Tyd

Die Prediker sê daar’s ‘n tyd vir alles. Paulus sê alles is my geoorloof. Met ander woorde, ek kan alles doen omdat ek vry is in Jesus… alles tot eer van Sy Naam (1 Kor. 6:12). Maar alles is nie nuttig nie. Dit beteken dat baie van die “vry” goed wat ons doen nie nut in ons lewens het nie. As ons die onnodige of onnutige goed kon vervang met waardevolle of betekenisvolle goed, sal ons lewens meer vir God se koninkryk beteken. Mike Murdock sê: “You don’t choose a future.. you choose a habbit. Your habbit will create your future”. Jesus stel dit so: “Soos die Lewende Vader my gestuur het, en Ek deur die Vader lewe, so sal hy wat My eer, ook deur My lewe!”

Wanneer mens oor tydsbesteding debatteer, is die heel eerste ding wat jy moet bepaal: Wat die belangrikste prioriteit is?. Die belangrikste dinge moet die heel meeste tyd kry. Ons leef in ‘n moderne tyd, waar selfs ‘n stadige internetlyn, (wat nog ondenkbaar vinniger as die posstelsel van die vroeë negentigs is) – jou ‘n dreigende maagseer wil gee. Rand en sent laat die werkstempo steeds eskaleer .
Dit word ‘n bose kringloop wat families uitmekaar skeur, omrede kwaliteit-tyd te duur word om as ‘n prioriteit te begroot.
1 Tim 6:8-10 sê dat gierigheid; (die liefde vir geld), die wortel is van alle euwels. Dit deurboor jou met baie smarte.
Ons word so opgesuig deur die wêreld se eerste prioriteite, dat ons daardeur verstik word. (Mark 4:19). Dit gaan stelselmatig materieël al hoe beter, maar in werklikheid al hoe slegter, …en ons verstaan die problem gladnie..!
Die oplossing is in Mat 6:33: “Soek die koninkryk van God eerste…”- die Heerskappy van God in ons lewens, in ons families, ons besighede en in alles. Spreuke 10:22 sê dat dit die seën van die Here is wat ryk maak, en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie!
Psalm een sê dat jy voorspoedig sal wees in alles wat jy aanpak as jy Sy Woord oordink, dag en nag! Psalm 119:130 sê dat Sy woorde lig gee en verstandig maak.

Wanneer sal mensekinders leer dat alles by Hom begin en eindig. Dit wat Hy sê, bedoel Hy!! Ons kan Hom op sy Woord neem (1Tim 1:15)!
Dit is net “Geloof” wat God behaag! As jy nie geloof het nie, kan jy dit kry (Rom 10:17)!

Nuttige wenke:

1. Verkry insig en wysheid deur alles wat jy besit. (Spreuke 4:7) Eet een ete op ‘n dag
minder en lees die Bybel in daardie uur wat jy vas.
2. Maak ‘n “commitment” om die mooiste tv-program vir die jaar nie te kyk nie en
daardie tyd te lees en te bid.
3. Gaan slaap ‘n uur vroeër, om dan ‘n uur vroeër op te staan vir stiltetyd met God.
4. Laat skakel jou dstv vir ‘n jaar af om meer met God en met jou familie te kan kuier.
5. Maak vir jou flitskaarte met die vers aan die een kant en die skrif aan die anderkant.
Neem elke dag vyf kaarte oral met jou saam om dit te kan memoriseer.
6. Kry die Bybel op cd en luister dit in jou motor oppad werktoe.
7. Begin om net geestelike musiek te luister vir een jaar. Dit sal jou leer om te
“worship”
8. Rig vir jou ‘n bidkamer in. Besluit op ‘n vasgestelde tyd wat jy elke dag daar
deurbring.
9. Bring Skrifte waarvolgens jy wil leef in die bid-kamer aan.
10. Bid tot God om jou te help dat jy meer tyd vir Hom sal hê.

As jy eers een keer God se stem gehoor en Sy teenwoordigheid in jou “eenkant-tye” gehoor en ervaar het, sal niks jou ooit weer keer om dit elke dag weer op te soek. Jy sal wonder hoe jy ooit daarsonder geleef het!

