Heiligheid in die Huis

Die vyand lei soveel gelowiges binne hulle huise in lokvalle in. Die Amerikaners het in die 1970’s die B-2 Stealth Bomwerper ont¬wikkel. Hierdie vliegtuig is feitlik onsigbaar vir enige vyandelike sensors en dit lyk soos ‘n insek op die redarskerms. Deur radarverskansing kan dit heeltemal ‘wegraak’.

BOMWERPER IN CHRISTEN-HUISE
Net so doen satan dit baie suksesvol in baie Christen-huise. Hy infiltreer op ‘n baie onopsigtelike manier en veroorsaak verwoes¬ting soos “Dit is die klein jakkalsies wat die wingerde verniel, terwyl die win¬gerde al bot.” Hooglied 2:15. Ons huise behoort ‘n heiligdom te wees, ‘n heilige, beskermde omgewing sonder enige korrupsie van die wêreld, en tog, hoe ironies dat dit dikwels deur loutere nalatigheid die duiwel se speelveld en arena vir verwoesting word.

GEDRAG IN DIE HUIS
Dit het nog altyd ‘n besondere betekenis en klem by God gehad. Toe Moses voorberei het om die Israeliete van die oorheersing van Farao te bevry, was dit die sprinkeling van bloed op die lateie en deurkosyne wat verhoed het dat die verwoester kon toe¬slaan. (Eks 12). Later, toe Moses die Wette daargestel het en die generasie wat die veertig jaar in die woestyn oorleef het, toegespreek het, het hy sterk gefokus op die gedrag binne die huis, veral t.o.v. die eenvoudige waar¬hede van God.

Deut 6: 7, 9: “Herhaal hierdie woorde oor en oor vir julle kinders… praat daaroor by die huis… bind dit op jou hande… skryf dit op die deurkosyne van jou huis en van jou poorte.” God se oorspronk¬like plan was dat Sy Wette deur ons gedrag, in die harte van diegene wat in ons huise is, geskryf sal word! In baie opsigte het die besit van opgeneemde materiaal en tegnologie ons swakker en baie minder gedissiplineerd gemaak.

Bybels wat nie gelees word nie, versier die rakke in ons huise. Ons gedrag en gesprekke getuig van so baie ander invloede, behalwe dié van Jesus en Sy Koninkryk. Die moderne gelowiges het Heiligheid verkeerdelik omgekeer en Heiligheid beperk tot hul tyd in die heiligdom van die Kerk.

ASUURTOETS IN DIE HUIS
Die asuurtoets vir ons heiligheid is egter nie tydens die vurige eredienste, hartverwarmende aanbiddingsessies of die son¬dagskoolklasse nie, maar in die daaglikse bestaan, veral tuis. In 1 Timoteus spel Paulus die kriteria vir ‘n kerkleier uit en hy be¬klemtoon veral die bestuur en organisasie van die huishou¬ding.

1 Tim 3:4 sê: “Hy moet sy huisgesin goed kan bestuur, met kinders wat hom respekteer en gehoorsaam.” Die huis is dan die beginpunt vir die Kerk.” Tog bly dit ‘n baie moeilike toets. Daar moet geveg word vir Heiligheid en Rein¬heid! Heiligheid beteken om afgeskei te wees vir, eenkant te wees, sonder sonde te wees vir God. Alhoewel dit grootliks deur die reddingsproses bewerkstellig word, kan die rol wat elke mens se vrye wil en keuse in hierdie saak speel, nie sonder meer genegeer word nie. Dit verg inspanning. Laat ons dus nou ‘huisbesoek’ doen!

MEDIA-INHOUD
Min invloede is so magtig soos die eenoog-duiwel – die televisie. Baie gelowiges wat dit goed bedoel, word deur die duiwel verlei om allerhande soorte onreinheid in hul sitkamers of slaapkamers toe te laat. Ons word definitief mislei indien ons glo dat die gemors en onreinheid wat deesdae op die televisie te sien is, ons nie beïnvloed nie.

Die Bybel is baie duidelik: waaraan ons oë of ore ook al blootgestel word, beïnvloed ons siel. Die vyand se genadelose aanslag het God se kinders net onsensitief gemaak vir hierdie foute en aanslag. Net soos in die tyd van Jeremia, Jer 6:15 – “Is hulle hoegenaamd skaam oor die gruwels wat hulle doen? Nee, hoegenaamd nie! Hulle weet nie eers hoe om te bloos nie!”

