Die Kerk van die Eindtyd

Die Here Jesus het gesê dat die Kerk in die dae voor Sy Wederkoms veel te wense gaan oorlaat. Hy het ook gesê dat Hy gaan terugkeer na ’n oorwinnende en glorieryke Kerk wat Hom getrou, selfs tydens moeilike tye, dien. Met watter deel van Sy Kerk identifiseer jy?
Jare gelede, net na die Opstanding en die Hemelvaart van Jesus Christus, het Hy aan die apostel Johannes op die eiland Patmos verskyn en ’n voorskou van toekomsgebeure, veral die toestand van die Kerk in die laaste dae soos dit in Openba-ring opgeteken staan, belig.

Die Here van die Kerk
Toe Johannes die Opgestane Here sien, het hy op sy aangesig voor Hom neergeval. Hy het drie jaar lank saam met Jesus deur die land Israel gereis, maar toe hy die Here in al Sy Glorie aanskou, was hy totaal oorweldig. Hy het geskryf: “Sy kop en Sy hare was wit soos wol, so wit soos sneeu, en Sy oë soos ’n vuurvlam. Sy voete was soos gepoleerde koper wat in ’n smelt-oond was en Sy stem soos die geluid van baie waterstrome.” Op 1:14-15.
Die Here se passie het sy aandag aan-gegryp en Sy Stem het deur tyd en ruimte weergalm. Dit was beslis nie die stil, sagte Redder nie, maar Een Wie se Woorde soos ’n skerp, tweesnydende swaard (Op 1:16) met onmiskenbare gesag was.
Nog iets wat Johannes se aandag getrek het, was die Here se intieme gemeenskap met Sy Kerk. Hy het tussen die sewe kandelare, wat die Kerk verteenwoordig, gewandel (Op 1:13,20) en die leierskap baie liefgehad (Op 1:16).
Die Here van die Kerk is glorieryk, passievol en baie naby aan Sy Kerk. Het Sy Kerk deesdae dieselfde eienskappe?

Die Kerk in Efese
Johannes het ’n glimp van die Kerk-era gekry en opdrag ontvang om aan sewe spesifieke kerke wat die toestand van die Kerk op daardie tydstip, sowel as dwarsdeur die Kerkge-skiedenis verteenwoordig, te skryf.
Eerste aan die beurt was die Kerk in Efese wat die Here aanvanklik met passie gedien het, maar jammerlik in godsdiens-tigheid verval het namate die lede in die wêreld betrokke geraak het. Hulle het hulle eerste liefde verlaat en die persoonlike en intieme verhouding met Hom prysgegee en bloot die rituele gevolg. Hulle word opgeroep om te bely en na opregte aanbidding terug te keer.

Die Kerk van Laodisea
Hierdie kerk het, jammerlik, geen glorie hoegenaamd nie. Dit het die glorie van die Here vir die rykdom van hierdie wêreld verruil. Rykdom en weelde was vir hulle baie belangriker: “Ek is ryk; ek het skatryk geword en het aan niks behoefte nie.” Op 3:17. Hulle was vas oortuig dat dit God se Wil is dat hulle rykdom, status en eer moes vergader en hulle was onbewus daarvan dat die Here hulle as arm en blind beskou het en dat hy geensins deur hulle liefde vir geld beïndruk was nie. Dit was ’n kerk wat oor die werke beskik het, wat baie gedoen het, maar, ten spyte van al hulle aktiwiteite, geen passie vir die Here gehad het nie. Die Here beskryf hulle as ‘louwarm’ en verklaar dat dié kerk Hom siek maak (Op 3:16).

Louwarm en geslote
Is dit moontlik ’n akkurate weerspieëling van die Kerk van vandag? Het die Kerk, soos ons dit vandag ken, sy glorie, passie en intimiteit met die Opgestane Here verloor?

Die Kerk van Jesus Christus
Wanneer ons van die Kerk van Jesus Christus praat, sluit dit gelowiges van alle generasies in. Die Kerk in die Hemel en op aarde bestaan uit getroue gelowiges van alle eras.

Die Kerk van Filadelfia
In Op 3:7-13 lees ons dat hierdie kerk “beperkte krag”(v 8) het en nie as een van die hoofspelers in die wêreld beskou is nie. Tog het hulle getrou aan Sy Woord gebly. Dit is die algemene toestand van die Kerk met Jesus se Wederkoms wat hier onder bespreking is.
Kom ons bekyk ’n paar feite wat betrekking op ons generasie het: hoewel daar aanspraak op groot herlewing, groot byeenkomste, kragtige predikers en baie navolgers gemaak word, spreek die feite boekdele. Amos, ’n Ou Testamentiese profeet, het van die hongersnood na Sy Woord gepraat (Amos 8:11) en dit is só waar van ons geslag. Godsdienstige filosofie, lering wat die oor streel, mensgemaakte menings en sosiale strategieë vorm ’n groot deel van preke wat deesdae van kansels verkondig word omdat die Bybel gebruik word om humanistiese denkwyses te verklaar. Die gevolg is dat ons ’n hele geslag Christene vind wat baie min van die Bybelse leerstellings weet. Onlangse meningsopnames het getoon dat 50% van alle Christene deesdae glo dat die Bybel nie akkuraat is nie, 64% glo dat die satan simbolies is, 62% glo dat ’n mens jou saligheid kan verdien en 51% glo dat Jesus ook gesondig het terwyl Hy op aarde was.

