Die Grootste Boek van Alle Tye

Die Bybel is die waardevolste boek van alle tye. Daar is geen kwessie dat dit die mees lewensverande¬rende boek is wat ooit geskryf is nie.

DIE FONDASIE VAN DIE WESTERSE BESKAWING
Die invloed van die Bybel op die Westerse Beskawing is enorm. Professor William Phelps van Yale het opgemerk: “Our civilization is founded upon the Bible. More of our ideas, our wisdom, our philosophy, our literature, our art and our ideals come from the Bible than from all other books combined.”
Die Bybel was die inspirasie vir van die grootste letterkunde, kuns, argitektuur, die ontdekkingsera, wêreldsendings, die oppergesag van die reg, magskeiding, verteenwoordigende regering, wigte en teenwigte, die heiligmaking en soveel meer. Dit is die Bybel wat ons die era van meelewing, liefdadigheid, vryheid en regverdigheid ingelei het. Die Tien Gebooie is die morele en wetlike basis van die Westerse beska¬wing. Die meeste van die die wêreld se tale is eerste deur die Christen-sendelinge neergeskryf.
Die eerste boek in die meeste van die wêreldtale, is die Bybel. Opvoedkundige Noah Webster het verklaar: “The Bible is the chief moral cause of all that is good, and the best corrective of all that is evil in human so¬cie¬ty; the best Book for regulating the temporal concerns of men, and the only Book that can serve as an infallible guide… the prin¬ciples of genuine liberty, and of the wise laws of administrations, are to be drawn from the Bible and sustained by its autho¬rity…” Selfs Napoleon Bonaparte het erken: “Die Bybel is meer as net ‘n boek, maar ‘n lewende krag wat alle teenkanting oorwin.”

DIE FANDASIE VAN DIE MODERNE WETENSKAP
Al die groot pionier-wetenskaplikes wat die fondasie vir die moderne fisika, sterrekunde, meetkunde, dinamika, osea¬nografie en elke ander vertakking van die wetenskap gelê het, het die Bybel erken as die fondasie en inspirasie van hul werk.
Dit sluit diesulkes soos Johannes Kepler, Francis Bacon, Galileo Galilei, Isaac Newton, Karl van Linnius, Charles Babbage, Blaise Pascal, Samuel Morse, Matthew Fonteine Maury, James Simpson, George Washington Carver en nog vele meer in. Sir Michael Faraday, wat elektromagnetiese induksie ontdek het en die kragopwekker uitgevind het, het die volgende opgemerk:
“The Bible, and it alone, with nothing added to it or taken away from by man, is the sole and sufficient guide for each individual, at all times and in all circumstan-ces…Faith in the Divinity and the work of Christ is a gift of God, and evidence of this faith is obe¬dience to the commandments of Christ.”

DIE OPPERGESAG VAN DIE REG
Die fondasie van die Oppergesag van die Reg is deur Koning Alfred van Engeland daarge¬stel wat sy kode met die Tien Gebooie, die Wet van Eksodus, die Goue Wet van Christus en ander Bybelse beginsels bekendgemaak het. Die Magna Carta van 1215 was die eerste geskrewe beperking op die mag van die regering. Dit is geskryf deur ‘n predikant en goed deurweek met Bybelse beginsels.

DIE GROOTSTE TREFFER
Die Bybel is die nommer een treffer van alle tye. Die Bybelgenootskap alleen het ‘n wêreldverspreiding van 24 miljoen Bybels, 26 miljoen Nuwe Testamente en 577 miljoen Bybeldele elke jaar. Dit sluit nie die meer as 1 miljoen Nuwe Testamente in wat weekliks deur die Gideons versprei word; die Nuwe Testamente wat deur die Pocket Testament League versprei word; die meer as 80 miljoen Bybels wat jaarliks deur die Bybelgenootskap verskaf word of die meer as 30 miljoen Bybelboeke en traktaatjies wat deur die World Missionary Press en Scripture Gift Mission uitgegee word nie. Dan word daar ook nog Bybels verkoop deur Zondevan, Thomas Nelson, Tyndale en andere. Daar word geskat dat meer as 30 miljoen Bybels en meer as 100 miljoen Nuwe Testamente elke jaar ver¬koop word! Die Bybel, die Nuwe Testament, of ten minste die Evangelies, is in meer as 2300 verskillende tale wêreldwyd gepubliseer.

