Die Hart Van n Vader

Daar is al heelwat gepraat oor die “Vaderhart” van God en ek moedig jou aan om in die alledaagse van jou lewe op die uitkyk te wees vir daardie Vaderhart van God.
Die gevaar bestaan egter dat as ons insig van God as Vader enigsins minder is as dít wat ons in die Bybel aantref, ons God in ’n Vader kan verander wat té misties, geheimsinnig en moeilik is om te begryp, of ons kan God as toegeeflik en inskiklik tot ons elke gier beskou.
Ander mense kan God die Vader moontlik as streng, onbuigsaam, onverdraagsaam, en harteloos ervaar. Party van julle het ’n aardse pa gehad wat nie dáár was vir jou nie, of wat jou as mens vernietig het; en jy filtreer jou beskouing van God as Vader deur jou eie slegte ervarings. In die lig van die oorvloed negatiewe of afwesige vaderfigure in ons moderne eeu, is dit geen wonder dat ons idee van die Vaderhart van God so verwronge is nie.
Wat is jou beskouing van God as ‘n Vader?
Die ander gevaar is dat ons dink die Vaderhart beteken dat God ons alles skenk wat ons wil hê. Vir Christene wat dit glo, is daar nooit enige vorm van konfrontasie, selfondersoek, ’n tyd om jou te verootmoedig, of om berou te hê nie. Hulle Christenskap word nooit getoets of uitgedaag nie; hulle bly gemaklik en warm in die broeikas.
As ons siening van God een is wat daartoe lei dat ons selfsugtige Christene is wat nie ons sonde konfronteer nie en ’n slagoffermentaliteit het, dan is daardie Vader bloot daar om die mens te behaag. Dit is beslis nie die geval nie! God is ’n goeie Vader wat die beste vir ons wil hê en begeer dat ons sukses moet behaal…maar, die “sukses” is egter nie soseer volgens ons drome, behoeftes en begeertes nie, maar eerder dat ons volgens Sy begeerte ten volle in Sý droom sal leef en die wonder van wie Hy is, sal ontdek! As die beste Pa weet hy dat die lewe vir ons elkeen uiters bevredigend sal wees wanneer ons volkome vergenoegd volgens Sy plan vir ons lewe leef.
’n Vader vorm jou identiteit
Verstaan dat God alles sal doen om Sý droom; ’n lewegewende droom in jou lewe tot vervulling te sien kom. Dit is “Mission Possible” en ek en jy is werklik deel daarvan.
’n Goeie vader kan sy kinders se identiteit ontwikkel, vorm en versterk. Ek verwys na die besondere identiteit wat God in elke kind vaslê. Aardse vaderskap is ’n beeld of skadu van God die Vader.
Ons is Sy seuns en dogters en God maak talle uitsprake in die Bybel oor ons identiteit. Lees Genesis 12, Eksodus 19, Efesiërs, Titus 3 en 1 Petrus 2 om uit te vind wat Hy sê.
In die afwesigheid van ’n vader
Tydens Apartheid het baie Godvresende mans aan beide kante van die kleurgrens gewaarsku oor die regeringsbeleid oor trekarbeid, wat daartoe gelei het dat kinders in verafgeleë plattelandse gebiede agtergelaat is om deur vroue grootgemaak te word – met bykans totale afwesige vaders wat in die stede gaan werk het.
Die waarskuwing was dat hierdie beleid ’n geslag vaderlose kinders sou voortbring wat hulle identiteit in ’n saak, misdaad of geweld sou vind. Hulle sou ’n geslag wees met ’n filoso-fie van individualisme: Die wêreld skuld ons; doen wat ons eis of anders… Hulle sou ’n diep-gewortelde bitterheid en onvergewensge-sindheid koester wat in rebellie teen gesag en leierskap manifesteer.
Wanneer ons nuus kyk, is dit duidelik dat daardie waarskuwing korrek was – nie net binne die Suid-Afrikaanse konteks nie, maar ook wêreldwyd. Waar vaders fisiek, funksioneel of geestelik afwesig was, is daar diepgewortelde probleme as gevolg van verlore identiteit.
’n Beeld van God die Vader
Ons identiteit word deur wêreldse filosofieë en die satan aangeval. Hierdie aanvalle is blatant, kragtig en meedoënloos.
In die dae toe Jesus, die Seun van God, hier op aarde gewoon het, is Hy, soos die ander Joodse seuns, ook uit die boek Spreuke onderrig – sodat hulle lewenswyse as volwassenes God vereer. Spreuke sal God se Vaderhart aan jou openbaar – van wyse woorde, tot raad en sake rakende dissipline. In vandag se wêreld vol teenstrydige boodskappe is die sekerste ma-nier om te weet wat God se hartsingesteldheid teenoor jou is, om Sy Woord te lees.
Die Vader se hart word ook in Jesus se lewe weerspieël. In Lukas 3 sien ons waar Jesus begin om die Vader se wil vir Hom te begin uitleef (die Vader se droom vir Sy lewe).
