Is die Gras Groener in Australie?

Ons hoor al hoe meer van Suid-Afrikaners wat na Australië, veral Perth, emigreer. JUIG! het kontak gemaak met die Perth Afrikaanse Reformed Church. PARC is die ENIGSTE kerk in Perth en Wes-Australië wat ‘n ten volle Afrikaanse bedie-ning bied. Ds. Gerhard Bredenkamp, wat tans die predikant is by die gemeente, en sy gesin het in 2006 Perth toe getrek. Hulle is op 4 Februarie 2007 as eerste leraarspaar in die gemeente bevestig. Tans het hulle meer as 850 lidmate in die gemeente.
Vir dié van ons wat dalk geliefdes in ver lande het, of dié van ons wat weet dat daar van ons familie is wat wil emigreer, is dit interessant om die volgende oor die veran-dering wat met emigrasie gepaard gaan, te weet. Ons het sommer ook meer uitgevind oor die gemeentelewe daar sowel as die sosiale veranderinge wat mense ondervind.

HET JULLE BAIE AKTIEWE SEL-GROEPE IN JULLE GEMEENTE?
Gedurende 2008 het ons ‘n groot veldtog geloods ter stigting van kleingroepe en dit het so sterk gegroei, dat ons tans ongeveeer 35 kleingroepe het wat funksioneer. Die kleingroepe vorm ‘n belang-rike deel van die gelowiges se ondersteu-ningsnetwerk, aangesien die meeste nie ander familie hier in Perth het nie.

HOEVEEL FAMILIES SLUIT IN ‘N KWARTAAL BY JULLE AAN?
Ons het elke twee maande ‘n intekengeleentheid en daar teken gemiddeld so tien/ twaalf gesinne per geleentheid in.

HOE LYK JULLE EVANGELISASIEPROGRAM IN PERTH?
Ons gemeente se visie is: om God se stem en hande in ons taal te wees. Omdat ons gemeente die afgelope twee jaar so ‘n geweldige bloei beleef het, het ons gefokus daarop om die kleingroepe aan die gang te kry en ook om die lidmate by te staan in hulle aanpassingstyd. Ons het ook gefokus op die uitbouing van die Jeugbediening, maar ons moedig kleingroepe aan om elkeen ‘n projek aan te neem. Ons besef egter dat ons nou gereed is om na buite te beweeg en so ook ons visie en missie na die gemeenskap rondom ons uit te dra.

IS DAAR NET AFRIKAANSE GE-SINNE WAT AANSLUIT?
Engelssprekendes is tans beperk tot fa-milielede of vriende wat soms eredienste bywoon. Ons het ook maandelikse Engelse Jeugdienste vir die tieners en jongmense. Maar ons het nog nie Engelse lidmate nie.

WAT IS DIE GROOTSTE UITDA-GINGS WAT SUID-AFRIKANERS IN DIE GESIG STAAR?
Baie mense ervaar emigrasie soos dood – en daar is dieselfde rouproses ter sprake. Lidmate mis die bekende, hulle familie, hulle ondersteuningstelsel en selfs ‘n lek-ker Wimpy-koffie! Een van die grootste uitdagings is dikwels om net weer jou huislike omstandighede terug te bring tot die standaard wat jy in SA gehad het. Die winkels is vreemd, die kossoorte is nie waaraan jy gewoond is nie en alledaagse goed wat jy as vanselfsprekend aanvaar het, word skielik ‘n uitdaging. Mense moet ook dikwels troeteldiere agterlaat en dit is vir die kinders ‘n groot verlies, so ook die feit dat hulle nie meer so dikwels kontak met die grootouers het nie.
Na ‘n paar maande begin sommiges ook die verlies aan huishulpe voel! Dit is dus baie belangrik dat die besluit om te emigreer nie net deur een lid van die gesin geneem moet word nie, maar dat die gesin die besluit moet deurpraat en deurbid, sodat almal daarop inkoop en gereed is vir die skuif.

