Wie Het Jesus Doodgemaak?

Gedurende hierdie Paasseisoen, terwyl ons herinner word aan wat Christus aan die kruis gely het, móét ons hierdie vraag baie goed oordink: Wie is vir Christus se lyding verantwoordelik?
As ons die Evangelies lees of na ‘The Passion of the Christ’ kyk, moet hierdie vraag een van die kardinale vrae in ons gemoed wees: Wie het Jesus doodgemaak? Blameer ons die Romeinse soldate? Dit was tog hulle wat hom aan die kruis gespyker het.

WAS DIT PILATUS?
Dit was tog sekerlik die Romeinse goe¬werneur, Pontius Pilatus wat hiervoor ver-antwoordelik was? Nét Hy het die mag gehad om die doodstraf af te dwing. Dit was hy, as Goewerneur van die Romeinse Ryk, wat verklaar het: “Ek vind geen skuld in hierdie man nie.” Joh 19:4.
Tog het hy onder druk ingegee en ‘n onskuldige man veroordeel, ten einde politieke dienstigheid te betoon en gewild¬heid onder die Jode te geniet. Dit was ‘n beteke-nislose daad om sy hande in ‘onskuld te was’ – Matt 27:24. Hoe skyn¬heilig tog! Hy was die Romeinse goe¬werneur. As die hoogste ge¬sag in die land het hy verklaar:
“Julle het hierdie man voor my gebring as iemand wat die volk opgesweep het om te rebelleer. Ek het Hom voor julle oë ondervra en ek het geen gronde gekry vir die aanklag waarvan julle hom beskuldig nie. Herodes het ook nie gronde gekry nie, want hy het Hom teruggestuur na ons toe. Let ook daarop, hy het niks gedoen wat die doodstraf verdien nie.” Luk 23:14.

DIE SKARE?
Wat van die skare in die straat? Hulle was tog die mense wat druk op Pilatus uitgeoefen het om Jesus ter dood te veroordeel! “Die hele volk het teruggeskree: ‘Ons neem verantwoordelikheid vir Sy dood – ons en ons na¬geslag.’” Matt 27:25.

DIE GODSDIENSTIGE LEIERS?
Dit was egter die geestelike leiers wat die saak teen Jesus geïnisieer het. Dit was hulle wat die skare aangespoor het om te skree dat Barabbas vrygelaat moet word en dat Jesus aan die kruis moes hang. (Matt 26:3-4; Luk 22:3-4; Joh 7:32).

“Een van die destydse gevangenes was Barabbas. Hy was saam met die ander veroordeel weens ‘n moord wat hulle tydens ‘n opstand gepleeg het…In hierdie stadium het die leierpriesters die skare egter aangehits om te vra dat hy liewer Barabbas vir hulle moes vrylaat.” Mark 15:7, 11.

“Die mense het egter met oorverdowende stemme aanhou roep en eis dat Jesus gekruisig moes word. Hulle geskree het die oorhand gekry. Pilatus het daarop besluit dat hulle versoek uitgevoer moes word. Hy het die man wat as gevolg van ‘n opstand en ‘n moord in die tronk gegooi was, vrygelaat soos hulle geëis het, maar vir Jesus het hy volgens hulle wens oorgele¬wer.” Luk 23: 23-25.

DAAR WAS OOK JUDAS…
En natuurlik, dit was Judas wat Jesus verraai het – vir 30 silwer geldstukke. Judas was een van die Meester se 12 vertroude dissipels, maar hy het die verraaier geword. Dit is deesdae baie algemeen dat Hollywoord-produksies baie simpatiek teenoor Judas staan, maar die Bybel is baie duidelik: Judas was baie hebsugtig (Matt 26:14-15); vals (Luk 22:47-48); oneerlik en skynheilig (Joh 12:5-6).

