At & Nyretta Boshoff: Lewe ’n Positiewe ‘Ja’-lewe!

Christian Revival Church (CRC), Bloem¬fontein, is 34 000 lidmate sterk. Hul visie is om verlore siele na die Here te lei. “Ons mandaat is dus: ‘Win the lost at any cost’, om só één Kerk te bou – multi-generational and multi-cultural.” Hierdie kerk is ‘n lewendige kombinasie van Bybelse egtheid en eietydse leefstyl wat weerspieël word in alles wat aangepak word.

Pastoor At en sy vrou, Nyretta Boshoff, was in 1994 die stigters van dié kerk in Bloem¬fontein en hulle is nog steeds die her¬derspaar aan die stuur van sake. Hier word daar baie deeglik na die geestelike behoef¬tes van die moderne mens omge¬sien en mense word só vir Christus gewen. Pastoor At vertel: “Nadat ek in 1982 wedergebore is, het ek onmiddellik geweet God het ‘n roeping vir my lewe. In September 1986 het ek die bediening voltyds betree. My vrou, egter, het van haar kinderdae af geweet sy gaan met ‘n pastoor trou en in die bedie¬ning wees.” Pastoor At is die herder van vier CRC-gemeentes – hul funksioneer as een kerk op vier verskillende plekke, nl. Bloemfontein, Pretoria, Welkom en George.

LEWENS DAAGLIKS GERAAK
Die kerk in Pretoria se lidmaattal staan tans op 8 000 en hul groei steeds. Daar is tans 38 CRC-kerke nasionaal en internasio¬naal. Lewens van duisende mense word op ‘n daaglikse basis prakties aangeraak en mense getuig dat hulle nie bloot net by ‘n kerk aangesluit het nie, hulle het deel geword van ‘n geestelike familie.

‘n Familie wat nie net by innoverende gemeenskaps¬projekte betrokke is nie, maar élke lid van die gemeenskap in ag neem en met Je¬susliefde bedien. JUIG! het probeer vasstel waarom dié kerk so gewild is en wat dit ánders as ander kerke maak, deur met Pastoor At te gesels.

WAT IS CRC SE VISIE?
CRC se dinamika lê eerstens in ons absolute passie om verlore siele te red. In Matt 28:19 word die baie duidelike opdrag gegee: “Gaan dan, maak al die nasies My dissipels, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees.” Tweedens is ons doel om sterk multi-kulturele kerke te vestig waar veral Afrika¬ners en ander be¬volkingsgroepe verenig word. In die derde plek het ons ‘n baie sterk opdrag om die volgende generasie toe te rus om hulle plek as kinders en getui¬es van die Allerhoogste in ‘n moderne samele¬wing in te neem en hulle te leer “om alles te gehoorsaam wat Ek aan julle opgedra het.” Matt 28:20.

EEN VAN DIE DROME VIR JUL KERK IS OM ‘N LIG VIR DIE NASIE(S) TE WEES. HOE DOEN JULLE DIT?
Ons glo dat ons, deur die plant van die verskillende kerke regoor die land, ons missie uitdra en sodoende Christus se opdrag in Matteus prakties uitleef. Ons skakel ook direk (m.b.v. tegnologie) met die verskillende ‘satelliete’ regoor die wêreld – daar is op die oomblik 38: in die VSA, Frankryk en die Ver¬enigde Koninkryk. Ons het ook sendelinge wat in die wêreld uitgestuur word en deur ons onderhou en geldelik en in gebed ondersteun word. Verder het ons ook honderde ‘loopbaansendelinge’ en kerkwerkers regoor die wêreld wat op ‘n baie praktiese manier hul Christenskap uitleef. Ons is ook by verskeie korttermyn-sendingprojekte betrokke. Ons glo dat hierdie drome deur God Self geïnspireer is en daarom sal die drome wat nog wag om vervul te word, by die lys gevoeg kan word.

