Die sienswyse Van Christus In Jou

“…Want ons is ingestel om soos Christus te dink.” 1 Kor 2:16

Wat ’n wonderlike, maar tog ook vrymoedige stelling om te maak: “…ons is ingestel om soos Christus te dink.” Met die eerste oogopslag mag dit moontlik buitensporig klink, maar dit is geensins ontoepaslik nie. Paulus skryf in sy brief aan die Filippense: “Julle gesindheid moet soos Jesus Christus s’n wees…” Fil 2:5.
Die vertaling van hierdie Skrifgedeelte deur J.B. Phillips, lees in Afrikaans soos volg: “Indien jou ervaring van Christus se bemoediging en liefde enigsins iets beteken, indien jy enigiets van die gemeenskap van die Heilige Gees weet, en alles wat dit in goedheid en diepe simpatie inhou, laat my goeie hoop vir julle waar word! Leef in vrede saam, leef in liefde saam asof julle een sienswyse en een gees het. Moet nooit in ’n gees van wedywering of persoonlike ydelheid optree nie, maar dink in nederigheid meer van ’n ander as van jouself.” Fil 2:1-4.

Die enigste Antwoord
Hierdie vertaling help ons om ’n beter begrip van die sienswyse van Jesus Christus te kry. Jare gelede het ek hierdie vertaling gereeld tydens dienste gebruik. Een Sondag het ek hierdie gedeelte hierbo gelees en na die diens het ’n dame my kom vra om tog weer hierdie gedeelte te lees as haar seuns in die kerk is aangesien die twee nie met mekaar klaarkom nie. Hierdie gedeelte was dus die antwoord op hulle verhoudingsprobleme, net soos dit die antwoord op alle verhoudingsprobleme, veral onder Christene, is.

Moenie aanploeter nie
Vir ’n Christen is dit uiters belangrik om Christus se sienswyse in enige aangeleent-heid te openbaar. Dit beteken geensins ’n gelykheid in status nie, maar dui eerder die hoogste doel, waarna alle dissipels van Jesus behoort te streef, aan. In die Bergrede het Jesus die volgende aan Sy dissipels gesê: “Wees julle dan volkome in julle liefde, soos julle Hemelse Vader volkome in Sy liefde is. Hy het mos alle mense lief.” Matt 5:48.
Dit moes toe na ’n baie moeilike opdrag geklink het, en is vandag nog steeds, maar dit is presies waaroor dit gaan. Ons is nie gelos net om aan te ploeter sonder enige duidelike rigting nie. Jesus se lering is in elke opsig baie betekenisvol en pragtig. Dit gee uitdrukking aan Sy sienswyse en kan in terme van geloof en liefde – liefde vir God en ander – opgesom word.
Deur Sy optrede was Jesus die verpersoonliking van meelewing. Hy het die ware betekenis van meelewing prakties gemaak. Indien die Evangelie baie aandagtig bestudeer word, is dit baie duidelik dat daar niks wensliker of begeerliker as die sienswyse van Jesus Christus is nie. Deur die Heilige Gees word Sy sienswyse deel van Sy dissipels se leefwyse.

Sien en dink nuut
In hierdie opsig is ons almal eintlik op ’n reis: ons leer, groei en is deurentyd besig met ’n proses om meer en meer soos Hy te word. Dit word kragtig bevestig toe Jesus sê: “Volg My!” Dit is om nuut te sien, te dink en te leef. Dink soos Jesus dink: Positiewe gedagtes, aangename gedagtes, rein gedagtes! Deur ons gedagtes te vul met die dinge van die Woord word daar geen ruimte gelaat vir dit wat onrein, aaklig en onwelwillend is nie.

Vernuwing nodig
Met hierdie vernuwing van denke begin jou verandering. Paulus vestig die aandag in Romeine 12 daarop. Die behoefte aan verandering hang baie nou saam met vernuwing van denke (Rom 12:2). Dit is eintlik God se Wil vir ons. Hy het dit deur Jesus Christus aan ons openbaar, en deur Sy Gees word dit ’n werklikheid.
Die wysste woorde moedig gedagtes wat opbou aan, want die Bybel sê in Spr 23:7 (1953-vertaling): “Want soos hy in sy siel bereken, so is hy; eet en drink sê hy vir jou, maar sy hart is nie met jou nie.” Die mens se verstand is geskep om te dink en wat deur die verstand bedink word, kan verreikende gevolge hê. Die sogenaamde leë-kop-sindroom is nie Skriftuurlik nie. Die Bybel waarsku ernstig daarteen. Die gelykenis van die leë huis, waar alles skoon gevee en in orde is, beklemtoon die gevaar (Matt 12:43-45). Negatiwiteit en onreinheid word nie deur leegheid beveg nie, maar eerder deur opbouende gedagtes wat later permanent ingegraveer is, te besig.
Dit is presies wat Paulus hier aan die einde van sy brief aan die Filippense bedoel. Hy skryf oor verblyding in die Here en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. En dan val die kollig op die innerlike mens – gedagtes wat die verstand vul: “…beplan alles wat waar, eerbaar, skoon, suiwer, lieflik en lofwaardig is.” lees ons in Fil 4:8.
Baie heilsame dinge op aarde
Daar is so baie wat die wêreld ryk en mooi maak: in musiek, letterkunde, die natuur en ook die lewens van goeie mense. Selfs in die skynbare afwesigheid van godsdiens¬tige toewyding is daar tog nog so baie wat heilsaam en goed is – geïnspireer deur die Een wat ons na Sy Beeld geskape het. Dit is so tragies dat daar so baie verstandelike en geestelike besoedeling in die wêreld is.
Ons vleg ons pad deur ’n regte doolhof, en die menslike verstand is die teiken van so baie besoedelaars. ’n Besoedelde siens¬wyse is ’n siek sienswyse, en dit het heling nodig. En daar is heling beskikbaar. Dit is in Christus Jesus te vind. Stel jou verstand en sienswyse aan Jesus beskikbaar en laat toe dat Sy gedagtes jou deur Sy Heilige Gees vul. Dit het reinheid en vrede, en ’n wesenlike gesonde aard tot gevolg.