LEIERS BLY OOR VERRAAD
Die Bybel is baie duidelik daaroor – Judas het Jesus verraai (Matt 10:4). Judas het die leierpriesters gevra: “Wat is julle bereid om my te betaal as ek Jesus aan julle besorg?” Hulle het hom toe 30 silwer geldstukke aangebied.” Matt 26:15. Die Bybel meld verder ook dat die leierpriesters verheug was oor Judas se verraad (Mark 14:11).
Alhoewel Judas die verraaier van die twaalf was, wat voorgegee het dat hy besorgd oor die armes was, openbaar die Woord dat hy eintlik ‘n dief was wat van Jesus self geld gesteel het. (Joh 12:4-6).

Hy was beslis nie ‘n slagoffer van omstandig¬hede wat dinge goed bedoel het nie, hy was ‘n kwaadwillige verraaier. Die Evangelie van Johannes sê in hoofstuk 13:27: “…het die satan van hom besit geneem.” Jesus is deur Judas verraai! En tog, was dit nie God se Wil dat Christus aan die Kruis moes ly nie? Jesus het in die tuin van Getsemane gebid: “Vader, as U wil, neem hierdie beker van My af weg. Laat nogtans nie My Wil nie, maar U Wil geld.” Luk 22:42.

WAS DIT JESUS?
Ons moet egter ook vra of dit nie Jesus Self was wat vir Sy eie dood verantwoordelik was nie? Jesus het verklaar: “En Ek gee My lewe vir die skape…Niemand ontneem My my lewe nie, maar Ek offer dit uit My eie op. Ek het die volmag om dit op te offer en Ek het die volmag om dit weer op te neem.

Dit is die opdrag wat Ek van die Vader ontvang het.” Joh 10:15-18. Ons Heer was nie ‘n slagoffer nie, Hy was ook nie ‘n martelaar nie. Hy was ‘n vrywillige offer – ‘n Versoening – vir ons sonde.

DIT WAS VIR ONS SONDE
Alles in ag geneem, was dit nie ons sonde, myne en joune, wat verantwoordelik was vir die smart en die soendood van Jesus aan die Kruis nie? Dit was vir mý sonde dat Hy gely en gesterf het! “Hy is geslaan en gepynig ter wille van ons sondes. Hy is gestraf sodat ons in vrede kon leef. Hy is ge¬slaan sodat ons gesond kon word.

Almal van ons het weggedwaal soos ‘n klomp skape. Ons het God se paaie verlaat om ons eie te volg. En toe het die Here ons almal se skuld en sondes op Hom laat neerkom. Hy is geslaan en mishandel, maar Hy het Sy mond nie oopgemaak nie. Hy is soos ‘n lam wat ter slagting gelei word.
Soos ‘n skaap stil is voor sy skeerders, so het Hý Sy mond nie oopgemaak nie. Hy is verdruk, skuldig bevind, en weggelei na Sy dood. Wie van Sy mense het besef dat Hy vir hulle sondes dood¬gemaak word? Dat Hy eintlik in hulle plek gestraf word… Hy het die sondes van baie gedra en vir sondaars gebid.” Jes 53:5-12.

PLAASVERVANGENDE DOOD
Jesus Christus is ons Paaslam (1 Kor 5:6-8); ons Sondoffer (Rom 8:3); ons Soenoffer (Rom 3:25). Toe Christus, die perfekte Seun van God, ‘n Lam sonder vlek (1 Pet 1:19) Sy kosbare bloed vir ons gestort het en aan die Kruis gehang het, was dit ‘n plaasvervangende dood. Hy het in ons plek gesterf (1 Pet 3:18), die onskuldige vir die skuldige; die regverdige in die plek van die onregverdige.

1 Joh 4:10 lees: “Dit is ware liefde: nie dat ons vir God liefgehad het nie, maar dat Hy ons liefgehad het en Sy Seun as versoeningsoffer gestuur het om ons sondes weg te neem.” God is ‘n Heilige God en Sy regverdige standaarde word deur Sy Wet weerspieël.

Ons is sondig en het nodig om ons sonde te bely en ons vertroue in Hom te stel. Het jy jou eie sondigheid en tekort¬kominge voor die Almagtige God bely? Het jy al vir Hom dankie gesê dat Hy aan die kruis vir jou sonde gehang het? Jesus het vir jou gesterf. Leef jy vir Hom?