Shalom!
Danie

Die wedloop van die lewe…! Wat ‘n groot voorreg om daaraan deel te kan neem! Dit is opwindend en uitdagend!
Maar die feit dat hierdie lewensreis binne die raamwerk van tyd afspeel, maak dat ons nie altyd beheer het oor die spoed waarteen dit voortsnel nie.
Op ‘n dag wonder mens wanneer en hoe die “reis” ‘n “resies” geword het. Hoe het dit gebeur dat jy hierdie lewenspad elke dag moet draf, terwyl jy daardeur sou wou stap; en by elke bloeiseloomblik sou wou kon stilstaan. Die magtelose gevoel dat jou dag deur die uurglas van tyd gly, sonder dat jou lewensboom sy vrugte kan dra.

Dan het ek al soveel dae maar op die kantlyn van die lewe gaan staan om my asem terug te kry.
Hoe dikwels in hierdie tye, het ek na die Here gesoek en geroep vir “time-out”! Dat Hy my sal help om opgewasse te wees teen die uitdaging van “tyd”.

Dit was op so ‘n “op-die-kantlyn-dag” dat Ps. 90:12 vir my ‘n lewenssleutel geword het: “Leer ons om ons dae só te tel, dat ons ‘n wyse hart mag bekom”!
‘n Strewe om elke dag as ‘n “onthou” en ‘n “nóú” dag te leef. Om élke dag op die berg van die Here te klim. Om in Sy teenwoordigheid jou nuwe vier-en-twintig-uur- geskenkpak te ontvang en versigting oop te maak.
Om soos Elia, in die stilte van die aandwind, of vroegoggend wanneer die dag nog breek, die Here se tasbare teenwoordigheid op te soek, sodat Hy die wentelbaan van tyd en gebeure weer in perspektief kan stel.
Waar Hy ons weer kan leer en onderrig dat dit nie gaan oor “tyd” nie, maar oor die Gewer daarvan. Dat die besige “Martha” ook soos “Maria”, die beter keuse kon uitvoer. Dan sou sy ook iets uit die dag kon ontgin vir tyd en ewigheid.

Soos wat Moses in die rotsskeur moes skuil sodat God sy Naam by hom kon laat verbygaan, so kan ons ook elke dag in die Rots gaan skuil, sodat die Heilige Gees die Woord by ons laat verbygaan, om ons harte met wysheid te vul!
Wysheid om oor prioriteite te heers. Wysheid om ons lewens en tyd effektief te begroot, te beplan, en met dissipline deur te voer, terwyl ons die ure van elke dag geniet as ‘n lewensgeskenk en gawe van Bo!

Mag die varsheid van elke oggend se gebedstyd jou in die middagson dra. Mag die stilte van die aandwind jou vlerke gee om hoog te vlieg! Mag vandag vir ons die geleentheid wees om die tyd uit te koop! ‘n Dag waarin die Here ons woorde en dade kan opmerk; om in Sy gedenkboek van Maleagi 3:16 op te skryf.


Om Deur die Gees te Wandel

Galasiërs 5:13-26 “Julle, broers, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as ’n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat: “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.” Maar julle byt en verskeur mekaar; pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel, is dít: Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle sondige natuur nie (OV: Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie).

Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend: onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naywer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het: Wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie.

Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Dié wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees; laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal (OV: As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel). Ons moenie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie.”

In hierdie gedeelte word die verskil tussen die slegte en die goeie van die menslike gedrag baie duidelik uitgelig. Hy rig ’n uitdaging aan ons om volmaak te wees met die sondige natuur en sy hartstogte gekruisig. Paulus praat met ‘gewone’ mense: mense soos ons. Dit gaan nie hier oor uitstaande “geestelike” mense wat groot veldtogte hou, of mense wat almal ken vir hulle goeie hoedanighede nie.

Hoe kan ons dit doen? Deur te wandel deur die Gees! “Wandel” wys na die normale alledaagse lewe wat elkeen van ons lewe. By die werk, aan die universiteit, op skool, in ons besigheid, waar ons onsself ook al bevind. Ons sweef nie oor die aarde met ons koppe in die hemel nie. Dit beteken elke mens kan “wandel deur die Gees”. Dinge kan so anders wees as ons regtig deur die Gees wandel.

Die rede waarom daar so ’n verskil is, word toegeskryf aan die manier waarop “gewandel”, of soos ons normaalweg sou sê, “geloop” word. Om te loop is eintlik ’n voortdurende proses van val, veral as jy struikel. As jou een voet struikel, is die ander vinnig daar om te keer dat jy op die grond beland. So keer jou voete om die beurt dat jy val terwyl jy loop. Paulus verklaar dat die mens wat aan Christus behoort, anders loop as die ongelowige. Hy loop deur die Heilige Gees. Inderwaarheid beteken dit hy word deur die Heilige Gees regop gehou terwyl hy vorentoe beweeg. Met die ondersteuning van die Heilige Gees kan ons die lewe werklik reg leef. Hy stel my in staat om weg te bly van die verkeerde dinge.

