Die Ware Betekenis van Kersfees

George Frideric Handel was teen 1741 ’n mislukking. Bankrot, in groot fisieke pyn en die slagoffer van sameswerings om sy loopbaan te saboteer, het die eens vername operakomponis ’n afskeidsoptrede vir April in Londen gereël. Daardie somer het hy egter die ‘Messias’ gekomponeer, wat hom nie alleenlik weer op die voorgrond geplaas het nie, maar ook steeds deur sommige as die ‘samevatting van die Christelike geloof’ beskou word.

Teenkanting begin
Die ‘Messias’ is met aansienlike teenkanting deur kerkleiers begroet wat ontsteld was omdat akteurs en sangers die Woord van God in die teater gebruik. “Wat word van die wêreld as die wil van die satan so op ons afgedwing word?” het een predikant uitgeroep. Die biskop van Londen het blykbaar met hom saamgestem en die opvoe-ring verbied, terwyl die deken van St. Patrick-katedraal woedend was en aanvanklik geweier het om sy musikante toe te laat om deel te neem. Die geskil was nie erg genoeg om te verhoed dat die koning dit bywoon nie. Hy het oombliklik tydens die eerste note van die Halleluja-koor opgestaan en sedertdien is dit tradisie.
Vandag is dit steeds een van die gewildste musiekstukke wat tydens Kersfees opgevoer word (hoewel dit oorspronklik vir Paasfees geskryf is).
Jy hoef nie ’n Charismatiese of Pinkster-Christen te wees vir die Halleluja-koor om in jou weerklank te vind, of ’n teoloog om die weerklinkende woorde van Jesaja 9:5 te waardeer nie: “Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors.”

Wonderbare Raadsman
As ons “Wonderbare Raadsman” het Jesus die antwoord op elke vraag en die oplossing vir elke probleem. As jy uitgeput is, nooi Jesus: “Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee.” Matt 11:28. Vir jou basiese behoeftes, sê Jesus: “Soek eers die koninkryk van God en Sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.” Matt 6:33. As jy bekommerd en besorgd is, sê Jesus: “Wees gerus, dit is Ek. moenie bang wees nie.” Matt 14:27. Wanneer jy ’n getuie wil wees, sê Jesus: “Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal My getuies wees…” Hand 1:8. Jesus Christus is die “Wonderbare Raadsman”. Hy het raad vir elke krisis, ’n oplossing vir elke probleem, ’n voorskrif vir elke pyn, en ’n boodskap vir elke man en vrou. Hy is altyd beskikbaar en sal jou in die regte rigting lei en stuur.

Die magtige God
Jesaja het die koms van die Messias aangekondig: “Vir ons is ’n Seun gebore, aan ons is ’n Seun gegee…en Hy sal genoem word…Magtige God…” Jes 9:5. Alle mag in die Hemel en op aarde is aan Hom gegee. Hy was daar aan die begin en het alles geskep. Hoe ongelooflik dit ook al mag sy; hierdie Kind wie se geboorte ons tydens Kersfees vier, is die Almagtige God. In die boek Openbaring, verklaar Jesus: “Ek is die Alfa en die Omega…Hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.” Jesus het uit die glorie van die Hemel neergedaal. Hy is in Bethlehem gebore, in Egipte versteek, het in Nasaret grootgeword, is in die Jordaan gedoop en in die wildernis versoek. Christus het wonderwerke op straat verrig, ’n menigte sonder medisyne genees. Hy het alles wat teen Hom te staan gekom het, oorwin. Toe het Jesus Christus ons sonde na Golgota geneem en vir ons sonde gesterf. Hy is in Josef se nuwe graf begrawe en het op die derde dag, met Sy almagtige krag, uit die graf opgestaan. Jesus Christus verteenwoordig vryheid en verlossing. ’n Man kan ’n nuwe pak klere aangetrek word, maar slegs Christus kan die man in die pak klere vernuwe. Jesus is die belangrikste prioriteit en is verhewe bo almal. Inderdaad, Jesus is die Almagtige God, die Christus van Christusfees!

