Wat Is God Se Wil Oor Genesing?

F.F. Bosworth het ‘Christ the Healer’ vir die eerste keer in 1924 uitgegee en hierdie boek was vir meer as 80 jaar lank in druk; met sewe uitgawes in Bosworth se leeftyd en meer as 500 000 boeke gedruk. Die boek is ook in digitale formaat as ’n oudioboek beskikbaar. ‘Christ the Healer’ is al beskryf as die beste klassieke handboek oor die onderwerp van God se barmhartigheid en wil om te genees.

Onmiddellike genesing
Fred Bosworth is 1877 in Amerika gebore. As tiener het hy die Here gevind, maar het aan ’n ernstige dodelike siekte gely wat as ‘vlieënde tering’ gediagnoseer is. Toe hy 18 jaar oud was, is hy huis toe met die verwagting om daar te gaan sterf, maar het in plaas daarvan ’n vrou van die Metodiste kerk ontmoet wat hom van God se genesende krag vertel het. Mattie Perry het hom stip aangekyk en gesê: “Fred Bosworth, jy is jonk. Jy is ’n Christen en as jy vandag sterf, sal jy reguit Hemel toe gaan, maar ek is hier om jou te vertel dat as jy vandag doodgaan, dit die selfsugtigste ding sal wees wat jy ooit gedoen het. Wat van al die mense wat God vir jou bestem het om te bereik?”
“As jy vir my bid, sal ek opstaan en leef,” was Fred se antwoord hierop. En dit is presies wat gebeur het. Hy is onmiddellik genees en is van toe af met ’n lewenslange begeerte in sy hart vervul om God se genesing met die wêreld te deel. Hy het wêreldwyd getoer en vir die siekes gebid; honderdduisende mense is genees.

’n Bediening van genesing
Toe hy in Januarie 1958 diep in die tagtig oorlede is, was meer as 225 000 getuienisse sprekend van die doeltreffendheid van Bosworth se bediening. FF. Bosworth was oortuig dat die Kerk die genesende aspek van die Evangelie as ’n geskenk ontvang het as die belangrikste evangelisasie-hulpmiddel en hy het werk daarvan gemaak om met hierdie kragtige hulpmiddel duisende manne, vroue en kinders vir die koninkryk van God te wen. Hy het daarop aangedring dat die boek Handelinge nie net bloot ’n historiese verslag is nie en dat die boek sy regmatige plek as ’n model vir die moderne Kerk moet inneem.

Om te weet wat God se wil is
Bosworth het aan die siekes wat genees wou word, beklemtoon hoe belangrik dit is om te weet wat God se wil rakende genesing is. Jou toepassing van jou geloof sal nooit jou kennis van die geopenbaarde wil van God kan oortref nie en elke gelowige moet hom- of haarself voorneem om die Skrif in hierdie opsig te bestudeer. Bosworth het mense geleer dat dit die absolute wil van God is om die liggaam sowel as die siel te genees en dat die Versoening van Christus vir die ‘hele mens’ is.
Volgens Bosworth het Spreuke 4:20-22 die omvattendste voorskrifte hoe om genesing te ontvang: Eerstens moet daar ’n oor wees wat na God luister: “Luister goed na my woorde.” Daar moet ’n standvastige uitsig wees: “Laat hulle nie wyk uit jou oë nie,” en derdens moet daar ’n ontvanklike hart wees: “Bewaar hulle binne-in jou hart.”
Ons moet ons ore tot die geskrewe beloftes van God “neig” en ons moet die Skrif ywerig ondersoek vir God se geopenbaarde wil. Ons gedagtes moet onwrikbaar op hierdie beloftes gefokus wees en nooit op ons simptome nie. Wanneer ons die Woord ontvang en daarvolgens handel, lewer dit resultate op. Ons moet daarom ontvanklik vir God se beloftes wees en dit toe-eien. “Jou simptome mag op die dood dui,” skryf Bosworth, “maar God se Woord wys op die lewe, en jy kan nie terselfdertyd in twee teenoorgestelde rigtings kyk nie.”