MEDIABEDREIGING
Pa, Ma, sit af, gooi weg, maak skoon! Julle sal beheer moet neem oor die CD’s, MP3’s, DVD’s, boeke en tydskrifte indien julle be¬slis is om Heiligheid in die huis te handhaaf. En dan is daar die gevaarlikste mediabe¬dreiging van alles – die internet!
Die internet se versekering van algehele anonimiteit en kitstoeganklikheid het grootliks bygedra tot die ontsagwekkende pornografiepro¬bleem. Die tentakels word nou na die kinders, wat voorheen redelik beskerm en onbesmet was, uitgesteek. Hoë-spoed-verbindings en rekenaars in verskeie slaapkamers het die geleentheid tot privaatsig vergroot.

Ouers, julle is die voogde en toesighouers in die huis – kry ‘n internetfilter! Daar is verskeie, maar dié wat ek wil uitlig, is: ‘Hedgebuilders’, ‘NetNanny’ en ‘Bsafe’ wat baie goedkoop is. Goedkoop beskerming wat dalk moontlik net die verwoesting van jou geliefdes kan teëwerk.

Hierdie filters is moontlik nie heeltemal onfeilbaar nie; sommige kundige tieners is baie geslepe en kan maklik hierdie filters systap. Implementeer dus liewer ‘n maatreël wat dit kan verhoed, eerder as om hulle aan die genade van die roofdiere oor te lewer.

KONFLIK IN JOU HUIS
Geen huishouding spring dit vry nie! ‘n Huishouding wat dit nie ervaar nie, is ‘n huis waarin niemand bly nie! ‘n Christenhuishouding, aan die ander kant, behoort egter ook nie ‘n oorlogsone te wees nie. Hoe ontstaan konflik? Maklik – trou net en kry ‘n kind of twee! Nie alle konflik is ‘n slegte ding nie; somtyds is konflik baie konstruktief en probeer individue mekaar beter verstaan. Almal ly daaronder, die verskil is net die graad van beheer. Die beste raad om woede te kan hanteer, word in Ef 4:26 gevind: “Moenie sondig as jy kwaad word nie. Moenie tot die aand kwaad bly en aan die duiwel so ‘n houvas gee nie.” Woede verander in sonde as ons dit teen die persoon rig en nie teen die oortreding nie, of wanneer ons uit wraak reageer, of as ons onvergewensge¬sindheid koester. Lede van ‘n Goddelike huishouding sal dus oor woede besin voordat die gedrag van die inwoners verder versleg. Wanneer daar baie warm humeure en vyandigheid is, behoort die betrokkenes hulself te staal, die strydbyl te begrawe en doodeenvoudig op gedissiplineerde wyse te weier om hierdie hele saak nog ‘n dag te laat sloer.

HOOFSKAP IN DIE HUIS
Kom ons kom sommer dadelik tot die punt – die rol as leier rus vierkantig op die skouers van die eggenoot. God het aan hom die rol van hoof van die huis toegeken. Indien daar twee hoofde in ‘n huishou¬ding is, het jy te doen met ‘n mon¬ster. ‘n Ou Spaan¬se gesegde sê: “Wee die huis waar die hen kraai en die haan doodstil is.” Met ander woorde – iemand moet in beheer wees. Indien die rolle baie duidelik uitgespel is en daar word daarvolgens opgetree, sal die huwelik en die huishou¬ding floreer.

Ef 5:21-33 spel die rolle van man sowel as vrou baie duidelik uit. Veral Ef 5:24, 25 is baie duidelik – “Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet julle, getroude vroue, in alles aan julle mans onderdanig wees. Getroude mans, julle moet jul vroue liefhê net soos Christus liefde aan die kerk bewys het toe Hy Sy lewe daarvoor gegee het.” ‘n Vrou is die verlengstuk van haar eggenoot se gesag; dit beteken doodeenvoudig dat sy, ná hom, in beheer is. In huishoudings waar daar geen vaderfiguur is nie, word sy die ge¬sags¬figuur. In¬dien daar ‘n man in die huis is, behoort hy die pas aan te gee – veral op geestelike vlak – deur sy voorbeeld. Pa’s, stel die voorbeeld!

RESPEK VAN DIE KINDERS
Een van die Tien Gebooie is Eks 20:12 – “Behandel jou ouers met respek. Jy sal dan lank en gelukkig lewe in die land wat die Here jou God vir jou gee om in te bly.” As daar nou ooit ‘n plek was waar kinders respek behoort te toon; dan is dit in die ouerhuis. Ma, Pa, hulle is nie veronderstel om met julle te redeneer oor alles en disrespekvol teenoor julle op te tree nie! Om te eer is om te respekteer.