Paulus verklaar in 1 Kor 2:10 “Aan ons dan het God dit deur die Gees bekend gemaak, want die Gees deursoek alle dinge, ook die diepste geheimenisse van God.” Hiervolgens weet die Heilige Gees alles en kan Hy alles wat ons behoort te weet aan ons bekend maak. Hy is soos ’n goeie gids wat die goeie dinge in die lewe aan jou bekend maak. Hy stel jou ook in staat om in die regte rigting te beweeg waar jy in al jou doen en late voldoen aan die vereistes wat God tevrede stel.

Baie van ons geniet dit om in die natuur te wees, die voëls, plante, diere en buitelug waar te neem en te geniet. Indien jy vergesel word deur iemand met die nodige kennis wat jou meer van die omgewing en die dinge wat jy sien, vertel, word die ervaring net meer genotvol en waardeer jy dit wat jy sien, al hoe meer. Jy sien dinge raak waarvan jy voorheen nie bewus was nie, geluide maak skielik meer sin, reuke kry werklik betekenis, jy begin die groter prentjie raaksien en die insig bring waardering.

Ons bekering en voortgesette verhouding met God word deur die Heilige Gees bewerkstellig. Soos ons toelaat dat Hy ons oortuig van die verkeerde en dan ons lewe aan God wy, so moet ons voortdurend toelaat dat Hy ons ook verder lei. Om gelei te word, is om “deur die Gees te wandel”, en dit gebeur nie sommer so vanself nie. Dit is ons persoonlike keuse of ons gaan toelaat hoedanig ons deur die Gees wandel. Ons kan van tyd tot tyd saam met Hom loop, soos byvoorbeeld wanneer ons voor ’n belangrike keuse staan, of wanneer ons siek is, maar dan gaan ons maklik weer op ons eie aan. Ons loop dikwels eerder op ons eie of laat ons lei deur ‘n sigbare aardse metgesel.

Soos wat ’n goeie natuurgids jou in staat stel om die natuur werklik te waardeer, help die Heilige Gees jou om God se begeerte vir jou lewe te begryp en daarin te slaag om aan sy vereistes te voldoen. Baie dinge wat onverstaanbaar is, gebeure wat jou ontstel omdat jy nie kan verstaan waarom dit plaasvind nie, onbeantwoorde gebede, verhoudings wat nie wil vlot nie, word duidelik deur die leiding van die Heilige Gees wanneer ons saam met Hom wandel. Die ideaal is om nooit sonder God se “Gids” te wees nie. Ons kan dit bewerkstellig deur Hom doelbewus te volg. Ons dink soms dat hierdie intieme teenwoordigheid van die Heilige Gees in ons lewe net vir ‘heilige’ persone soos predikante en nonne beskore is. Ons ‘gewone’ mense worstel maar op ons eie voort.

Ons kan net Sy stem hoor as ons op die plek is waar Hy met ons kan praat. Hy praat deur sy Woord, in die kerk deur die prediking, in die kleingroepbyeenkomste, tydens bidure, selfs tydens vergaderings, ja, elke keer as die gemeenskap van gelowiges byeenkom, is die potensiaal daar dat die Heilige Gees met ons kan praat. Elke geleentheid wat ons nie bywoon nie, is ’n geleentheid wat misgeloop is! Hy praat ook in ons binnekamer, op die hospitaalbed, wanneer ons stil word voor Hom, selfs in die motor. Deur met Hom te wandel, kry ons ’n geheelbeeld van sy plan met ons lewe, in die gemeente, in die gemeenskap. So word ons uitgedaag om betrokke te raak by Sy wêreld en werk. Ons besef ons is nie te gering om deur Hom gebruik te word nie.

Die vraag is egter: Hoe dikwels beleef ons hierdie leiding en waarom gebeur dit nie meer dikwels nie? Waarom voel dit asof ons maar op ons eie moet voortsukkel? Dikwels jaag ons ons gebedstye af, maak dit so kort as moontlik, bid net die noodsaaklike en ons hou nie regtig gemeenskap met Hom nie. Ons praat soms net met Hom, maar Hy praat nie altyd met ons nie, omdat daar net nie tyd is nie. Ons word onaktief, onbetrokke en krities, terwyl Hy ons wil aanwend en deel maak van sy groot plan.

