God Se Plan Vir Jou

Ek glo dat baie mense ’n doel vir hulle lewe vind sonder om betekenis te vind. Hulle bemeester sekere vaardighede, pas dit doeltreffend toe en mag selfs sukses beleef, maar in oomblikke van stille eerlikheid, is daar ’n knaende gevoel van leegheid. Iets skiet te kort…
’n Sinvolle lewe beteken dat ’n mens die rede waarvoor almal geskape is, ontdek het: “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel, en met jou hele verstand” en “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself” Matt 22:37-39. Ek het gevind dat daar ses belangrike vereistes vir ’n betekenisvolle lewe is.

1. Vind jou roeping
Om jou ‘roeping te vind’ beteken nie om die suksesleer te klim nie. Dit behels om uit te vind wat die unieke bydrae is wat jy kan maak om ander se lewens te verbeter. Dit beteken om te snap hoe jou be-kwaamhede aangewend kan word om jou barmhartigheid op die beste wyse te rig. Hoe ontdek ’n mens jou roeping? Die be-langrikste is om die hart en gedagtes van ’n voorsienige God te soek. Hy is die Een wat die sleutel tot die doel en betekenis van jou lewe het.
Vra Hom daagliks om Sy hulp om jou weg na sinvolheid te vind. Hiersonder sou die vind van ’n betekenisvolle doel vir my lewe onmoontlik wees. Jy moet jouself toelaat om ’n verreikende visie te hê.
Moenie beskroomd wees oor die moontlike sin van jou lewe nie: ’n tuis-teskepper behoort nie te dink dat sy maar net ’n tuisteskepper is nie…sy moet haarself beskou as die karaktervormer, opvoeder en versorger in ’n wêreld wat neem sonder om te gee, en ’n voorbeeld van sorg wat verder as net die grense van die gesin strek.
In jou soeke na jou roeping moet jy seker maak dat dit by jou talente en belangstellings aansluit. Waarom sou God iemand ’n passie vir iets gee waarvoor hy geen vermoë of aanleg het nie? Volg jou belangstelling geesdriftig, ken en ontwikkel jou talente en jy sal jou roeping ontdek.

2. Leer uit jou ondervindings
Ervaring is die beste leermeester. Dit geld vir positiewe sowel as die pynlike ervarings. Die ervarings wat jou geleer het hoe om sukses ten spyte van verskillende uitdagings te behaal, is ’n waardevolle skatkis. Wees ontvanklik vir waardevolle lewenslesse, selfs vanaf onwaarskynlike bronne. In die loop van die jare is ek telkens verras deur wat ek by mense kon leer wat ek onderskat het. Toe ek ’n kind was, het ek praktiese kennis geleer van die mees onopgeleide boswerkers wat in ons gemeenskap gewoon het.

Waardevolle lesse
Om waardevolle lewenslesse te leer, benodig jy goeie mentors. Mentors is daardie mense wie se lewens voorbeelde is hoe om ’n lewensdoel te bereik. My mentors het my onderrig op ’n wyse wat geen boek of klaskamer ooit kon doen nie. Hierdie leerproses verg van jou om die versteekte geleenthede in probleme raak te sien: menslike vooruitgang is die uitvloeisel van struikelblokke wat oorkom is. Die probleme wat jou pad kruis, bring ervarings mee wat jou die nodige lesse en vaardighede leer om ’n betekenisvolle lewensdoel te verwesenlik. Waar het jy jou teen ’n probleem vasgeloop en het jy ’n oplossing daarvoor gevind? Wat het jy geleer en hoe kan jy dit op ’n huidige probleem toepas?
Mislukkings kan ook wonderlike leermeesters wees. Aanvaar mislukkings, maar moet nooit toelaat dat mislukkings ’n pessimis van jou maak nie – as jy glo dat jy gaan misluk voordat jy begin, sál jy heel waarskynlik misluk. Onthou ook om ’n oorspronklike aanslag of nuwe perspektief te gebruik wanneer jy probeer om probleme op te los: sien struikelblokke as ’n geleentheid om kreatiewe oplossings te vind!

