Die Sesde Gebod

Die meeste mense dink hulle het nog nooit die Sesde Gebod oortree nie. Hulle sien moord as ’n misdaad wat net deur ’n klein minderheid gepleeg word. Maar, soos Christus in die Bergpredikasie gesê het, selfs net haat is ’n oortreding van hierdie gebod.
Om die waarheid te sê, as ’n mens besef wat die volle implikasies van die Sesde Gebod is en hoeveel oortredinge dit in werklikheid aanspreek, is dit baie van toepassing op ons moorddadige tydvak. “Wie die bloed van ’n mens vergiet, deur ’n mens sal sy bloed vergiet word. God het die mens gemaak as sy verteenwoordiger.” Gen 9:6.

Baie maniere om moord te pleeg
Daar is baie maniere waarop die Sesde Gebod oortree word:
1 Moord kan met die hande gepleeg word. “Die Here haat ses dinge, nee, daar is sewe waarvan Hy ’n afsku het:…hande wat met bloed bevlek is…” Spr 6:16-17.
2 Jy kan ook met jou gedagtes moord pleeg. Haatdraendheid is geestelike moord (Matt 5:22). “Elkeen wat sy broer haat, is ’n moordenaar; en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe in hom het nie.” 1 Joh 3:15.
3 Ons kan ook met die tong moord pleeg. “So is die tong ook maar ’n klein liggaamsdeeltjie, en tog het dit groot mag. ’n Klein vuurtjie kan ’n groot bos aan die brand steek. Die tong is ook ’n vuur, ’n wêreld vol ongeregtigheid…wat die hele mens besmet.” Jak 3:5.
4 Ons kan ook met die pen moord pleeg. Dawid het Urija tot die dood veroordeel deur aan Joab, sy bevelvoerder, te skryf: “Gee tog aan Urija ’n plek op die voorpunt waar die geveg kwaai is. Val dan terug sodat hy in die slag kan bly en sneuwel.” 2 Sam 11:15.
5 Ons oortree die Sesde Gebod wanneer ons instem tot die moord op ’n onskuldige mens. Saulus het saamgestem met die steniging van Stefanus. Paulus het later toegegee dat dit van hom ’n moordenaar gemaak het (Hand 22:4).
6 Ons pleeg moord wanneer ons ander nie verdedig as dit in ons mag is om dit te doen nie. “Red dié wat na hulle dood toe gesleep word, dié wat val-val op pad is om doodgemaak te word as jy nie keer nie. As jy sou sê: ‘Ons weet daar niks van af nie’, sal God wat die gedagtes toets, weet wat die waarheid is. Hy wat oor jou wag hou, Hy weet en Hy vergeld ’n mens vir wat hy gedoen het.” Spr 24:11-12.
7 Iemand wat deel van ’n sameswering is om ’n ander se lewe te verwoes, is ook skuldig aan moord. “As sondaars jou wil verlei, my seun, moenie toegee nie. Hulle sal vir jou sê: ‘Kom ons gaan lê iemand voor en vermoor hom, ons oorval sommer iemand, al het hy ons niks gedoen nie’…Moenie met hulle saamgaan nie, my seun, bly van hulle pad af.” Spr 1:10-15.
8 Om moordenaars nie te straf nie, is ook ’n oortreding van die Sesde Gebod. “Julle mag die land waarin julle woon, nie onrein maak nie, want bloedvergieting verontreinig die land en daar kan alleen deur die dood van hom wat die bloed vergiet het, versoe-ning gedoen word vir die land waarin die bloed vergiet is.” Num 35:33. “Wie iemand doodslaan, moet doodgemaak word…Wanneer iemand egter ’n ander opsetlik doodmaak, moet jy hom selfs by die altaar wegvat en doodmaak.” Eks 21:12-16. In die Bybel is dit baie duidelik waarom God die owerheid aanstel: “Hy is immers ook hierin die dienaar van God dat hy die kwaaddoener moet straf.” Rom 13:4. God beveel die regering om “dié wat kwaad doen te straf.” 1 Pet 2:14.
Beskerm en straf
Die vernaamste taak en verantwoordelikheid van ’n regering is om wetsgehoorsame burgers te beskerm en wetsoortreders te straf. Psalm 101 herinner ons daaraan dat dit die plig is van regeerders wat op God vertrou om die goddeloses uit te roei, boosheid te bekamp en dié wat die wet gehoorsaam, te beskerm.
Die Bybel stel dit baie duidelik: “Omdat die verkeerde daad nie meteens gestraf word nie, hou mense eenvoudig aan om verkeerd te doen.” Pred 8:11. Elke jaar word 20 000 mense in Suid-Afrika vermoor. Boonop word 80 000 babas geaborteer. En dit is nie slegs dié wat direk by hierdie misdrywe betrokke is wat hulle skuldig maak aan die verbreking van die Sesde Gebod nie.
Die skuld lê ook voor die deur van die politici wat die doodstraf vir moord afgeskaf het, maar die doodstraf vir babas ingestel het – deur die wettiging van aborsie.