Dit is moontlik dat ’n mens gered kan wees en tog nie alles verkry wat God vir ons bedoel het nie. Ons is geroep om deel te wees van God se werk hier op aarde. Ons lees daarvan in 2 Kor 6:1 “As medewerkers van God doen ons ’n beroep op julle om te sorg dat julle die genade van God nie tevergeefs ontvang het nie.”


Gekke vir Jesus

In Matt. 16:24 sê Jesus: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis dra en My volg…

Jesus het baie duidelik gesê as ons Hom wil volg, moet ons onsself verloën, ons kruis opneem en Hom volg. Om jouself te verloën, is soms om ʼn ‘gek vir Jesus’ te wees. Ek sê dikwels as ek preek dat ons almal gekke is – om die mense se aandag vas te vang. Sommiges hou glad nie daarvan nie! Dan vra ek: “Wie se gek is julle? Ek is ʼn gek – vir Jesus!”

Een ding wat ek in evangelisasie geleer het, is dat, tensy jy bereid is om jou reputasie neer te lê, jy nie in evangelisasie vir ons Meester gebruik kan word nie. Ons moet bereid wees om onsself neer te lê. Ons grootste vyand is nie satan nie, maar die eie ek!

Charles Haddon Spurgeon, dikwels die ‘prediker-prins’ genoem, het eendag in Highstraat in Brittanje afgestap toe een van sy kritici na hom gekom en gesê het: “Jy is die‘gekke-prins’!” Hy het beleef gereageer: “Wel, ek is ten minste ʼn prins van iets!” As jy bereid is om die eie ek neer te lê, kan jy nie beledig word nie! Dan is jy beskikbaar waarvoor die Heilige Gees jou wil gebruik en wat Hy wil hê jy moet doen. Dis slegs dan wat die krag van Bo onbeperk kan kom, want daar is geen ‘wat as…?’ nie.

Jy weet as jy aan ʼn dooie hond skop, dit nie sal reageer nie, maar as ʼn slapende hond geskop word, sal dit byt. Miskien moet jy jou eie hart ondersoek om te sien hoeveel trots daar nog oor is, want as jy by evangelisasie betrokke wil raak, moet jy bereid wees om die sorge saam met die seën te aanvaar.

D. L. Moody, een van die grootste evangeliste wat ooit geleef het, het vir meer as 100 miljoen mense in sy lewe gepreek. Hy het eens in die Grootsaal by die Cambridge Universiteit gepreek met 1 000 van die briljantste jongmense in die wêreld teenwoordig. Hulle sê hy was vreeslik senuweeagtig omdat hierdie jongmans met hul sambrele en hoede, meeste van hulle ook nog uit baie ryk families, gewoonlik met hul sambrele op die houtvloer begin stamp het as hulle nie van die spreker gehou het nie. Hulle sou so ʼn spreker letterlik van die platform ‘afgestamp’ het. Moody se Engels was boonop swak: hy het ʼn sterk Amerikaanse aksent gehad. Met die afsluiting van sy boodskap het baie van die jong geleerdes hul lewens aan Christus toegewy. Om die waarheid te sê, C. T. Studd, ʼn baie beroemde Engelse krieketspeler, het ʼn prediker geword op grond van Moody se bediening. Dan was daar ook die ‘Cambridge Sewe’ wat na China en Indië toe gegaan het om die Evangelie te bring. Een ou dame het by geleentheid na Moody gekom en gesê: “Dit was die swakste Engels wat ek nog ooit in my lewe gehoor het!” Hy het geantwoord: “Wel, dis al Engels wat ek het om vir Jesus te gebruik. Wat gaan u met u Engels doen?”

Ons moet bereid wees om ons reputasie te verloor ter wille van ons Meester. Dit is wat met Thomas Campness gebeur het. Hy is deur sy kerk aangestel as die distriks-evangelis in Newcastle-on-Tyne in Noord-Engeland. Toe hy van sy aanstelling hoor, het hy hom opnuut aan God toegewy en gevra dat God hom moet help deur ʼn woord wat hom in sy taak sou help. Die antwoord het gekom en dit was nie die soort antwoord wat hy verwag het nie. God het gesê: “As jy veral gaan fokus op die taak om siele vir My te wen, moet jy nie omgee vir jou reputasie as prediker nie.” (Hy het ʼn groot prediker in eie reg geword.)