3. Kweek gewoontes wat karakter bou
Daar is sekere karaktereienskappe wat noodsaaklik is om ’n ware roeping uit te leef. Ek noem hulle kortliks: Jy moet jou gereeld afsonder en stil wees, want bedrywighede wat jou aandag aflei, sal veroorsaak dat jy jou fokus verloor (Bedaar en erken dat Ek God is. Ps 46:11). Jy moet ook ’n gees van verdraagsaamheid aankweek wat jou in staat sal stel om met ’n wye verskeidenheid mense te kan saamwerk sonder enige polarisasie of om kant te kies. “Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik…is nie liggeraak nie…” 1 Kor 13).

Sien jouself deur God se oë
Dit is ook belangrik dat jy selfvertroue opbou. Selfvertroue wat op rykdom of sosiale status gebaseer is, is ’n wankelrige struktuur wat onverwags inmekaar kan tuimel. Ware selfvertroue word deur iets baie dieper gebou: leer om jouself deur God se oë te sien – as iemand wat vir ’n sinvolle lewe gebore is. Jou lewe is waardevol, want God “[Het] ons as Sy eiendom beseël en die Heilige Gees in ons harte gegee…” 2 Kor 1:22. Nog ’n karaktereienskap wat jy moet aankweek, is integriteit; iemand wie se woord en bedoelings altyd vertrou kan word. Die Deense filosoof, Kierkegaard, het ‘reinheid van hart’ beskryf as: “om na [slegs] een ding te streef”. Integriteit is dus die teenoorgestelde van dubbelhartigheid. Vir ’n mens om te sê dat die doel van sy lewe een ding is en dan vir ander minderwaardige doelstellings te werk, is dubbelhartigheid.
Kweek ’n positiewe gees. Jy moet glo dat jy ’n betekenisvolle verskil deur jou betrokkenheid by ’n verdienstelike saak kan maak. Oorwinning sal kom met ’n nuwe benadering – die houding dat wat onmoontlik blyk te wees, moontlik is! “Alle dinge is moontlik vir die een wat glo.” Mark 9:23.
Laastens: om die uitsonderlike te vermag, moet jy gewillig wees om meer te doen as wat verwag word. Met ‘uitsonderlik’ bedoel ek nie skitterende prestasies soos om die president van die grootste bank te wees nie. ‘Uitsonderlik’ beteken dat ’n mens verwagtinge oortref deur uit jou pad te gaan om ander te help, toe te rus en raad te gee. Om betekenisvol te leef is nie om skitterend te wees nie: dit behels die raaksien en benutting van geleenthede om medelye te betoon bo en behalwe dit wat verwag word.

4. Ontdek die vreugde van vrygewigheid
Het jy ’n vrygewige gees? Vrygewigheid spruit uit ons dankbaarheid vir die onverdiende goeie wat ons ontvang het. Ek het gevind dat die volgende vyf stappe ’n vrygewige gees aankweek:
Eerstens: gee terug aan diegene van wie jy ontvang het. Wie is diegene wat oor jou pad gekom het? Hoe gee jy nou aan hulle terug? Soveel vreugde spruit uit vrygewigheid!