HOE LANK VOOR ‘N GESIN HUL VOETE IN PERTH VIND?
Gewoonlik is die gesinne vir die eerste drie maande in die ‘wittebroodfase’ nadat hulle hier arriveer het. Dan, skielik, kom die realitieitsbesef dat dit begin lank word sedert jy jou familie en vriende en bekende omgewing gesien het en besef jy dat die skuif permanent is. Na sowat 18 maande is baie gesinne gewoonlik al aangepas en het hulle hulle voete gevind. Ander neem langer.

HOE VERWERK DIE SUID-AFRIKA-NERS DIT DAT HULLE GELIEFDES MOES AGTERBLY?
Dit is maar moeilik, veral met spesiale geleenthede of met siektes en selfs dood in die families. Dan besef jy hoe moeilik dit is om so ver van jou geliefdes te wees. Die gemeente word hier werklik jou geestelike familie – en jou groeiende vriendekring, dikwels ‘n noodsaaklike hulp.
Wat is die algemeenste aanpassingsprobleme wat nuwe families ervaar en beleef?
Omdat alles vreemd is, is een van die aanpassings om net weer die omgewing so goed te leer ken dat jy gemaklik is. Dit is moeilik om te weet watter skole die beste vir jou kinders is en in watter omgewing om te gaan woon. Verder praat die Australiërs ‘n Engels wat heelwat anders is as waaraan ons gewoond is – hulle gebruik baie afkor-tings en maak dikwels hulle eie – die taal is dus ook ‘n aanpassing. Huwelike kry dikwels ook swaar omdat die rolle hier dikwels onder spanning kom. Hier is ook nie huishulpe nie en baie gesinne beleef dit as ‘n krisis. Vroue is dikwels heeltyd net besig met die kinders en die huis en beleef dan dat hulle afgesny voel en heeltemal alleen is. Die mans sukkel ook soms met aanpas-sing by die werk, omdat hulle dikwels uit ‘n bestuursposisie hier in Perth aankom en hier is hulle weer een van die juniors – en die werksetiek hier is baie anders.

AUSTRALIË IS ‘N BAIE SEKULÊRE LAND. HOE BEÏNVLOED DIT JULLE BOODSKAP AAN DIE GEMEENTE?
Dit motiveer ons om nog meer klem te plaas op ‘n groeiende verhouding met, afhanklikheid van en gehoorsaamheid aan ons lewende Heer. Die weeklikse boodskap wil dus aanmoedig en leiding gee. En as aansporing dien om Christus in die werkplek uit te leef.

WAT IS DIE GROOTSTE PROBLEEM WAT DIE SAMELEWING EN DIE KERK OP DIE OOMBLIK ERVAAR?
Op hierdie oomblik natuurlik die bosbrande wat in die Suid-Ooste van die land in Victoria soveel skade gebring het en soveel mense raak. Dis gewis die wêreld-wye ekonomiese krisis wat soveel van ons se werk in gevaar bring.
As mense met tydelike verblyfpermitte hul werk verloor en hulle nie binne 28 dae soortgelyke aanstellings kan kry nie, word hulle geforseer om terug te keer na Suid-Afrika waar daar dalk nog minder werksgeleenthede is. Die grootste uitdaging vir die Kerk in Perth is om relevant te wees en mense in hulle nood te kan bystaan, eerder as om op die Kerk se eie nood te fokus.

GEBRUIK JULLE SKYPE OM MET SUID-AFRIKANERS TE KOMMUNIKEER?
Ja, baie families gebruik Skype – dit is ‘n groot hulp om die band te behou en die verlange draagbaar te maak en ook baie goedkoper as ‘n telefoonoproep! (Om Skype te aktiveer, gaan na: www.skype.com – en druk die ‘Download’-knoppie.)

KAN MENSE WAT WIL EMIGREER JULLE KONTAK MET VRAE?
Ja, per e-pos aan: ds.gerhard@parc.org.au of navrae@parc.org.au. of besoek ons by
www.parc.org.au