Medepligtig aan moord
Ook skuldig aan medepligtigheid – voor, gedurende en ná wettiging – is die joerna-liste wat aborsie bevorder en die ware feite verdoesel om te verseker dat die slagting van ongebore babas voortgaan.
Geestelike leiers wat versuim om uit te lê wat die Woord sê oor wanneer menslike lewe begin, en wat ’n Christen se verantwoordelikheid is om te praat namens dié wat nie vir hulleself kan praat nie, is ook medepligtig aan moord. En so is almal wat vir partye stem wat ten gunste van aborsie is, ook medepligtig.
“Praat jý vir die wat self nie hulle sê mag sê nie, kom op vir die reg van dié wat te gronde gaan; praat, en lewer regverdige uitsprake, laat reg geskied aan die armes en ellendiges.” Spr 31:8-9.

Ons is almal bloedverwante van ’n moordenaar
Baie mense bestee baie tyd om hulle stamboom na te vors – hulle boer op die internet, en krap in boeke en argiewe rond op soek na die familie se geskiedenis.
Dit is nogal ’n lekker verrassing as ’n mens iewers in die stamboom op ’n familielid van aansien afkom. Dit is bemoedigend om iemand teë te kom wie se lewe en prestasies vir die nageslag ’n positiewe nalatenskap is.
Aan die ander kant het die meeste families mense in hulle argiewe van wie hulle liewer nie wil weet nie – familielede wat nie ’n mooi verlede gehad het nie, onder wie selfs diewe, seerowers en moordenaars.
Van een ding kan ons almal seker wees; ons het almal ten minste een voorsaat wat ’n moordenaar was. Om die waarheid te sê, hy was die eerste moordenaar. Die heel eerste mens wat op aarde gebore is, Kain, het sy broer Abel vermoor. Die tweede mens wat gebore is, Abel, was die eerste slagoffer van moord.
Die aanvegbare saak van die doodstraf
Deur gehoor te gee aan God se Wet en moordenaars die doodstraf op te lê, kan ’n nasie homself kwytskeld van die vergie-ting van onskuldige bloed. Aan die ander kant is dit ook so dat die nasie wat weier om die dood van onskuldige mense te wreek, deel aan die moordenaar se skuld het (Deut 21:1-9).

Wees konsekwent
Nietemin word voorstanders van die doodstraf deur pro-aborsievoorstanders daarvan beskuldig dat hulle nie konse-kwent is nie. Ek word dikwels gevra hoe ek die doodstraf kan steun as ek ook pro-lewe is? Die antwoord is eenvoudig: wees konsekwent! Op die vraag: “Glo jy aan aborsie?” sal ’n voorstander van aborsie sonder twyfel antwoord: “Ja, natuurlik, ons is pro-keuse.”
Waarop ons dan moet vra: “Glo jy aan die doodstraf vir moordenaars?”
“Nee! Beslis nie!”
Waarop ons antwoord dan is: “Dit blyk dus dat die verskil tussen ons heel eenvoudig is: Ons glo dat die onskuldige se reg op lewe beskerm moet word, deur geregtelike doodstraf van skuldige moordenaars. Daarteenoor glo jy in die doodmaak van onskuldige babas, en die spaar van die skuldige moordenaar se lewe.” Die Bybel stel dit baie duidelik: “Die Here haat…hande wat onskuldige bloed vergiet.” Spr 6:17 (1933 vertaling) en “Ellende wag vir dié wat sleg goed noem en goed sleg” Jes 5:20.