HOE BEHOU JULLE ‘N GELUKKIGE, GE¬SON¬DE HUWELIKS- EN GESINS¬LE¬WE TER¬WYL JULLE AAN DIE HOOF VAN SO ‘N GROOT BEDIENING IS?
Ons het baie vroeg reeds die belangrikheid van ‘eenheid’ in die huwelik besef. Dit is immers die beeld wat gebruik word om die verhouding tussen Christus en die bruid (Kerk) uit te beeld. Ons het ook besef ons huwelik behoort die voorbeeld te wees van hoe die huwelik veronderstel is om te wees – juis omdat ons in ‘n gebroke wêreld leef met die enorme behoefte aan geluk en liefde – in die Kerk en in die samelewing. Ons neem, waar en wanneer dit moontlik is, ons kinders saam as ons ie¬wers heengaan vir bediening. Ons maak ook baie seker dat ons kinders prioriteit-aandag kry – ons gee aan elkeen van hulle individueel aandag. Dit, glo ons, laat hulle ook baie geborge voel.

Liefde vir ‘n kind word só gespel: T-Y-D! Jou kinders moet altyd eerste kom, maak vir hulle genóég kwaliteit-tyd in jou besige program. Wees ook baie opreg as jy hulle verse¬ker dat jy veel eerder saam met hulle sou wou wees en tyd saam met hulle sou wou spandeer as om weg van hulle te wees. Die Woord is ook baie duidelik wanneer daar geskryf staan: “Leer ‘n jongmens om die regte pad te kies, en wanneer hy eendag oud is, sal hy nie daarvan afwyk nie.” Spr 22:6.

WATTER ROL SPEEL NYRETTA?
Sy is die Senior Pastoor en ook die leier van die vroue-, musiek- en kreatiewe kuns-tedepartement. Sy is die aanmoediger en motiveerder in die Gemeente en een van haar besondere eienskappe is dat sy konflik in liefde kan oplos. My dogter Angelique speel ook ‘n aktiewe rol by die kinderselgroepe. David en Chanelle is nie soseer betrokke nie – hulle is net deel van die huis-sel en jeugaksie.

MENS HOOR SO DIKWELS IN DIE BESIGE TYD WAARIN ONS LEEF VAN ‘UITBRANDING’. HOE BEHOU JULLE JUL PASSIE VIR DIE BEDIENING SONDER OM UITGEBRAND TE RAAK?
Ons glo daarin om alles voluit te doen en om ‘n gebalanseerde lewenstyl te handhaaf. Ons oefen hard, eet gesond en ruim tyd in om as ‘n familie saam weg te breek vir ont¬spanning! “If you work hard, you have to play hard!” Dit is belangrik vir my om stiltetyd in die oggende te hou, na my oefensessie, asook saans, wanneer almal reeds gaan slaap het en die huis stil is.

CRC HET SATELLIET-KERKE REGOOR DIE LAND. HOE HET DIE KONSEP VAN SATELLIET-KERKE BEGIN?
Ek is in 1994 Singapoer toe om ‘n sel-kerkkonferensie te gaan bywoon. Toe ek daar was, het God dit op my hart gelê om een¬dag tegnologie te gebruik met lewendige uitsendings om kerke te vestig. Hierdie visie het egter eers in Mei 2008 gerealiseer. Vandag saai ons na 15 verskillende kerke in Suid-Afrika uit wat tans, onder andere, ‘n uitsending na die drie tronke by Bloemfontein insluit.

HET DIE SATELLIET-KERKE HUL EIE PASTORE? WIE AANVAAR VER¬ANT-WOOR¬DELIKHEID VIR DIE GEMEENTE?
Elke gemeente het voltydse herders wat die mense op grondvlak bedien en na hul spesiale behoeftes omsien.
Dit is juis waarom ons spesiale huis-selgroepe so belangrik is – dit is die eerste vlak waarop daar met mense en hul geestelike sowel as fisieke behoeftes in aanraking gekom word. Daar kan dan op ‘n baie persoonlike manier op die effektiefste wyse waarop gehandel moet word, besluit word.

