Ontdek Jouself Voor God

Wie is ek regtig? Wat is my ware identiteit? Hoe weet ek dat ek is waar Christus wil hê ek moet wees? Hoe moet ek my talente en gawes gebruik tot Sy eer? Vir elkeen wat al met sommige, of selfs al bogenoemde vrae geworstel het, is Braam en Mariette Hanekom se boek, ‘Ontdek jouself voor God’, een van die baie handige stukke gereedskap wat jou kan help om uit te kom by dít wat God ons bedoel het om te wees.

Hoewel Braam baie besig is as moderator van die Sinode van Wes- en Suid-Kaapland van die N.G. Kerk, leraar is van die N.G. Gemeente, Stellenberg in Durbanville en betrokke is by leierskaps- en gemeente-ont¬wikkeling op sinodale vlak en Mariette, as sy vrou, betrokke is by kursusse wat fokus op lidmaatbemagtiging en Bybelstudiegroepe in hul gemeente hanteer, vind hulle dit skyn¬baar baie maklik om nog tyd vir skryfwerk ook in te ruim.

JUIG! het by die veelsydige paartjie gaan inloer om oor dié boek, maar sommer oor die hele kwessie van Christen-wees in die hedendaagse tydsgewrig, te gesels. Dit was baie inspirerend om die passie vir dit waarby hulle tans betrokke is, te kon sien en ervaar, en ook hul warm en opregte menswees te beleef.

GEBROKE MENSE
Beide het ‘n absolute passie vir mense in nood en juis omdat hulle elke dag van dui-sende gebroke en stukkende mense hoor – of dit nou bloot net in die koerant is, oor die nuus, op televisie, in die samelewing, om hulle en bý hulle – het hulle besef die soort boek is ‘n móét. Die res het vanself gebeur. Omdat hulle mekaar so goed ken en aanvul, kon hulle natuurlik en lekker saamdink en –praat oor en skryf aan hierdie ‘hand¬leiding’ wat ook gebruik behoort te word om jongmense te lei om die regte keuses in die lewe te maak.

WARE IDENTITEIT
Volgens Braam het: “So baie van die ouer generasie egter ook nooit die geleentheid gehad om hierdie baie belangrike beginsels wat in die lig van die Skrif bespreek word, te hoor nie en hulle sal opnuut besef wie hulle is – in Hom, en sodoende sal die lewe opnuut betekenis kry. Die probleme wat baie mense deesdae ervaar, spruit uit die feit dat hulle nie regtig weet wie hulle is en wat hulle behoort te doen om ‘n vervulde lewe in Christus te leef nie. Dit is deesdae só maklik om toe te laat dat die samelewing jou identiteit bepaal. Jou kwalifikasies, geld, status, vriende, talente, of die afwesigheid van al die genoemde, kan só gou bepaal wie jy in die moderne samelewing is.

Die gevaar bestaan dat dít (mense en dinge) wat jou identiteit bepaal, jou god kan word en sodoende jou hele menswees beïnvloed. As kinders van God, is dit uiters noodsaaklik dat Christene sal wéét wie hulle in Hom is. Dat Hý, en nét Hy, ‘n Christen se identiteit sal bepaal.”

GEEN KORTPAD NIE
Baie Christene worstel met hoé presies, prakties-gesproke, jy kan vasstel wie jy in Hom is. Braam en Mariette is dit eens dat daar geen kortpad of kitsantwoord op hierdie vraag is nie. Die paartjie glo: “Jy leer jouself eerstens ken deur eerlik na jouself te kyk. Gaan dink oor jou geskiedenis, jou foute, jou vreugdes, jou suksesse, hoe jy op ander mense reageer.
Hierdie nadenke oor jouself moet opgevolg word deur baie tyd saam met God te spandeer. Dissipline is hier die wagwoord. Dit mag dalk nodig wees dat jy jouself moet dissiplineer om elke dag tyd te maak om jouself af te sonder op ‘n plek waar alle ander dinge wat moontlik op jou tyd en aan¬dag kan aanspraak maak, opsy geskuif word. Waar jy kan stil word en net op God kan fokus. Hy openbaar Homself in Sy Woord – lees dus, en bestudeer Sy Woord! Deur Sy Woord sal jy baie van Hom leer en ook uitvind hoe Hy oor elkeen van Sy kinders voel.

Jy sal ook, mettertyd, ‘n verdieping in jou gebedslewe ervaar en ervaar hoe sekere onsekerhede deur Sy Woord uit die weg geruim word. Daar is ook verskeie ‘sekulêre hulpmiddels’ beskikbaar wat kan help om jou identiteit, passie sowel as sterk en swak punte te bepaal indien jy steeds onseker is oor wie en wat God jou bedoel het om te wees.”

MEER AS NET ‘N LIGGAAM
Braam waarsku: “Ons word so gebombardeer met die vi¬suele deesdae – die media gaan uit hul pad om voorkoms, etikette, indrukke, ens. te be¬klemtoon. Mense spandeer ure en baie rande daaraan om hul liggame goedgevorm te kry en te hou. Nog meer word spandeer om die ouderdom te probeer hokslaan. Dui¬sende rande word uitgegee op die regte soort kleredrag.

En tog is die mens soveel meer as net ‘n liggaam waaraan so baie tyd en geld spandeer word. Die liggaam gaan na sestig of sewentig jaar tot niet; dit is dus gevaarlik as jou indentiteit lê in iets wat vergaan. Ironies egter, is dat dié deel van die mens wat nie vergaan nie, wat tot in ewigheid gaan bly, so afge¬skeep word. Dit het tyd geword dat mense ook aandag sal gee aan die onverganklike. Juis daarom is dit nodig dat mense sal uitvind wat hulle geestelike gawes is en dit tot eer van Sy Koninkryk gebruik.”

VERWOESTERS VAN MENSWEES
“Daar is lankal reeds besef dat sekere dinge wat nie so ooglopend is nie, ongelooflike pyn en skade aan die mens kan aanrig. Dink maar bietjie aan dinge soos leuens, gierigheid, ongebalanseerdheid, ‘n verkeerde leefstyl, verkeerde prioriteite, valse trots, om maar net ‘n paar te noem. ‘n Mens kan maar net om jou rondkyk, die koerante lees of die televisienuus dophou om te sien wat hierdie verwoesters aan mense doen. En dit geskied juis omdat mense nog nie hul identiteit in God ontdek het nie.”

EN WAT NOU AS EK WEET?
“Wat gebeur nou as ek weet wie ek in God is? Verander ek? Voel ek anders oor dinge? Verseker sal die lewe nuwe betekenis kry omdat jy in die eerste plek weet hoe jou Skepper oor jou voel. Jou selfbeeld veran¬der, jy ervaar vrede en vreugde juis omdat jy weet dat die Skepper van die heelal, vir jou, nietige, unieke en spesiale mens ‘n baie spesifieke rol en taak op aarde het.”