Is jy bereid om jou reputasie te verloor ter wille van siele vir Jesus Christus?.


Die Woord is Waar (1)

In Johannes 17 vra Jesus die Vader om sy dissipels in Sy Woord te heilig nadat Hy twee maal gesê het dat die dissipels nie van dié wêreld is nie, net soos Hy ook nie van dié wêreld is nie. Dit is dieselfde boodskap wat Hy aan Pilatus gegee het: Sy koninkryk is nie van hier nie. Dan maak Jesus ‘n stelling in vers 17b wat reg deur die skrif eggo “U Woord is die waarheid!”

Die koninkryk van God is nie “demokraties” nie. Dit beteken dat geen mens gaan besluit of God waarlik God is en of Sy Woord werklik waar is nie. Dit is nie debatteerbaar of dít wat God gesê het, aanvaarbaar is of nie. Selfs nie in die huidige menslike ’Pilatus-koninkryk’ nie.! Wat God gesê het, het Hy gesê! My ondervinding is dat as jy God waarlik op Sy Woord neem en glo dat dit die waarheid is, die resultaat van die waarheid altyd wonderbaarlik is (1 Tess 2:12-13).

Die rede waarom mense ongemaklik word wanneer ‘n prediker die waarheid preek, is omdat die “vlees” teen die Gees is. Die Gees sê: as ‘n mens wil lewe, hy eers moet sterwe. Jy is heeltyd in ‘n oorlog teen satan, die wêreld en die vlees. Die begeerlikheid van die oë, die begeerlikheid van die vlees en die grootsheid van die lewe…is nie uit die Vader nie.

”Die hele skrif is deur God ingegee ”(2 Tim 3:16)! Dit gaan my verstand te bowe dat daar vandag slim en geleerde mense is wat sê dat die Bybel deur ongeletterde mense geskryf is en dat groot dele van die Skrif maar gelees moet word “in die lig van die kennis” wat hulle gehad het. Volgens hulle het baie van die gedeeltes nie eintlik meer ‘n toepassing op vandag se moderne mens nie…so asof ons dit maar kan ignoreer. 1 Korintiërs 10:11 sê dat al hierdie dinge hulle oorgekom het as voorbeelde en opgeskryf is as ‘n waarskuwing, aan ons wat aan die eindes van eeue leef. Geen profesie van die Skrif is ‘n saak van eie uitlegging nie, want geen profesie is ooit deur die wil van ‘n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedryf! Dit het die heilige mense van God gespreek (2 Pet 1:19-21)!

Dit bring my by die teer punt van sonde en die stelling wat ek gemaak het aangaande homoseksualiteit. Dit is ongelukkig so dat die media doelbewus sekere dele uitlaat en somtyds woorde verdraai om sensasie te wek. So verkry hulle ‘n reaksie en verkoop baie meer tydskrifte en koerante. Ek wil elke skrywer en prediker ook net daarop wys dat die Woord sê dat ons van elke woord wat ons praat, rekenskap sal gee (Mat. 12:36-37). Dit is nie vir God ‘n grap nie. Hy sê: “Laat jou ja, já wees; en jou nee, neé…” Wat meer is kom van die bose! (Jak 5:12)

Laat ek net kortliks verduidelik wat ek wel gesê het: God noem dit ‘n sonde as ‘n man by ‘n man slaap of ‘n vrou by ‘n vrou. Daar is ‘n magdom Skrifgedeeltes wat dit bevestig. Ons moet weet: sonde is sonde! As jou sonde nie vergeef word nie, sal jy God se koninkryk (heerskappy) nie sien nie! Daarom het Jesus Christus gekom om die werk van die duiwel te verbreek (1 Joh 3:8). As jy glo dat Hy vir jou gesterf het en dat Hy die Seun van God is, sal jy lewe al het jy gesterwe. Die feit dat jy glo, beteken jy erken Sy heerskappy en noem Hom: ”Here!” As jy sê Hy is jou Here, sê jy Hy besit jou hele wese: siel, gees en liggaam. In Luk 6:46 vra Jesus: “Waarom noem julle my Here Here, maar doen nie wat Ek sê nie?”