Die bediening van Jesus
Romeine 5:12 sê “die sonde [het] in die wêreld gekom en deur die sonde die dood.” Aangesien siekte deur sonde toegang verkry het, moet die ware geneesmiddel in die verlossende werk van Christus gevind word.
Christus genees Petrus se skoonma en talle ander mense in vervulling van die profesie van Jesaja 53:3-6, wat dit duidelik stel dat Hy vir ons sondes en ons siektes gesterf het (Matteus 8:14-17). Daar bestaan geen twyfel dat Jesus se bediening een van genesing vir liggaam en siel is nie.
Nog ’n Ou Testamentiese beeld van Christus se verlossing, is die gebeurtenis met die koperslang in Numeri 21. Diegene wat eenvoudig God se belofte geglo en daarop gereageer het, is onmiddellik fisiek en geestelik van hulle rebellie genees.
Een van die verlossende Name van Jehova is ‘Jehova Rapha’ – “Ek is die Here jou Geneesheer” of “Ek is die Here wat genees“.
F.F. Bosworth benadruk dat nie een van die seëninge wat Sy verlossende Name openbaar, nie op ons era van toepassing is nie. Hy is steeds die Geneser. Jesus het vir ons siektes, pyn, oortredings, verderflikheid, ons vrede en ons genesing gesterf, want “deur Sý wonde het daar vir ons genesing gekom”.

Is genesing vir almal?
Is dit, net soos in die verlede, steeds die wil van God om almal te genees? Ons moet weet wat die wil van God is, die beloftes glo, dit in ons gees ontvang en deur die geloof toe-eien. Sy dood aan die Kruis is voldoende vir al die behoeftes en nood van die mens en daarom het Jesus alle siektes genees toe Hy op aarde was (Matteus 4:23-25).

’n Voorval in Kapernaum, Jesus se
tuisdorp, toon die belang daarvan om God se Woord te ken, te glo en in ons hart te ontvang. Jesus kon nie in Kapernaum wonderwerke doen nie omdat die mense nie God se Woord geglo het nie (Matteus 13:53-38).
Vir baie mense wat liggaamlike genesing wil ontvang, is die grootste struikelblok tot geloof, die onsekerheid in hulle gedagte dat genesing hoegenaamd God se wil vir hulle is. Daar is heelwat leringe in moderne teologie wat mense daarvan weerhou om te weet wat die Bybel duidelik leer – dat genesing vir almal is.
Dit is onmoontlik om deur die geloof vrymoedig op ’n seën aanspraak te maak, as ’n mens nie seker is of God dit werklik aanbied nie. Daar kan slegs aanspraak gemaak word op die krag van God, waar die wil van God bekend is. Bosworth wys daarop dat dit net so geldig is vir diegene wat genesing verlang, as vir diegene wat verlossing ontvang het.

Verheerlik ons siekte God?
Dissiplineer God nie soms Sy kinders deur siekte nie? Beslis, ja, sê F.F. Bosworth. Wanneer ons God nie gehoorsaam nie, kan die Vader deur liefdevolle dissiplinering siekte toelaat. Moderne teologie mag verkondig dat God verkies dat sommige mense tot Sy verheerliking siek moet bly, maar Jesus het dít nooit verkondig nie. Hy het ook nie gehuiwer om almal te genees wat in geloof na Hom toe gekom het nie.
F.F. Bosworth beklemtoon ’n belangrike waarheid – die belang van dít wat ons met ons mond bely. Ons kan nooit bo dit wat ons met ons mond bely, uitstyg nie. Wanneer ons ongeloof en twyfel uitspreek, word ons deur ons eie woorde gevange gehou. “As jy verstrik geraak het deur wat jy gesê het en vasgevang is deur jou eie woorde…” Spreuke 6:2. Die Heilige Gees sê in Spreuke 23:7: “…soos die mens in sy siel bereken, so is hy.” Wat ons in ons harte glo, sal in ons woorde uiting vind. Ons moet die Woord van God sy regmatige plek in ons denke en op ons lippe gee.

Die barmhartigheid van Christus
Die boek beklemtoon ook die barmhartigheid van Jesus. F.F. Bosworth vra die vraag: Het God se barmhartige aard dan verander? Jesus het die menigtes innig jammer gekry toe Hy die nood van die mense om Hom sien; Hy het nie ver-ander nie, Hy is steeds dieselfde. Hy reik steeds vandag na ons toe uit, maar ons moet dit glo en Sy Woord ontvang. Om die verlossende verbondseën van liggaamlike genesing vir jou toe te eien:
1. Weet wat die wil van God is deur Sy Woord te bestudeer, en nie die filosofie van die mens nie
2. Glo die Woord van God. Geloof is die verwagting dat God Sy wil sal uitvoer. Om bloot te hoop is nie geloof nie. Geloof is nie om eers te ‘sien’ voordat jy vertrou en glo nie
3. Maak seker jou verhouding met God is reg. God se beloftes geld slegs vir die gehoorsames
4. Ontvang jou genesing deur die geloof

