Errol Naidoo – Geestelike Oorlogvoering

Gedurende die afgelope paar maande het ek biddend die toestand van ons nasie, die stand van die Kerk en die geestelike gesteldheid van die samelewing in oënskou geneem.
Ek het onlangs van die Wêreldkongres van Gesinne in Australië teruggekeer waar ek onstellende berigte gehoor het van die openlike pogings om die huwelik te herdefinieer, die natuurlike gesin te dekonstrueer en ouerlike regte en verantwoordelikhede af te skaf. Daar is toe-nemend ’n oproep – veral in die Weste – vir die Kerk se rol om tot binne die mure van die heiligdom beperk te word.

Kriminalisering van Bybelse onderrig
Die Kanadese Hooggeregshof het onlangs uitspraak gelewer dat Bybelse Skrifgedeeltes wat homoseksuele praktyke verbied, ’n haatmisdaad is. Dit beteken dat die preek uit Romeine 1 volgens Kanadese reg ’n kriminele oortreding is.
Hierdie radikale agenda, om die Bybel se oordeel oor seksuele sonde te kriminaliseer, neem in omvang en intensiteit toe. Die Advertensie Standaarde Agentskap van Suid-Afrika (ASA) het ’n kerk beveel om die verwysing na homoseksualiteit te verwyder van die kerk se advertensiebord waarop hulp aangebied is aan mense wat in verskeie sondes vasgevang is. Onlangs is Creare-opleidingsentrum, ’n Christen-sentrum in Bloemfontein, deur die SA Mense-regtekommissie (MRK) skuldig bevind aan “diskriminasie teen homoseksuele”. Creare lei mense op vir bediening in die Kerk.
Die geskilpunt is Creare se oortuiging dat “homoseksualiteit teen die Goddelike Wil is.” Met ander woorde die MRK het be-slis dat Creare-opleidingsentrum nie die Skriftuurlike standpunt mag handhaaf dat homoseksualiteit ’n sonde is nie – nieteenstaande die feit dat godsdiensvryheid in die grondwet verskans is.

Aanvaarding van openbare mening
Homoseksuele aktiviste het verby die punt beweeg waar hulle slegs verdraag-saamheid vir hulle lewenswyse eis. Nou eis hulle dat die Christelike Kerk die openbare mening van homoseksualiteit aanvaar en daarby aanpas.
Die Kommissie vir Geslagsgelykheid, befonds met belastinggeld, het onlangs in ’n verklaring vir die dekriminalisering van prostitusie gevra – nieteenstaande oorweldigende bewyse dat die dekriminalisasie van prostitusie die seksbedryf laat uitbrei en vroue en kinders benadeel.
Die huwelik en die gesin, en die Judeo-Christelike wêreldbeskouing wat hierdie belangrike sosiale instellings fundeer – is onder ongeëwenaarde aanslag van ’n anti-gesinsbeweging wat klein is, maar hulle stem laat geld. Inteendeel, hierdie groepe is so bemoedig deur die politieke veld wat in Amerika en Europa gewen is, dat hulle onbeskaamd eis vir die kriminalisering van die Bybel en dat Christene geregtelik vervolg word vir haatspraak.

Moenie stilbly nie!
God het ons geroep om ‘wagte op die mure’ te wees. As jy uit die Gees van God gebore is en aan Jesus Christus uitverkoop is, is jy ’n wag in die huis van God en oor jou stad. Jesaja 62:6 ver-klaar: “Ek het wagte op jou mure uitgesit, Jerusalem, hulle sal dag en nag roep. Julle wat die Here aan Sy beloftes moet herinner, julle moenie stilbly nie.”
Julle wat die Naam van Jesus aanroep, moenie stilbly nie! As ’n volgeling van Christus weet ek dat dit my verantwoordelikheid is om ’n wag in my stad te wees – om die trompet te blaas en alarm te maak wanneer die vyand opruk.