Jesus word gedoop (v.21), ontvang die Heilige Gees (v.22) en hoor dan die Vader se hart teenoor Hom: “Daar was ook ’n stem uit die Hemel: ‘Jy is My geliefde Seun. Oor Jou verheug Ek My.’” Lukas 3:22. In ’n sekere opsig het Jesus toe nog niks “wonderbaarlik” gedoen nie, maar die Vader was reeds tevrede met Hom en het tyd bestee om Sy identiteit te ontwikkel en te bevestig.
Dít, in teenstelling met ons, wat binne ‘n kultuur leef wat net tevrede met ons is wanneer ons goed gepresteer het of aan die status quo toegegee het. Ons leer vinnig dat ons identiteit en waarde van ons prestasie en /of konformiteit afhang. En tog is dit nie die beeld wat ons van God ontvang nie.
Die Vader heg waarde aan jou
Ek en jy het waarde bloot omdat ons na Sy beeld geskape is. Ouers, en veral vaders, moet woorde wat hulle kinders se identiteit sal beves-tig, oor hulle uitspreek deur dinge te sê soos: “Jy is my kosbaarste ding op aarde, ek het jou so lief”, “Wakker word klein wennertjie”, en “Ek is so trots op jou”.
As jou kinders reeds volwasse is, kan jy, en moet jy hulle steeds bemoedig en opbou. Jy kan ook God die Vader se identiteitsverklaring oor jou eie siel uitspreek. (NB: Lees Efesiërs totdat hierdie waarhede wortelgeskiet het.)
Nadat Jesus die Vader se bevestiging ontvang het, het die Gees Hom na die wildernis gelei om daar vir veertig dae lank versoek te word. Onthou jy wat die duiwel by twee geleenthede vir Hom gesê het? “As U die Seun van God is…” Lukas 4:3,9. Hierdie verhaal is baie insiggewend: die Vaderhart van God wil oor ons jubel. Die duiwel sal poog om jou daarvan te beroof en veroorsaak dat jy jou verhouding met die Vader laat bevraagteken. God sal egter die wêreld en die duiwel se agenda om jou identiteit te steel, op talle maniere neutraliseer sodat jy onversetlik kan uitleef wie jy reeds in Christus is.
Verstaan God se hart binne die gesinskonteks
Die gesin is deur ’n liefdevolle hemelse Vader geskep as die omgewing waarbinne jou identiteit en bestaansdoel kan groei tot volwassenheid. Ons moenie verbaas wees dat daar van alle kante op die gesin (soos deur God ontwerp) so ’n vernietigende aanslag is nie – kultureel, deur die media en selfs vanuit regeringskant.
Binne die konteks van die gesin moet kinders ingesluit word as deel van die clan. Kinders kan van kleins af ’n bydrae lewer en hulle gedagtes, idees en begeertes op ’n eenvoudige manier deel. Sluit hulle in om ook soms besluite te neem; deel ’n paar van die uitdagings wat julle as gesin in die oë staar en bid dan saam daaroor. Wanneer God die gebede beantwoord, sal dit hulle geloof laat groei.
God openbaar Sy hart aan ons
In Suid-Afrika verdien baie mense jaarliks ’n bonus. Deel ’n gedeelte van jou bonus met jou kinders; laat hulle verstaan dat hulle ook ’n rol gespeel het om hier-die seën te verdien deur gehoorsame en gewillige kinders te wees – wat Mamma en Pappa se las ligter gemaak het.
Wanneer jy gaste vir ’n maaltyd oornooi, laat die kinders toe om ’n handjie by te sit en te help. Leer hulle hoe om te dien en vrygewig te wees. Gaan op “diens-“ en “gee-avonture” en kyk hoe hulle groei in die droom wat die Vader vir hulle in gedagte het. Maak jou gesin en jou huis oop vir enkelmammas en ander uit gebroke gesinsituasies sodat hulle deur julle gesin ook iets van die Vaderhart van God kan leer ken.
Ons kan verwag dat God die gesinslewe sal gebruik om as voorbeeld te dien van Wie Hy as ’n Vader is; wat Sy droom vir ons is; en hoe ons binne daardie droom volkome vervuld kan leef.
Die Kerk en God se hart
Die Kerk, die gemeenskap van God se kinders, is ’n kragtige instrument om die Vaderhart van God te openbaar. In 1 Korintiërs 1:1-9 tref ons ’n verbasende waarheid aan. Paulus spreek opbouende woorde van bemoediging oor die Korintiese kerk uit. Tog lyk dit onvanpas omdat die kerk in ’n toestand was.
Ons sien seksuele sonde op groot skaal; daar was regsgedinge, on-enigheid en misbruik van geestelike gawes. Nie juis ’n kerk waaroor ’n mens wil spog nie. Hoe kon Paulus dus die dinge sê wat hy in sy begroeting opper? Omdat God hom gebruik het om iets oor die Vader se plan en doelwit te openbaar. Die Vader het geweet dat hulle nie volmaak is nie, maar Hy het ook geweet dat hulle hulle vertroue in die voltooide werk van Christus geplaas het en dat hulle nou in ’n proses van verandering is.