Om goeie gewoontes aan te kweek
Tweedens moet jy die gewoonte van vrygewigheid aankweek. ’n Groot deel van jou lewe word deur gewoontes beheer. Gewoontes is herhaalde gedragspatrone – dit is innerlik geprogrammeerde handelinge. Vrygewigheid is ’n karaktereienskap wat deur gewoonte versterk word. Hoe meer dikwels ons vrygewig is, hoe dieper word die eienskap in ons vasgelê. Welwillendheid is ’n gewoonte wat onmeetlik tot die lewens van ander kan bydra.
Derdens moet jy seker maak dat jy jou sukses in ’n wyer wêreld van behoefte deel. Ek is daarvan oortuig dat die kennis en vaardighede wat God aan my geskenk het, beskikbaar gestel moet word aan ander wat ’n behoefte het. Die betekenis van jou lewe word verhoog wanneer ’n groter verskeidenheid mense uit jou sukses voordeel trek. Waarin jy ook al goed doen, deel dit met ’n wyer wêreld en leer ander om dieselfde te doen.
Die vierde stap om ’n vrygewige gees aan te kweek, behels die ontwikkeling van blywende vennootskappe met diegene wat jou visie deel. Die effek binne ’n ware vennootskap is kragtig. Vennootskappe wat vrygewigheid uitbou, is ’n sterk dryfveer vir dit wat goed in die wêreld is. Neem in ag hoe jou bydrae tot die lewens van ander vermenigvuldig kan word deur jou vennootskappe met ander mense.
Gaan ’n vennootskap aan met diegene wat jou respekteer en saam met wie jou lewensdoelwitte die beste verwesenlik sal word. Maak seker vennootskappe is op gedeelde waardes en waardige doelwitte gegrond.
Laastens moet jy vergifnis beoefen – die vrygewigheid wat genees. Vergifnis is waarskynlik die vrygewigste daad. Ek glo in ’n God wat vergewe en ek is aan die ontvangkant van daardie vergifnis. Dit is vir my moontlik om te vergewe omdat ek bevoorreg is om dit self ook te ontvang. Vra God om jou ’n vergewensgesinde gees te gee.

5. Bou blywende verhoudinge
Die lewe gaan oor verhoudinge. Ons is ’n gemeenskap en ons het mekaar nodig. Ons nabye verhoudings bemoedig en versterk ons. Om blywende verhoudings te bou, moet jy seker maak ’n vriendskap is eg en op beproefde vertroue, respek en integriteit gegrond.
Maak ook seker dat die vennootskappe wat jy vorm, ’n barmhartige doelwit voor oë het. My medewerkers met betrekking tot sake wat dieper betekenis aan ander mense se lewens gegee het, het beide my leermeesters en vriende geword.
As jy getroud is, koester wie en wat jy het. Belê daarin om jou verhouding intiem en interessant te hou. ’n Huwelik kan so ryk en vervullend wees wanneer ons ten volle daarin belê. As jy nie ’n lewensmaat het nie en jy wil graag een hê, bid ernstig, wag geduldig en wanneer jy tot aksie oorgaan, doen dit beslissend. “Is daar ’n pa onder julle wat as sy seun vir hom ’n vis vra, vir hom ’n slang sal gee in plaas van die vis?“ Luk 11:11.

6. Moenie aftree nie!
’n Betekenisvolle lewe sluit ook die soge-naamde aftreejare in. ’n Beroep eindig, maar ’n roeping nooit nie. Maak die aftreejare die grootste belegging in sinvolheid! Beskou daardie jare as ’n seën met ryke geleent-hede om jou blywendste bydrae te maak.
Dit sal vir jou moontlik wees om jou lewe met ander te deel en om jou bemoediging, wysheid en vrygewigheid sal van onskatbare waarde vir ander wees. Dit maak nie saak hoe oud jy is nie, besluit elke oggend dat jou roeping jou vir die res van jou lewe gaan lei. Sien uit na die res van jou lewe met groot verwagting.
Glo dat die God wat vir jou voorsien het en jou ’n wonderlike gawe van lewe gegee het, sal voortgaan om jou ’n toekoms binne te lei wat waardig van jou hoogste verwagtinge en hoop is. Vra Hom elke dag om jou te help om ’n betekenis-volle doel vir jou lewe te vind.
Daar is inderdaad meer aan die lewe as net om ’n bestaan te maak. Laat hierdie gebed jou konstant deur die seisoene van die lewe bybly: “ Liewe Vader, help my om te alle tye die beste wat ek kan te doen, met dit wat ek het, waar ek is. Amen.”
JACK C.MCDOWELL het 38 jaar in die Heilsleer diens gedoen. Sedert sy aftrede het hy hom daaraan toegewei om mense te mentor. Hierdie artikel kom uit sy boek, ‘There’s more to Life Than Making a Living’.