Moenie hulle goedkeuring soek wanneer dit by ouerskap kom nie. Kinders is beslis nie die sosiale gelyke van hul ouers nie en moet daarom nie toegelaat word om as gelykes behandel te word nie. Grootouers en ander ouer persone verdien ook dieselfde soort, indien nie nog meer nie, res¬pek. Die aftakeling van gesag is baie duidelik sigbaar in die wegdoening of weg¬lating van enige ‘respekaanspreekvorme’ soos bv. Meneer, Mevrou, Tannie, Oom…

‘n Ander saak wat deesdae meer en meer kop uitsteek: vra jou kinders tog om die geselskap te verlaat wanneer dit volwassenes is wat met mekaar gesels. Hulle het tog mos nie regtig insette om in volwasse geselskap te lewer nie! God beloof aan hulle ‘n lang lewe indien hulle aan Sy instruksies gehoor gee en indien hulle hul ouers gehoorsaam. (Kyk gerus na Ef 6:1-3).

ONS WOORDE
Nog ‘n moeilike saak. Die Bybel vergelyk dit met die roer van ‘n skip asook die stang wat in ‘n perd se bek gesit word, want ons woorde kan ons lewens baie duidelik in ‘n spesifieke rigting stuur…

Indien woorde die primêre manier is waarop ons met mekaar kommunikeer, behoort ons seker te maak dat ons woorde aan die Heiligheidstandaarde voldoen… Ons woorde behoort sonder sonde en vir God aanvaarbaar te wees.

Kyk wat die Skrif in hierdie verband sê: “Vuil taal moenie uit julle mond kom nie.” Kol 3:8. Is julle gereed? Dit beteken geen ge¬vloek nie! Swak taal ‘bevuil’ nie net onsself nie, dit beïnvloed almal in die huishouding. Min dinge kan so ‘n swak indruk laat as die vuil taal wat by iemand se mond uitkom. Ons moet daarna streef om ons tong en die toon van ons taal te monitor sodat ons huis¬houding suiwer kan bly. Ef 4:29: “Moenie enige vuil taal gebruik nie. Gebruik eerder die regte opbouende woorde wat nodig is om dié wat luister, te bevoordeel.”

GASVRYHEID IS BELANGRIK
Soos die jare aangestap het, het daar ‘n onwilligheid ontwikkel om ons huise vir ander oop te stel. Veiligheid en seku¬riteit het sekerlik iets daarmee te doen, maar die staalhekke, diefwe¬ring en alarmstelsels is tekenend van die toesluit en afsper van ons harte vir ander. Christenhuise behoort warm en verwelkomend te wees! Jesus het baie dikwels saam met sondaars en ‘heili¬ges’ vergader. Priscilla en Aquilla, saam met vele ander, het ‘n baie belangrike rol gespeel om besoe¬kers by hulle aan huis te verwelkom. Om die waarheid te sê, in die Nuwe Testament kom die gelowiges baie meer dikwels op ‘n informele as op ‘n formele manier bymekaar. Is jou huis vir ander oop?

In Romeine 12 praat Paulus baie duidelik oor gasvryheid en die letterlike betekenis van die woord is: ‘om vreemdes te ontvang en tuis te laat voel’. Die Skrif waarsku selfs dat vreemdes soms ons pad sal kruis en dat ons nie sal weet dat ons inderwaarheid God se engele ontvang nie. In ons pogings om ander te huisves, behoort ons huise Sy liefde en aanvaarding te weerspieël.

WEES VERSIGTIG
Die Bybel waarsku ons om sober en waaksaam te wees, want die brullende leeu, satan, is op die loer by ons huise – hy wag net vir die regte oomblik en plek om in te kom. Moenie eers vir hom die kleinste geleentheidjie gee of skep nie.

Om hierdie teenstand teen Heiligheid te weerstaan, is dit uiters noodsaaklik dat ons baie duidelike grense stel – grense wat baie duidelik uitspel waar Heiligheid heers. Dit moet ‘n uitstippeling wees wat geen kompromieë t.o.v. ons Goddelike stan-daarde toelaat nie. Josua het Moses se protégé geword.

AG WYSHEID HOOG
Terwyl sommige verkies het om die wysheid van hierdie gesoute veldheer en leier nie te ag nie, het Josua sy raad en wysheid opgesoek. Deur dit te doen, het hy ‘n ver¬klaring gemaak wat vandag nog as baken dien: “Ek en my huisgesin sal die Here aanbid.” Jos 24:15. Laat ons dieselfde sê – en doen!