Wat as die simptome voortduur?
Selfs wanneer ons in geloof reageer, verdwyn siektesimptome nie altyd dadelik nie. Nadat Hiskia genees is, het dit drie dae lank geneem voordat hy sterk genoeg was om na die Huis van die Here te gaan (2 Kon 20). Die koninklike beampte se seun het begin beter word toe die beampte geglo het wat Jesus vir hom gesê het (Joh 4:50-52).

Die voorbeeld van Abraham
Omdat genesing deur die geloof ontvang word, en geloof sonder werke dood is, is dit wanneer ons in geloof begin optree dat God begin genees. Geloof kom voor genesing. ‘In plaas daarvan om na die vader van leuens te luister, laat hom na jou lofprysing luister,’ is die uitdaging van hierdie boek. Kyk maar na Abraham se lewe:
• Hy het bloot die Woord van God geglo. Hy het geloof gehad dat God presies sal doen wat Hy belowe het
• Hy was slegs ten volle deur die Woord van God oortuig
• Hy het standvastig bly vertrou toe sy geloof getoets is
• Hy was op die Woord van God gefokus
• Hy het geweier om sy vertroue prys te gee toe God hom beveel om Isak te offer; ’n opdrag wat oënskynlik die tasbare aansporing tot sy geloof sou verwyder. Onder uiters hopelose omstandighede het hy in sy geloof volhard, deur op die beloftes van God te fokus. Hy kon dit doen omdat hy God wat dit beloof het, getrou geag het. Dieselfde geld ook vir Noag en moet vir ons ook waar wees.

Waarom word party mense nie genees nie
F.F. Bosworth bespreek ’n aantal moontlike redes waarom party mense nie genees word nie. Die algemeenste rede is ons vertroue op ons vyf sintuie, wat ons dubbelhartig maak (Jakobus 1:6,7). Vir die natuurlike mens geld, ‘sien is glo’, terwyl geloof sê, ‘glo is sien’. Niemand wat toelaat dat sy denke deur sy sintuie beheer word, kan oorwinnende geloof hê nie. Die denke wat deur die sinne beheer word, leef in die ryk van onsekerheid. Totdat God se Woord beheer oor ons denke het, sal ons emosies en die dinge wat ons sien en hoor ons beheer, in plaas van die Woord van God. Die regte denke is uiters belangrik.
Ons genesing word dikwels vertraag deur verkeerde lering en dit verg gedissiplineerde studie van die Woord sodat ons oortuig kan wees van wat die wil van God is. Wanneer ons Sy hart verstaan, sal ons die geloof kan beoefen wat die situasie verg.
Die 22 redes wat Bosworth noem, sluit in: onvoldoende lering, die gebrek aan verenigde gebed, gemeenskaplike ongeloof, die tradisies van die mens, verbreking van natuurlike wette, opsetlike sonde, gebrek aan ywer, ’n behoefte aan vergifnis, ongeloof, die nastreef van wonderwerke in plaas van genesing, of gebrek aan vertroue.

Die geheim van oorwinning
Sonder ‘Goddelike openbaring’ is dit onmoontlik om aan iemand te verduidelik waarom sy/ haar gebed vir genesing nie dadelik verhoor word nie. Wat die omstandighede egter ook al is, die goeie nuus is dat ons toegang het tot meer van God se lewe. God self word ons lewe, ons vreugde, ons regverdigheid, ons reinheid, ons krag en ons gesondheid deur ons met Sy eie lewe te vul.

Hoe jy jou geloof bou:
• Bely eers God se Woord in jou hart
• Bely dit hardop in jou binnekamer
• Herhaal dit aanhoudend
• Sê dit totdat jou gees en jou woorde in oor-eenstemming is
• Sê dit totdat jou hele wese in harmonie en in ooreenstemming met die Woord van God is

God sal nie ’n groter teenwoordigheid in ons wees as wat ons bely Hy is nie. F.F. Bosworth sluit af met die raad: wanneer jy met ’n behoef-te of nood in die oë staar, bely dat die Here jou Herder is en dat jy geen gebrek ly nie.
(Lees Psalm 103:1-3.) Jesus Christus genees steeds!