Kersfees Spel Jy Verlossers

Ons is almal bewus daarvan dat Kersfees totaal versekulariseer en gekommersialiseer is. Die diep¬ste betekenis het vir meeste verlore geraak tussen al die tradisionele en mo¬derne byvoe¬g¬ings, versierings en misbruik.

KRAG IN SY NAAM
Daarom is dit belangrik dat Christene telkens herinner word aan die wese en diepste betekenis van Kersfees. Nêrens word dit vir ons duideliker uitgespel as in die woorde van die engel aan Josef nie: “Jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos.” Matt 1:21. Die keuse van hierdie Kind se naam is nie aan die mens oorgelaat nie. Aan Adam is die reg gegee om aan die diere hulle name te gee; ouers kan as ‘n reël self daaroor besluit, maar híérdie Kind se Naam is deur die hemel bepaal – nog voor Sy verwekking. Die naam ‘Jesus’ beteken letterlik ‘Verlosser’.Dit was ‘n redelike algemene naam onder die Jode vóór Sy geboorte. Die Hebreeuse ekwivalent daarvan is ‘Josua’. Die engel het vir Josef gesê dat “dit Hy is wat sy volk van hulle sondes sal verlos.” Niemand anders nie: Hy! Nie die kerk nie; nie ‘n gods¬diens nie; nie wetenskap nie – nét Hy! Dis waaroor Kersfees gaan. Die-gene wat deur Hom verlos is, word Sy volk genoem. Verlossing is die enigste manier om deel van Sy volk te word. Johannes omskryf dit só: “Aan almal wat Hom aangeneem het, dié het Hy die reg gegee om kinders van God genoem te word, hulle wat in Sy Naam glo. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van ‘n mens of die besluit van ‘n man nie, maar hulle is uit God gebore.” Joh 1:12, 13

JESUS SE MISSIE
Josef het met skok kennis geneem dat sy verloofde swanger is! Voor hy hulle verlo-wing stil-stil kon verbreek, het ‘n ¬engel hom verseker dat dit wat gebeur het, die werk van die Heilige Gees is. Hierdie Kindjie wat gebore sal word, sal mense van hulle sonde verlos. Dit is wat Sy naam beteken. Dit is wat Hy gekom het om te doen. Dit is waarom daar tweeduisend jaar gelede ‘n baba-seuntjie in ‘n krippie in Betlehem gelê het. Dis die diepste betekenis van die Kersverhaal. Trouens, dis die hart van die Evangelie en die kern van die Christelike godsdiens. Dit was Jesus se primêre missie. Paulus stel dit so duidelik in 1 Tim. 1: 15: “Dit is ‘n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word: Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos.” Dit het vir Hom primêr gegaan oor die verlos¬sing van mense – nie die verandering van politieke en sosiale strukture nie.

VERLOSSING ALTYD PRIMÊR
Daarom moet die kerk altyd waak dat sekondêre verantwoordelikhede nóóit sy primêre missie word nie. Nie ‘n politieke verlosser soos die Bevrydingsteologie geleer het nie, maar ‘n Verlosser van sonde, het die engel gesê. Want Israel se grootste probleem was nie ‘n politieke pro¬bleem nie, was nie Rome nie, maar hyself, sy sonde.

SONDE DIE PROBLEEM
Ons probleem vandag lê nie op ‘n sosiale, ekonomiese of politieke vlak nie, maar op ‘n geestelike vlak – die bose harte van sondige, onverloste mense. Sonde is die grondslag van alle probleme in die mensdom. Natuurlik kom dit selde ter sprake, want sonde het ‘n onpopulêre woord geword. Noem dit eerder genetiese afwykings of afwykende gedragspatrone; gee ideo¬logieë die skuld of sy/haar opvoeding – nét nie sonde nie! Intussen is sonde en satan besig om menigtes te vernietig. Die doel waarom Jesus na hierdie aarde gekom het, is om mense van hulle sonde te verlos. ‘Bottom-line!’ Die mees basiese betekenis van die woord ‘sonde’, is ‘om jou doel te mis’. Dis soos ‘n reisiger wat ‘n verkeerde pad vat. Die regte pad, die ‘teiken’ wat God vir ons stel, het die Here vir ons baie duidelik in Sy Woord gewys. Die standaard, dít wat reg of verkeerd is, word deur die Skrif bepaal. Die uiteindelike, noodwendige gevolg van sonde is dat dit jou God laat mis. Daarom is die boodskap van die engel aan Josef sulke goeie nuus: Jesus is gebore om ons van die verskriklikheid van sonde te verlos!

NET CHRISTUS KAN RED
Ongelukkig is die mens meer as ooit vantevore onwillig om te erken hy is ‘n sondaar en dat hy ‘n Verlosser nodig het. Sy trots en sy hoogmoed laat hom dink hy kan homself red. Hy probeer sy eie tuin van Eden bou, maar sonder die ‘Boom van Lewe’, sonder Christus, sonder ‘n kruis. En in watter gemors is die mens nie! Want die mens kán homself nie van sonde verlos nie; hy kán homself nie red nie! Die mens soek verlossing van baie dinge – armoede, misdaad, VIGS, pyn, probleme. Die verlossing van sonde lê aan die wortel van dit alles. Om ons samelewing te verander, moet mense verander. Om mense te verander, moet harte verander. En dit kan Christus alléén doen deur mense van hulle sondes te verlos. Dis waaroor Kersfees gaan. Christus is meer as ‘n voortreflike leraar of volmaakte voorbeeld. Hy is bo alles Verlosser! Daarvoor moes Hy nie net gebore word nie – Hy moes ook sterf.