Ons het die Waarheid verloor
Bybellees en bid is deesdae nie meer algemene praktyk nie en hierdie geslag staan deesdae as die ‘Oogwink-geslag’ bekend omdat ons so maklik baie groot besluite binne ’n oogwink neem sonder om eers God se raad of goedkeuring te vra. Indien dit goed voel, selfs al spreek die Woord van God teen ons besluit, is ons onaangeraak.

’n Kerk sonder passie
In sommige dele van die wêreld weerspieël die Kerk groot passie, maar bitter selde vir die Here Self. Verwaarlosing van die Woord van God lei tot verwaarlosing van God en die verlaging van die waardes en standaarde wat Hy daargestel het. In hulle strewe om meer bonatuurlik te word, het so baie gelowiges van die riglyn van vaste Christen-leerstellings en akkurate interpretasie van die Skrif afgewyk. Sommige ontken selfs Jesus se lering oor kwessies soos die Hemel en hel en verklaar dié onderwerpe selfs as ‘Oop Teïsme’ en ontken daardeur die Soewereiniteit, Alomteenwoordigheid en Krag van God en die gesag van die Skrif.
Persoonlike openbaring wat as die absolute waarheid aangebied word, word met die Skrif vermeng om leringe, wat op ele-mente van die waarheid gebaseer is, te steun en dit is deesdae niks nuuts meer nie. “Oningeligtes en mense sonder beginsels verdraai sy briewe soos wat hulle ook met ander dele van die Skrif doen. Só bewerk hulle hulle eie ondergang.” 2 Pet 3:16.

Ons ag dinge hoër as God
Om by te dra tot die werk van God, sending en Evangelisasie, het drasties afgeneem aangesien Christene deesdae eerder geld spandeer om in huise, karre, duur vakansies, klere, dobbel en sosialisering te belê. ’n Onlangse Barna-ondersoek toon minder as 5% volwassenes gee proporsioneel aan die Kerk.
Die gevolg is swakker kerke met ’n baie kleiner impak op die samelewing. Pastore sonder werk is deesdae ’n groot bron van kommer. In die VSA alleen is daar meer as 600 000 Protestantse predikers, maar slegs 338 000 kerke, en die ergste van alles? Die meeste van hierdie eredienste word deur gemiddeld 75 mense per diens bygewoon!
Luister wat die Here 400 v.C. oor hierdie houding gesê het: “Omdat julle almal besig is om julle eie netjiese huise te bou en dit terwyl my huis in puin lê…[is] Ek verantwoordelik vir die droogte oor weivelde en die heuwels” Hag 1:9. (Lees in die verband Hag 1:1-12).

’n Kerk sonder Sy gemeenskap
Onlangse peilings het getoon dat daar miljoene mense binne die moderne kerk is wat intellektueel oortuig is dat daar ’n God is, maar Hom nog nooit persoonlik ontmoet het nie. Hulle is vinnig besig om belangstelling in die Kerk te verloor omdat hulle dit vervelig vind. Daar is deesdae min kerke waarheen jy ’n ongeredde persoon kan neem om die suiwer Evangelie te hoor.
Die verlies aan intieme gemeenskap met die Here vanaf die kansels het ernstige gevolge vir die gelowiges wat die kerkbanke vol sit. Mensgemaakte filosofieë voed beslis nie die innerlike nie en die gevolg is dat daar ’n reuse uittog uit die plaaslike kerk plaasvind.

Waar is die Oorwinnende Kerk?
Opnames het getoon dat ongeveer 54% weergebore kinders van die Here die kerk om verskillende redes verlaat het; 25% van die Protestante tussen 18-30 het die kerk permanent verlaat en die ‘Baby Boomers’, die 60+-generasie, is nie ver agter nie.
Dr. Larry Grabb, ’n bekende prediker het op 65-jarige ouderdom erken dat hy veel eerder na sy gunsteling koffieplekkie toe sal gaan en die koerant sit en lees as om Sondae kerk toe te gaan. ‘Kerk, soos wat ek dit ken, laat gewoonlik ’n groot deel van my dormant en onaangeraak,’ het hy geskryf. Selfs die sogenaamde steungroepe vir pastore het hulle geloof in God verloor. Wat het van die Oorwinnende Kerk geword?

Die goeie nuus
Daar is egter goeie nuus! Die Here het belowe dat Hy in die laaste dae Sy Gees op mans, vrouens en kinders sal uitstort en nuus omtrent magtige, kragtige bewegings van God dwarsoor die wêreld word deesdae gehoor.
Genoeg van hierdie valse gerustheid tydens die laaste dae. Voorwaarts Christen-stryders, laat ons na die Kerk terugkeer (hoe dit ook al bymekaarkom) en Hom oorwinnend, met Sy banier baie prominent in die lug, tegemoetstap sodat die hele wêreld kan sien en weet dat God regeer. Laat ons die Kerk in ons generasie wees – glansryk, wat in die krag en die gawes van die Heilige Gees funksioneer. Laat ons dus passievol wees.