Die Ewige Vader
Hy is ook die “Ewige Vader”. Jesus het gesê: “Wie My sien, sien die Vader.”
Joh 14:9 en “Ek en die Vader is een.” Joh 10:30. As jy Jesus ken, ken jy die Vader. As ons Hemelse Vader is Hy die een wat ons lewe gee; Ons het Sy geaardheid ontvang. Ons het Sy eienskappe geërf en eendag “sal [ons] soos Hy…wees. Ons sal Hom sien soos Hy werklik is.” Dit is ’n ingewikkelde lering, maar C.S. Lewis stel dit so: “Ek poog om hiermee te verhoed dat iemand die dwase dinge kwyt-raak wat mense dikwels oor Hom sê: ‘Ek is gewillig om Jesus as ’n belangrike morale mentor te aanvaar, maar ek aanvaar beslis nie Sy aanspraak dat Hy God is nie.’ Dit is dié een ding wat ons nie moet sê nie. ’n Man wat bloot ’n mens was en dié soort dinge kwytraak wat Jesus gesê het, sou nie ’n morale mentor gewees het nie. Hy sou eerder ’n kranksinnige gewees het – op die vlak van ’n man wat sê hy dat hy ’n gekookte eier is – of anders sou hy die duiwel self wees. Jy moet jou keuse maak. Óf hierdie Man wás en ís die Seun van God, of anders was hy ’n mal mens, of selfs erger. Jy kan Hom ’n dwaas noem, jy kan op Hom spoeg en Hom duiwelbesete noem, of jy kan aan Sy voete neerval en Hom Here en God noem, maar moenie met enige neerhalende onsin kom dat hy ’n belangrike menslike leraar was nie. Daardie opsie het Hy nie vir ons gelaat nie. Dit was glad nie Sy bedoeling nie.”

Die Vredevors
Iemand het daarop gewys dat daar in die afgelope 4 000 jaar van die mensdom se geskiedenis minder as 400 jaar van vrede geheers het. Selfs die mees optimistiese persoon moet noodgedwonge toegee dat daar groot fout is met die wêreld wat so geesdriftig verwoesting kan saai. Kan jy jou voorstel wat sou gebeur as ’n Marsmannetjie gestuur word om oor die aarde se belangrikste nywerheid verslag te doen? Hy sou na alle waarskynlikheid moet sê dat die oorlogvoering die wêreld se belangrikste sakebedryf is. Hy sou rapporteer dat die nasies van die wêreld meeding om te sien wie die dodelikste wapens kan vervaardig en die grootste weermag kan saamstel.
Hy sou sê dat die aarde se mense te aggressief is om met mekaar oor die weg te kom en te selfsugtig is om in vrede met mekaar saam te leef.
Is dit nie tragies dat ons ná ’n duisend jaar op aarde steeds nie nader aan vrede is as wat die antieke stamme van die geskiedenis was nie? Ons sien oral twis en onenigheid om ons. Ons kom wedywering, agterdog en wantroue teë. Ons sien hoe een klas van die samelewing ’n ander dwarsboom; een ras ’n ander verkleineer; die rykes die armes onderdruk, die armes die rykes vervloek, ons sien nasie wat teen nasie en koninkryk wat teen koninkryk in opstand kom. Kleingeestige jaloesie en wedywering besmet en bederf die harmonie binne organisasies. Selfs kerke en Christelike organisasies word deur stryery en selfsug ontwrig. Ons sien dit binne die gesin waar die huis vol kwade gevoelens, bitterheid en verdeeldheid is: mans teen hulle vrouens, vaders teen seuns en moeders teen hulle dogters. Ons sien dit in stakings en nywerheidsonrus, in die bitter stryery tussen politici en parlementariërs. Dit is binne hierdie einste wêreld waar ons as helder ligte in die duisternis moet skyn. Dit is in hierdie wêreld waar ons geroep is om as vredemakers op te tree. Dit is hierdie wêreld wat die Prins van vrede desperaat nodig het. Hy is die enigste een wat dié vrede kan bied wat alle verstand te bowe gaan. Hy verskaf die vrede ván God en vrede mét God. Jesaja het 2 700 jaar gelede geprofeteer dat ’n Verlosser na hierdie gebroke wêreld sou kom. Hy sou ’n Wonderbare Raadsman, magtige God, die Ewige Vader en die Vredevors wees. Dit is die boodskap en betekenis van Kersfees.