ONVERGELYKLIK
Daar is geen ander boek wat met die Bybel vergelyk kan word wat betref waarde, inspirasie, belangrikheid en die aantal tale waarin dit vertaal word nie; ook t.o.v. geskiedenisimpak. Tog is die Bybel ook die boek wat die meeste aangeval word.
Vanaf Nero, deur die tien vervolgingsgolwe van Imperiale Rome tot by Diocletianus, het die Romeine opeenvolgende aanslae geloots om die Bybel te vernietig. En tog, ten spyte van hierdie aanslag en die vernietiging deur die Barbare en die Vikings asook intensiewe vervolgingsveldtogte onder Stalin se Sowjetunie en Mao Tse Tung se Rooi China, bly die Bybel die beste getuienis om die geskiedenis te boekstaaf.
Meer as 1700 Hebreeuse manuskripte van die Ou Testament bestaan steeds. En daar is meer as 5000 Griekse manuskripte vir die Nuwe Testament, 8000 Latyns en 1000 ander antieke uitgawes van die Nuwe Testament wat steeds bestaan. Soos dr. Martin Luther verklaar het: “Dit is ‘n wonderwerk hoe God vir so lank Sy Boek bewaar het! Wonderlik om Sy woord te hê!”

DIE BOEK VAN AL DIE BOEKE
Die President van die Verenigde State, Woodrow Wilson het verklaar: “A man has deprived himself of the best there is in the world who has deprived himself of this, a knowledge of the Bible. When you have read the Bible, you will know that is the Word of God, because you have found the key to your own heart, your own happiness and your own duty.”
‘The Prince of Preachers’, Charles Spurgeon, het ver¬klaar: “Nobody ever outgrows Scripture; the Book widens and deepens with our years.” Noah Webster het die volgende geleer: “All the miseries and evils which men suffer from – crime, ambition, injustice, oppression, slavery and war – proceed from their despising or neglecting the precepts contained in the Bible.”
R. A. Torey het gesê: “The truly wise man is he who always believes the Bible against the opinion of any man.” Wetenskaplike John Newton het ver¬klaar: “I will put down all inconsistencies in the Bible to my own ignorance.”
Die outeur van die groot Webster’s Dictionary, Daniel Webster, het die volgende waargeneem: “If we abide by the principles taught in the Bible, our country will go on prospering and to prosper; but if we were to neglect its instructions and authority, no man can tell how sudden a catastrophe can overwhelm us and bury our glory in profound obscurity.”

