n Kreet Om Hulp

Nico Geldenhuys se ‘My brief teen die Kerkdeur (Die Burger 5/11/2011) het my ver laat terugdink. As regstudent op Stellenbosch, byna drie dekades gelede, het ek ook intens geworstel met vrae oor die bestaan van God, die geloofwaardigheid van die Bybel, die maagdelike geboorte, die opstanding van Jesus, ens. In my eie soeke na waarheid het ek later ontdek dat die waarheid nie soseer ʼn leerstelling of filosofie is nie, maar eerder ʼn Persoon.

Persoonlike liefdesverhouding
In Joh 14: 6 sê Jesus Christus: ‘Ek is die weg, die waarheid en die lewe’… en vir die laaste bykans 25 jaar het ek die onbeskryflike voorreg om ʼn persoonlike liefdesverhou¬ding met hierdie Persoon te hê! Die mens is ʼn drieledige wese: ons is gees, ons het ʼn siel (wat bestaan uit wil, intellek en emosie) en ons woon in ʼn fisiese liggaam en tydens my destydse worsteling het ek aanvanklik in my gees-mens antwoorde op die vrae hierbo gekry – en heelwat later ook op ʼn intellek¬tuele vlak. Soos Nico, worstel talle eerlike soekers na die waarheid juis op ʼn intellektuele vlak met bg. kwessies. In die verlede het talle skeptici wat die feite objektief beoordeel het, tot verrassende gevolg¬trekkings gekom!

Die Bybel is geloofwaardig
Die feit dat daar meer as 24 000 oorspronklike manuskripte van die Nuwe Testament bestaan, is eenvoudig merkwaardig.
Die boek wat die naaste hieraan kom, is die klassieke werk van Homer, ‘Iliad’, waarvan daar (slegs) 643 manuskripte bestaan! Wat manuskrip–outoriteit betref, is die Bybel dus in ʼn onaanvegbare voorste posisie. Dit opsigself verleen aan die Bybel buitengewone historiese akkuraatheid en betroubaarheid.
Teen hierdie agtergrond het Sir Fre¬derick Kenyon, voormalige kurator en direkteur van die Britse Museum en wêreldleier op die gebied van historiese li¬teratuurmanuskripte, gesê: “The last foundation for any doubt that the Scriptures have come down to us as they were written has now been removed. Both the authenti¬city and the general integrity of the books of the New Testament may now be regar¬ded as finally established.”
C.S. Lewis, literêre genie en professor aan die Oxford Universiteit, het juis tot be¬kering gekom toe hy die geloofwaardigheid van die Nuwe Testament probeer weerlê het. Hy sê: “I was one of the most reluctant converts, but I was brought to Jesus Christ because of my mind.”

Die Bybel is die Woord van God
Die Bybel bevat nie bloot die persepsies van Bybelskrywers nie. Die Bybel bevat ook nie die Woord van God (saam met mites, legendes en foute) nie. Die Bybel is die onfeilbare Woord van God. Twee Skrifte vorm die hoeksteen van hierdie uitgangspunt. 2 Tim 3: 16 sê: “Die hele skrif is deur God ingegee (Eng: ‘inspired’) en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid.” Die woord ‘ingegee’ is ʼn vertaling van die Griekse woord ‘theopneustos’, wat in Engels vertaal word met ‘God-breathed’. Die oorsprong van die Bybel is dus God en nie die mens nie.
Die tweede skrif, 2 Pet 1: 21, sê: “want geen profesie is ooit deur die wil van ʼn mens voortgebring nie, maar, deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek.” Dit is dus duidelik dat die Heilige Gees op ʼn bonatuurlike wyse gesorg het dat die geskrewe woorde van die Bybelskrywers die woorde van God self is.

Jesus het opgestaan
Dr. Simon Greenleaf, die man wat Harvard Universiteit beroemd gemaak het en een van die mees gerespekteerde regs¬geleerdes wat die VSA ooit opgelewer het, het tot bekering gekom juis toe hy gepoog het om Jesus se opstanding uit die dood as ʼn mite te ontbloot.
Hy sê: “According to the laws of legal evidence administered in the courts of justice, the resurrection of Jesus Christ is one of the best established events of history.”
Thomas Arnold, historikus en skrywer van die beroemde reeks boeke ‘The History of Rome’, het by geleentheid gesê: “I know of no fact in the history of mankind which is proved by better and fuller evidence than the Resurrection of Jesus Christ.”

Stawende getuienis 55 n.C.
Wat Jesus se opstanding uit die dood betref, maak Paulus in 1 Kor 15: 5 – 7 ʼn aardskuddende mededeling. In dié Skrifgedeelte sê hy dat Jesus se opstanding deur meer as 500 ooggetuies bevestig word en dat talle van dié ooggetuies met die skryf van sy brief aan die Korinthiërs in 55-56 n.C. nog geleef het! Indien ʼn hof in Paulus se tyd sou moes beslis of Jesus wel uit die dood opgestaan het, sou dié ooggetuies dus opgeroep kon word om te kom getuig ter be¬vestiging van Sy Opstanding! Enige hof, ook in ons tyd, sou met die aanhoor van soveel direkte stawende getuienis die bevinding maak dat Hy wel opgestaan het!

‘n Onbetwisbare feit
Ons kan dus verstaan waarom Lord Caldecote, voormalige hoofregter van Engeland by geleentheid gesê het: “… as often as I have tried to examine the evidence for Christianity, I have come to believe it as a fact beyond dispute.”

Intellek sal Gees-antwoorde kry
Hoewel Nico op intellektuele vlak nog met talle kwessies worstel, bestudeer hy gereeld sy Bybel en gaan hy elke Sondag kerk toe. Dit verras my glad nie – dit laat my wel die afleiding maak dat hy dalk tog in sy gees-mens aangetrokke voel tot die liefdevolle, genadige God van die Bybel.
Dalk vind hy – soos ek dekades gelede – ook eers in sy gees-mens, en later op die vlak van die intellek, antwoorde op sy vrae en kan hy uit oortuiging die kerk besoek. +