Beskerm die samelewing
Terwyl ek bid en peins oor die situasie in ons land, is ek bewus van die vyand se beduidende vordering in sy duiwelse strewe om die instellings van die huwelik en die gesin te vernietig en sodoende die fondasies van ons samelewing te ondermyn en te verswak.
Ek het God al dikwels gevra: “Here, waar is die wagte in U Kerk?” en “Hoekom is die vyand besig om so baie veld in die samelewing te wen sonder ’n reaksie van U Kerk?” Dit is wat God aan my geopenbaar het – nie alleenlik is daar nie genoeg wagte nie, maar ons het nog nie eers begin om die mure wat ons stede moet beskerm te bou nie!
Die vyand is bewus van die gebrek aan geestelike skanse in ons huwelike, gesinne, kerke en stede en is besig om ten volle voordeel uit hierdie nalatigheid te trek.

Dit is ’n geestelike stryd
Laat ek verduidelik van wie ek praat wanneer ek na die vyand verwys. Efesiërs 6:12-13: “Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug. Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly.” (1933-vertaling).
Hoewel die onheil wat ons nasie oorstroom deur mense aangevoer word, is die stryd waarin ons betrokke is, wesenlik ’n geestelike een! Omdat dit ’n geestelike stryd is, kan slegs geestelike mense wat deur die Gees van God gelei word, hierdie stryd doeltreffend voer en die vyand oorwin.

Tree daadwerklik op
Nehemia se verhaal in die Bybel gee strategiese insigte in ons teenswoordige situasie in Suid-Afrika en oorsee. Soos baie van ons deesdae, het Nehemia die toestand van sy stad betreur. Die mure was bouvallig en die poorte afgebrand.
Diegene wat die Babiloniese ge-vangeneskap oorleef het, was kwesbaar vir vyandelike aanvalle. Nehemia het ingesien dat indien Jerusalem en sy inwo-
ners enige kans gestaan het om te oorleef, moes hulle dringend die mure herbou. Hy het eerstens in gebed na God gegaan. Nehemia het vir sy stad ingetree en God vir wysheid en guns gevra om die mure van sy stad te herbou.
Ons kan ’n hele aantal geestelike waarhede van Nehemia se ervaring ontgin – waarhede wat ons kan aanneem om ons te help om die geestelike mure van ons stad te herbou om ons gesinne te beskerm en te verdedig.

’n Land in puin
Die geestelike mure van Suid-Afrika lê tans in puin. Die oorsaak hiervan is die onrusbarende morele agteruitgang van die samelewing, buitensporige korrupsie en seksuele immoraliteit en die oorvloed goddeloosheid in ons nasie. Daar is talle groepe wat behulp van buitelandse befondsing vrylik in Suid-Afrika werk met die uitsluitlike doel om seksuele immoraliteit te bevorder, die natuurlike gesin te ondermyn en Bybelse morele waardes af te skaf.
Organisasies wat goeie finansiële steun geniet, probeer steun verwerf vir ‘seksualiteitsopvoeding’ vir vyfjariges in ons skole. Daar sal onderrig word dat dieselfde-geslag-verhoudings normaal is en dat gender-indentiteit nie ’n vaste identiteit is nie.
Die Verenigde Nasies is besig om wetgewing te formuleer (wat by al die lidlande geïmplementeer gaan word) wat dit wettig maak vir kinders van die ouderdom van tien om hulle eie seksuele keuses, onafhanklik van hulle ouers, te maak. Herdefiniëring van die huwelik en die dekonstruksie van die natuurlike gesin, wen veld in die Westerse Wêreld, insluitende Suid-Afrika.

Die Goddelike wyse om die stad te herbou
Wanneer ’n mens die geestelike en morele klimaat van ons nasie beskou, moet ons, soos Nehemia, ween en treur oor die toestand van ons mooi land. Nehemia het egter nie net oor sy stad gerou nie, sy oortuiging het hom tot aksie gedryf!
Dienooreenkomstig, roep God jou tot aksie as jy gebroke oor die toestand van jou stad en nasie is. Nehemia het die mure van sy stad binne 52 dae met sukses herbou en die stad se skanse beveilig.

