku ook teen vals profete. “Pas op vir die vals profete. Op die oog af lyk hulle soos onskuldige lammetjies, maar in werklikheid is hulle gulsige wolwe. Julle sal hulle aan hulle optrede uitken, net soos mens ‘n boom aan sy vrugte kan uitken… Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hierdie mense aan hulle vrugte uitken.” Matt 7:15-20

DIE KERK MOET OPSTAAN VIR GEREGTIGHEID
Geen Christen wat die Woord van God lees, gehoorsaam en bestudeer en die inwo-ning van die Heilige Gees ervaar, sal hierdie voorstel kan ondersteun of goedkeur nie. I.p.v. wanhopig raak en dink dat sommige kerke van die Waarhede van Sy Woord wegbeweeg en ons niks daaraan kan doen nie, moet ons as Christene saam opstaan vir dit wat reg is volgens die Bybel.

Die Bybel sê in 1 Joh 4:4 dat Hy wat in ons is veel groter en magtiger is as hy wat in die wêreld heers. Die hel self sal nie daar¬teen kan bly staan nie! “Op hierdie rots sal Ek My Kerk oprig, en al die magte van die hel sal dit nie kan oorwin nie.” Matt 16:18. Ons moet onder geen omstandighede deur vals profete mislei word nie; veral nie in hierdie laaste dae waarteen die Bybel ons waarsku nie (Matt 7:15-20; 2 Pet 2).

GOD SE GENADE
Is jy op hierdie stadium in ‘n saamleef-verhouding? Moet dan nie veroordeel voel nie. God se genade is groter as wat ons ooit kan hoop of dink. Bid daaroor, bespreek dit met jou predikant of pastoor, vind ‘n oplossing vir die situasie waarin jy is en dóén dan die regte ding – die regte ding in God se oë, nie in die wêreld se oë nie.

Ons sou in ons liefde vir mekaar faal as ons nie hierdie boodskap baie duidelik volgens Sy Woord oordra nie. Die liberale pers sal dit beslis nie doen nie, want hulle is nie bekommerd of mense hemel toe gaan of nie. Vir God is elke mens egter belangrik – dit is juis waarom Hy Sy Seun gestuur het. Sodat ons ons sonde kan bely en laat staan. Hy verwag nie dat jy dit alleen moet doen nie – Hy sal jou help.

Vertrou Hom en volg Sy Woord na. “Menslik gesproke is dit onmoontlik. Maar by God is alles moontlik!” Matt 19:26 Vir meer inligting, besoek gerus
www.leaderu.com/critical/cohabitation-
socio.html