DIE WOORD VAN GOD
Feitlik elke blad van die Bybel bevat woorde soos; “Die Here het gesê…”, “God het gespreek”, “Die Woord van God het gekom…” Die Evangelies is op baie noukeurige navorsing, historiese feite en ooggetuienis gebaseer.Die genees¬heer Lukas het sy Evangelie ingelei met hierdie woorde: “Hulle het dit opgeteken soos dit aan ons oorgelewer is deur die mense wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die Woord was. Daarom het ek dit ook goedgedink om self alles stap vir stap van voor af te ondersoek en die verhaal nou¬keu¬rig in die regte volgorde neer te skryf. So kan u te wete kom dat die dinge waaroor u onderrig is, heeltemal betroubaar is” Luk 1:2-4. Die apostel Johannes het geskryf: “Van die begin af was Hy daar. Ons het Hom self gehoor; ons het Hom met ons oë gesien; ja, ons het Hom ge¬sien en met ons hande aan Hom gevat.Hy is die Woord en die Lewe. Die Lewe het gekom; ons het Hom gesien en is getuie daarvan, en ons verkondig aan julle die Ewige Lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. En die gemeenskap waaraan ons deel het, is dié met die Vader en met Sy Seun, Jesus Christus. Dit skryf ons sodat ons blydskap volkome kan wees.” 1 Joh 1:1-3 “Dit veral moet julle weet: geen profesie in die Skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie,” 2 Pet 1:20
“In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete,…” Heb 1:1-2 “God noem hulle tot wie Sy Woord gekom het, dus ‘gode’, en wat daar geskrywe staan, kan nie verander word nie.” Joh 10:35
“Maar die Woord van die Here, dit bly vir ewig. En hierdie woord is die evangelie wat aan julle verkondig is.” 1 Pet 1:25 “Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en ‘n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in die diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk.” 2 Tim 3:16, 17
OORWELDIGENDE GETUIENIS
Ons kan nie die getuienis van Jesus Christus aanvaar sonder om die gesag van die Ou Testament wat Hy geleef, geleer en gesmeek het om in vervulling te gaan, te aanvaar nie. Ons moet ook besef dat Jesus baie versigtig te werk gegaan het om sekere mense te kies en as Sy dissipels op te lei. Hy het hulle ‘n spesiale salwing met die Heilige Gees gegee (Joh 20:21; Hand 1:8).
Hy het belowe om hulle die Heilige Gees te stuur om hulle in die volle Waarheid in te lei. Jesus het geleer dat Sy Woorde ‘n unieke lewenskrag het (Joh 6:63; 15:3); Sy Woorde sal nooit verbygaan nie (Markus 13:31) en Sy Woorde moet gehoor en gehoorsaam word. (Mat 5:17-48; 7:24; Joh 8:31-38; 14:23). Ons kan ook appél maak op profesieë wat reeds vervul is. Tydens Sy lewe hier op aarde het Jesus Christus meer as 300 Ou Testamentiese profesieë vervul. Argeo¬logiese opgrawings en historiese bewyse ondersteun hierdie interne getuienisse oor die akkuraatheid en uniekheid van die Bybel.
Die oortuigendste van almal is dat ons na die unieke impak van die Bybel op miljoene lewens oor eeue heen kan wys, en nou ook op ons lewens. Sommige skeptici mag glo dat die Bybel nie die Woord van God is nie, maar hulle moet ‘n hele klomp opstapelende getuienis ignoreer ten einde dit te kan doen. Die krag van God’s Woord darem!

DIE BYBEL IS:
• Die Bron van Waarheid: “Laat hulle aan U toegewy wees deur die waarheid. U Woord is die waarheid.” Joh 17:17
• Die bron van God se seën: “Maar Hy sê: “Nog meer bevoorreg is hulle wat die Woord van God hoor en dit onderhou.” Luk 11:28
• ‘n Bron van krag: “Ek skaam my nie vir die Evangelie van Christus nie, want dit is ‘n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, in die eerste plek vir die Jood, maar ook vir die nie-Jood.” Rom 1:16
• Die bron van Geestelike leiding: “U Woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad.” Ps 119:105
• Onfeilbaar: “Die Woord van die Here is volmaak: dit gee lewe. Die onderwysing van die Here is betroubaar: dit gee wysheid aan die wat nog onervare is.” Ps 19:7
• Finaal: “U Woord, Here, staan vir altyd vas in die hemel.” Ps 119:89
• Volledig: “Ek betuig aan almal wat die woorde van hierdie profetiese boek hoor: as iemand iets hieraan byvoeg, sal God vir hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is; en as iemand een van die woorde van hierdie profetiese boek wegneem, sal God sy deel aan die boom van die lewe en die heilige stad wegneem waarvan in hierdie boek geskrywe is.” Openb 22:18-19
• Die Bybel sal bereik wat dit moet bereik: “So sal die woord wat uit my mond uitkom ook wees: dit sal nie onverrigter sake na my toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat Ek gedoen wil hê en tot stand bring waarvoor Ek dit uitgestuur het.” Jes 55:11

DUS MOET ONS DIE BYBEL:
• glo (Joh 6:68-69)
• eer (Joh 29:18)
• bestudeer (Esra 7:10)
• liefhê (Ps 119:97)
• gehoorsaam (1 Joh 2:5)
• bewaar (1 Tim 6:20)
• verdedig (Judas 3)
• preek (2 Tim 4:2)
Dit is die Woord van God!