Ons moet sy voorbeeld navolg.
1 Bereken die koste (Neh 2:13 -15)
Toe Nehemia in Jerusalem aangekom het, was die eerste ding wat hy gedoen het om in die nag, deur middel van ’n geheime inspeksie van die stadsmure, ’n skadeberaming te maak.
Die Liggaam van Christus moet ’n eerlike beraming maak van die skade wat aan ons nasie gedoen word deur toenemende sekulêre humanisme en die geestelike onverskilligheid wat die Kerk lam lê. Voordat ons ons daartoe verbind om tot aksie oor te gaan, moet ons die koste bereken. Die herbou van ons stede se geestelike mure sal tyd, middele en opoffering van ons verg.

2 Bou die mure om jou gesin te verdedig (Neh 4:13-14)
Nehemia het verstaan dat stede uit ge-sinne opgebou is. Hy het strategies gevra dat die mense die gedeelte van die muur oorkant hulle eie huise moet herbou. Met ander woorde, jy bou die mure om jou eie gesin te beveilig, maar hierdeur word alle gesinne beskerm.

3 Berei voor vir stryd (Neh 4:16-17)
Of ons aan ons huwelike, gesinne of kerke bou, die sleutel is om waaksaam te bly – altyd gereed vir die geveg, bewapen met die Swaard van die Gees! Selfs terwyl die Jode besig was om die mure van Jerusalem te herbou, was hulle gereed om hulleself te verdedig.
Die Kerk in Suid-Afrika moet die geestelike mure van hierdie nasie bou en dit wat hulle bou, verdedig. Dit is naïef om groot kerke en bedieninge te bou terwyl die mure van ons stede in puin lê en ons geestelike skanse nie in werking is nie.
4 Bou die mure op ’n vaste fondasie (Neh 8:1-4)
Toe die muur voltooi is, het Nehemia die volk in die stadsplein laat vergader. Esra, die priester, het die Wet van God aan hulle voorgelees. Nehemia en Esra was besig om ’n rotsvaste fondasie vir die nuutgeboude mure van Jerusalem te lê. Hulle het verseker dat die herstelde stadsmure op die (Wet) Woord van God gegrond sal wees.
Soortgelyk moet ons verseker dat ons op die grondslag van God se Woord bou terwyl ons die geestelike mure van ons stede bou. As die fondasies nie stewig is nie, sal die mure nie staan nie. Elke keer wanneer die Kerk ’n kompromis met die wêreld aangaan en God se Woord afwater, verskyn daar ’n gaping in die muur wat toelaat dat die vyand deur ons skanse breek. Elke keer as ons by God se Woord volstaan sonder om toe te gee – word die fondasie van die geestelike muur versterk.

5 Bou die muur met lewende stene (1 Pet 2:4-5)
“Kom na Hom toe, die lewende Steen wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot ’n geestelike huis, om ’n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is.”
In Nehemia se tyd is die skansmure met klippe en messelklei gebou, nou word die geestelike mure egter met lewende stene gebou – dit sluit my en jou in. Ons is die lewende stene wat saamgebou word om die geestelike mure van ons stede te vorm. Die sement of messelklei wat ons saambind, versterk met die liefde van God, is die Bloed van Jesus.
Tans is daar hope lewende stene wat oral in die stad verstrooi is. God wil hierdie verspreide stene bymekaarmaak en hulle in ’n magtige bouwerk oprig. Hierdie muur wat stewig op die Woord van God vasstaan, sal ’n ondeurdringbare skans vir ons stede teen die aanvalle van die vyand wees. Die tyd het aangebreek om as God se mense te verenig, om die geestelike mure van ons stede te herbou, om hierdie mure met wagte te beman en om die vyand van ons siel tot die eer van God te verslaan.