God se Woord sê dat as ons opsetlik sondig (wat dit ook al mag wees) nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, daar geen offer vir die sonde meer oorbly nie, maar ‘n verskriklike verwagting van oordeel (Heb. 10:26-31).God vergewe enige sonde! Hy is ‘n liefdevolle, genadige Vader wat nie wil hê dat ‘n mens verlore moet gaan nie. Hy sal jou sewentig maal sewe keer vergewe as jy jou sonde erken, daarteen stry, dit bely en dit laat staan (Spr. 28:13)!

God die Vader vergewe jou as jy in erns na Hom toe kom in die Naam van Sy Seun. Wanneer jy tot bekering kom, draai jy om en stap weg van jou ou lewe…, en die Heilige Gees kom en lei jou in die waarheid. As ons Jesus bely, moet ons Sy Woord met ons werke eer (Tit 1:16)!

Vrede vir julle in Jesus se Naam!
Danie

‘n Veranderende wêreld.
Ons leef in ‘n wêreld met soveel veranderlikes! Soveel grondverskuiwings in soveel areas van ons lewens. Dryfsand-verhoudings, grassaad-sekuriteit en ganadedae in die son. Met ‘n lewensreis om te hardloop – ‘n wedloop om te voltooi. ‘n Breë pad, ‘n smal pad, ‘n kronkelpad. Dan laat dit jou soveel dae met: watter pad?

Maar: “U Woord is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my pad!” (Ps 119:105)
Dit glo ek! Sy Woord is waar! “In die begin was die Woord, en die Woord was by God en die Woord was God” (Joh. 1:1). Van ewigheid tot ewigheid sal dit altyd onwrikbaar wáár wees. Die Heilige Gees bevestig en openbaar die Woord, die Lig, die Seun. So is die Woord van ewigheid tot ewigheid ‘n lamp vir die mens se voet en ‘n lig vir sy pad!

Hoe kan dit dan wees dat hierdie lig bevraagteken en verklein word? Is dit nie die
skanse van hierdie wêreld wat harte en gedagtes van mense verdoesel nie? Filters is van wêreldse kennis, selfverheffing en vooroordeel nie?. Filters van ongeloof wat die Woord van God weerspieël as’n boek vol mensgemaakte reëls en godsdienstige voorskrifte nie?

Nie so lank gelede nie, het ons onsself onverwags in ‘n geestelike en fisieke woestyn bevind. ‘n Tyd van beproewing, waartydens die meeste van ons normale ondersteuningsisteme in ‘n klein tydjie weggeneem is. ‘n Plek waar ons vir die eerste keer ‘n mate van vervolging ervaar het as gevolg van dít waarin ons glo én vir die aanhaal van ‘n spesifieke Skrif. Ek moet byvoeg dat die aanhaling deur die media in ‘n sensasionele lig gestel is, met die doel om reaksie uit te lok. Dit was hartseer om te besef dat die meerderheid lesers doodeenvoudig ‘n koerantopskrif aangaande ‘n godsdienstige saak glo, sonder om self eers die Woord van God aangaandie die saak te raadpleeg.

Wat hierdie woestyn-tyd so ‘n kosbare ervaring gemaak het, was dat die Woord van God in die ware sin van die woord, vir ons ‘n skuiling was: die vaste wete dat Sy Woord die enigste waarheid is! Die koesterende besef dat mense en hulle opinies nie jou saligheid en geregtigheid voor God kan beskadig nie. Hý toets harte, gedagtes en motiewe van mense en hul dade. Mense kan jou openbare beeld, jou bediening en selfs jou eie gemaksugtigheid skade aandoen. Maar niks wat enigeen kan doen of sê, kan die warmte en sekuriteit wat Sy Naam as skuiling bied, leed aandoen nie! Ek sal altyd aan daardie woestyn-tyd terugdink met ‘n warm geborge gevoel!

Die Here Jesus nooi ons uit in sy Woord! “Ek onthou die geneëntheid van jou jeug, die liefde van jou bruidstyd, toe jy agter My aangeloop het in die woestyn in ‘n onbesaaide land” (Jer. 2:2). In Matt. 4:4 antwoord die Here en sê: “Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan!”

Die Here begeer ‘n persoonlike een-tot-een verhouding met elkeen van ons! Hy roep ons om Hom te volg, selfs in die woestyn in, waar daar niks anders as Sy Woord, Sy teenwoordigheid en Sy hartklop is nie!

So ‘n veilige plek! By die Outeur van die lewe, van jóú lewe en van die Woord!

Halleluja!
Daleen