Verpak as menseregte
Aborsie is die moderne weergawe van kinderofferandes. Net soos God se volk in Egipte Farao se bevel, om pasgebore seuntjies te vermoor, teengestaan het (Eks 1:15-22), so moet ons vandag ook ongebore babas teen aborsie beskerm.
Net soos koning Herodes die babas in Betlehem wou uitmoor (Matt 2:16), so poog aborsie-voorstanders dieselfde – dit word net ánders verpak, as ’n saak van ‘menseregte’.
Die onskendbaarheid van menslike lewe is ’n wesentlike deel van die Christelike geloof. Die Bybel stel dit duidelik dat lewe by bevrugting begin (Ps 139:13-16; Jes 44:2; Jer 1:5; Luk 1:41). Die babatjie se hartklop kan al drie weke na bevrugting waargeneem word. Ses weke na bevrugting het die babatjie reeds ’n eie, lewenslange breingolf.
Indien die afwesigheid van ’n breingolf beskou word as ’n teken dat iemand dood is, waarom word die aanwesigheid daarvan dan nie as bevéstiging van lewe aanvaar nie? Geboorte is nie ’n magiese gebeurtenis wat ’n nog-nie-mens in ’n mens verander nie. Geboorte is slegs die verandering van omgewing – vir ’n lewe wat maande vroeër reeds begin het.

Om jou naaste lief te hê
Elke aborsie bring ’n kloppende hart tot stilstand. Elke aborsie beëindig breingolwe. As ons nie opstaan en ’n einde maak aan aborsies nie, is die bloed van onskuldige babas op ons hande (Eseg 33:1-6).
As Christene moet ons ons naaste liefhê – insluitende ons ongebore naaste. As Christene moet ons die sondes vermy wat deur die Sesde Gebod verbied word, deur ons te distansieer van selfmoord, genadedood, aborsie en moord.
Ons moet egter ook daarna streef om die positiewe kant van die Sesde Gebod na te kom: Ons moet werktuie van geestelike lewe word, deur die Woord van God te verkondig, Sy getuies te wees en mense by die Kruis uit te bring. Die teenoorgestelde van moord, is liefde vir ons naaste en die vreemdeling, om selfs ons vyande lief te hê en aan hulle fisieke en geestelike behoeftes te voldoen.

Die grootste moord ooit
Dit is nodig dat ons ook besin oor die verfoeilikste moord wat ooit gepleeg is. Aan die Kruis van Golgota het die mensdom se sonde uitgeloop op die moord van die onskuldigste slagoffer van alle tye: God se eie Seun, Jesus Christus.
Hy het Homself uit vrye wil oorgegee en het die slagoffer van hierdie reuse-vergryp teen geregtigheid geword, sodat óns – die mense wat vir sy lyding en dood verantwoordelik is – ewige lewe en vreugde kan vind.
As jy ’n wedergebore Christen is, het jy die ewige lewe omdat Hy vir jou gesterf het, en is dit jou voorreg om ander na die Verlosser te lei. Wat ’n voorreg.

NOTA VAN JUIG! TYDSKRIF OOR DIE DOODSTRAF
Die doodstraf is ’n baie netelige onderwerp, en het ’n faktor geword wat verdeeldheid in die Liggaam van Christus bring. Om verstaanbare redes voel baie Christene dat die uitvoer van die doodstraf aan vele probleme mank gaan, omdat onskuldige mense soms tereggestel is, en nie genoegsame geleentheid gehad het om hulle tot Christus te bekeer nie. JUIG! het begrip hiervoor en ons moedig ons lesers aan om die aangesig van God hieroor te soek. Ons wil ons lesers ook aanmoedig om, ongeag van hulle oortuigings oor die doodstraf, nie terug te deins van Bybelse lering nie (d.w.s. om standpunt in te neem vir geregtigheid, en téén ongeregtighede soos aborsie, prostitusie en genadedood).