WAT IS DIE GEVAAR VAN ‘N SATELLIET-KERK? IS DIE VERSOEKING VAN LIDMATE NIE GROOT OM VEEL EER¬DER IN DIE GEMAK VAN HUL EIE HUI¬SE OP ‘N EREDIENS IN TE SKAKEL I.P.V. OM IN ‘N GEBOU TE GAAN ‘KERK KYK’ NIE?
Ons satelliet-kerke vervul die funksie van ‘n volledige gemeente. Daar is lewendige lofprysing, aanbidding, kinderkerk en interaksie tussen gemeentelede. Dit is net die boodskap wat gebeeldsend word. In ons groot ouditorium in Bloemfontein, wat sitplek vir 5 500 mense bied, kyk die mense in elk geval op grootskerm-TV’s terwyl ek preek. Om alleen by die huis te sit voor ‘n TV, is om die byeenkoms van die Heiliges te vermy en te ondermyn. In die Woord lees ons: “En laat ons tog nie – soos party gemeentelede die gewoonte het – versuim om die byeenkomste by te woon nie. Kom ons moedig mekaar aan, nog meer omdat ons sien dat die dag van Christus se koms al hoe nader kom.” Heb 10:25.

Ons sien ons satellietdienste dus as ‘normale’ kerk. Ons visie met hierdie kerke is om één Kerk te bou in verskillende plekke d.m.v. moderne tegnologie. Dit is presies wat ons bedoel as ons op ons webwerf sê: ‘Buil¬ding one Church in many locations.’ Mense reg¬oor Suid-Afrika, en die wêreld, het presies dieselfde behoef¬tes en ons suk-ses lê daarin dat ons juis die mense se behoeftes aanspreek – geestelik en fisiek.

HOE WORD MENSE SE FISIEKE BEHOEFTES AANGESPREEK?
Ons gebruik die Bybel as ons handboek en ons kyk spesifiek wat Jesus gedoen het in die tyd toe Hy op die aarde was. Hoe het Hy mense hanteer? Wat het Hy gedoen wanneer die siekes, hongeriges, uitgeworpenes na Hom gekom het?

In Matteus 15, byvoorbeeld, lees ons hoe Hy op een slag vir meer as 4 000 mense kos gegee het, want Hy wou hulle nie met leë mae wegstuur nie. In vers 29 van dieselfde hoofstuk beskryf dit hoe Hy baie siekes gesond gemaak het. In Matteus 17 lees ons hoe Hy ‘n duiwelbesetene, ‘n uitgeworpene uit die gemeenskap, hanteer het. Die Evangelies is vol voorbeelde hoe Hy mense met wie Sy pad gekruis het, in liefde gehelp het. Is ons, as Sy volgelinge, dan nie ook veronderstel om dieselfde te doen nie?

EIETYDSE UITREIKING
Ons Sosiale Departement verskaf daagliks duisende maaltye aan mense wat dit nodig het en bedryf ook ‘n gemeenskaps¬gebaseerde opvoeding- en lewensvaardigheidsentrum en ‘n weeshuis. Die jaarlikse Kerspartytjie vir die minderbevoorregtes trek jaarliks bykans 15 000 kinders! Die CRC-Jeugbediening is baie by skole, kolleges en die universiteits¬kampus betrokke. Op ‘n eietydse ma¬nier reik ons na die jongmense uit ten einde hulle vir Jesus te wen.

Revival Arts, ons musiek- en dramadepartement, bied verhoogproduksies aan, tree gereeld by groot geleent¬hede op en het ook die baie suksesvolle Big God-CD die lig laat sien. Die CRC Radiation Band se jongste CD is ook onlangs weer vryge¬stel, by name ‘Radiation’. Die liedjies wat op hierdie CD op¬ge¬neem is, is hoofsaaklik ‘in-huis’ geskryf en word deur sangers van CRC se musiekbediening uitgevoer. Saam met ons Pastorale Netwerk en aktiewe selgroepe word die opdrag wat ons het, in Woord en daad/aksie uitgevoer.