Hy sou Paulus, die Woord, gemeenskaps-lewe en die Heilige Gees gebruik om met die groeiproses te help. God die Vader kon reeds die voltooide produk sien. Hy laat Paulus, as ’n apostoliese vader, die mense van die Korintiese kerk deur die Hemelse Vader se oë sien en hy praat dus daarvolgens. Paulus was oortuig daarvan dat “Hy wat ’n goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus.” Fil 1:6.
Elke aspek van die plaaslike kerk sal deur God gebruik word om jou te vorm.
Wanneer ons uit die oog verloor wat die Vader se hart vir ons is
Lukas 24 vertel die verhaal van twee dissipels op pad na Emmaus. Hulle het vir drie jaar lank saam met Jesus gewandel en al Sy lering gehoor het; het geweet wat die profete aangaande Jesus gesê het; het van geloofwaardige getuies verneem dat Jesus uit die dood opgestaan het, en tog was hulle op pad wég van Jerusalem en in werklikheid ook weg van God se doel vir hulle lewe!
Hulle is hartseer en ontnugter. Hulle antwoorde op Jesus se vrae onthul ’n onvoldoende beeld van Wie Jesus was en gebrek aan insig aan Sy sending om die Vader se droom te leef en uit te voer.
Hulle het God se plan nie gesnap nie en die meeste mense sou hulle as nutteloos beskou. Jesus daag egter op en demonstreer die Vaderhart van God. Hy gesels met hulle en openbaar Homself uiteindelik aan hulle: watter liefde, genade, insig en regstelling.
Die Vader se droom vir jou lewe
As ek na my lewe kyk, sien ek dat daar baie Emmaus-oomblikke is waar ek vergeet het dat alles oor Jesus en Sy sending gaan. Ons maak dikwels die goeie dinge wat God ons geskenk het die belangrikste dinge. Ons maak van hierdie goeie dinge afgode en in die proses verloor ons Jesus en Sy sending as ons middelpunt. Maar die twee dissipels se getuienis, my getuie-nis en miskien ook joune, is dat die Vaderhart van God aan ons openbaar is (en word) deur vriende, leiers, ’n lering, ’n teregwysing, vrae, en die Bybel – en net soos die twee dissipels kan ons weer eens op Christus ingestel word. Deur die Vader se hart vir ons, is ons, of sal ons weer, op Jesus fokus; op Sy sending om die wonder van ’n lewende God aan die wêreld bekend te maak.
God gebruik ander om Sy hart aan ons te openbaar
Wanneer die twee dissipels die openbaring van God se hart ontvang, verander hulle hartseer in vreugde, keer hoop terug en doen hulle wat dit ook al verg om terug te keer na hulle sending – insluitend om onmiddellik na Jerusalem terug te keer, selfs al moet hulle in gevaar en ongemak deur die nag reis.
Ons kan uit hierdie, en ander verhale uit die Bybel, sien dat God as ons Vader die kerk gebruik om jou te ontwikkel in die seun of dogter wat Hy in gedagte het. Dit geskied wanneer jy deelneem aan sending, jou aan gesag onderwerp, jy opofferend lewe en jy blootgestel is aan apostels, profete, herders, leraars en evangeliste (Efesiërs-4-gawes). Jy sal ’n seun of dogter wees wat lyk soos, lewe soos, en optree soos jou ouer broer, Jesus. Wees egter daarop bedag – jy sal die sagtheid van Sy aanraking ervaar, maar ook die felheid en dissipline van dieselfde hande wat jou in die moederskoot gevorm het.
Jy is ’n vingerafdruk van die Vader
In Genesis 12:1-3 word ons voorgestel as mense wat die wêreld sal verander; ons beskik almal, as deel van ons identiteit, oor die vermoë om opofferende lewens te leef sodat ander kan ervaar hoe goed God is. Wat ’n avontuur! Dit is so maklik om die Vader tevrede te stel en Hom aan ander te openbaar, want die “wêreld” is hier by ons, hulle is ons bure, by die skool, by die werk.
God sal alles inspan om jou by te staan om ’n opofferende lewe ten bate van ander te leef sodat hulle ’n smakie van Sy liefde kan kry. Hy sal jou voortdurend help om aan jouself te sterf en dan toenemend toerus met alles wat jy benodig om ’n seën te wees. Laat die sewe biljoen mense op aarde, of ten minste ’n buurman of twee, plus ’n paar familielede en vriende die Vaderhart van God ervaar omdat Hy in jou en deur jou leef. Mag jy die vingerafdrukke van die Vaderhart van God op elke gebied van jou lewe ervaar.

TOM TAPPING het oor die afgelope 33 jaar verskeie kerke geplant en gelei. Hy woon tans in Amerika, is vir 36 jaar lank met Una getroud.