Opsoek Na Ware Mans

Gedurende die laaste dekade het ons gesien hoe mans ekstensief vir hulle manlikheid en hulle rol binne die gesinsverband gekritiseer is deur die liberale media, sekulêre instellings (soos universiteite), politieke leiers, en selfs geestelike leiers in die Kerk.

Kritiek teenoor mans
Van hierdie kritiek is geldig, byvoorbeeld dat mans nie hulle vrouens ‘besit’ nie, nóg die reg het om hulle vrouens te slaan, te mishandel of te onderdruk. Ander aspekte van die kritiek teenoor mans, daarteenoor, is geheel en al oningeligte stellings, byvoorbeeld dat Christenskap die tot slaafmaking en onderdrukking van vroue voorstaan – wanneer die teenoorgestelde eintlik die waarheid is!

“Jong Afrikanermans glo hulle besit vroue en kinders”
Onlangs het Lulu Xingwana, Suid-Afrika se minister van vroue, kinders en gestremdes, een van die belaglikste stellings gemaak. In ’n internasionale TV-onderhoud het sy in reaksie op Oscar Pistorius wat sy vriendin, Reeva Steenkamp, geskiet het, gesê: “Jong Afrikanermans word grootgemaak in die Calvinistiese geloof, en glo dat hulle ’n vrou en ’n kind besit.”

Onkundig uitlatings
Xingwana se verduideliking van, of sosiale kommentaar op, Pistorius se aksies, is gebaseer op die feit dat hy ’n Afrikaanse man is en dat die meeste Afrikaanse mense hulself as Christene beskryf. Die feit dat mense ’n blokkie op ’n sensusvorm merk wat aandui dat hulle geloof Christelik is, is nie noodwendig ’n akkurate weerspieëling daarvan of die persoon werklik identifiseer met Christelike waardes nie – maar dit was blykbaar nie van belang vir Xingwana of enige van die ander liberale media wat onkundige uitlatings oor sosiaalmaatskaplike toestande maak nie.

Onderdrukte manlikheid en leierskap
Haar opmerkings staan nie geïsoleerd nie, hulle verteenwoordig ‘n wêreldwye beskouing wat bevooroordeeld teenoor Christenskap is. Aangevuur deur feminisme en sekulêre humanisme, het die samelewing verkeerdelik begin glo dat die Bybel en ’n Christelike wêreldbeskouing chauvinisties en onderdrukkend teenoor vroue is. Mans staar geweldige druk in die gesig om vir hulle gesin te voorsien en om hulle gesin se toekoms te rig en te verseker; tog word mans terselfdertyd deur die samelewing oor die kop geslaan om hulle manlikheid te onderdruk en hulself terug te hou in die leiding van hulle gesin.

Vaderlike instink
Die feministe beweging het miljoene vroue (selfs sommige mans) suksesvol oortuig om te glo dat enige vaderlike instink om te beskerm, te rig en te lei, nadelig is. ’n Mens moet maar net kyk na wat die beweging se leiers sê om agter te kom wat hulle hartsingesteldheid is: “Ek voel dat ‘mannehaat‘ ’n eerbare en lewensvatbare politieke beskouing is; dat die onderdrukte die reg het tot klassehaat teenoor die klas wat hom onderdruk.” – Robin Morgan, redaktrise van ‘Ms. Magazine’.

Feminisme nie die oplossing nie
Ek staan geensins manlike dominansie en chauvinisme voor nie (so dikwels in die Midde-Ooste, Afrika, en ja, ook in Afrikaanse huishoudings te vinde). Ek sê wel dat die Bybelse rolle vir mans en vroue deur God ingestel is om die mensdom en die gesin tot voordeel te strek en te seën. Met al die mishandeling van vroue wat ons om ons waarneem, is dit uiters belangrik dat die Kerk sy stem laat hoor en standpunt inneem teen hierdie einste oortuiging dat mans superieur bo vroue is en dat vrouens ‘hulle eiendom’ is. Laat ons egter in gedagte hou dat die liberale sekulêre wêreldbeskouing naamlik dat feminisme ’n oplossing is, slegs ’n vals oplossing is vir die werklike kwessie van die ongelykheid van vroue in ’n sondige samelewing.

Rebellie teen die Woord van God
Feminisme is gebaseer op arrogansie en is die teenoorgestelde van die be-roep op die wedergebore gelowige om ’n dienskneg te wees. Die aksies van die moderne militante feministe is daarop gerig om vroue te laat rebelleer teen die opdrag wat God die mensdom gegee het. Die soort feminisme wat daarna streef om humanistiese oplossings voor te skryf, is in direkte verset teen die Woord van God.

Vroue het gelykmatige toegang
Feminisme was oorspronklik ’n positiewe beweging wat daarop gerig was om vir vroue die basiese regte, wat God vir elke mens bestem het, te verkry. Dit is tragies dat feminisme verby daardie grondbeginsels beweeg het om daarop te fokus om enige teken van verskille in die rolle van mans en vrouens uit te wis. ’n Gelowige vrou, wat aan God gehoorsaam wil wees en in vrede en genade wil wandel, moet onthou dat sy gelykmatige toegang tot alle geestelike seëninge in Christus het. “Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie: in Christus Jesus is julle almal één.” (Galasiërs 3:28).

God se Woord bevat die oplossing
In die laaste dekades het daar ’n samelewing tot stand gekom wat so behep is met politieke korrektheid en so sensitief daaroor is om ‘te na gekom’ te word, dat wellewendheid die pad byster geraak het. Daar is slegs een ras – die menslike ras! Binne hierdie menslike ras is daar manlik en vroulik, verskillende etniese groepe, verskillende kleurgroepe en verskillende nasies. Dit is sondige harte wat ongelykhede veroorsaak. Dit is sondige harte wat veroorsaak dat mans vroue op maniere hanteer wat hulle verkleineer en verneder. Dit is sonde wat een persoon bo ’n ander ag. Dit is sonde wat daarop uit is om versinsels as oplossings voor te hou vir hierdie ongelykhede. Die enigste ware geneesmiddel vir ongelykheid is gehoorsaamheid aan God se Woord.

Behandel ander sodat God daardeur vereer word
Ek glo nie dat God Christene die opdrag gegee het om verkeerde en nadelige kulturele opvattings oor manlikheid en vroulikheid te behou en in stand te hou nie, net so min as wat Hy wil sien dat ons antieke Nabye-Oosterse (of Grieks-Romeinse) opinies oor gestremdheid, ras en sosiale klasse moet aanvaar . Ek glo God het Christenskap, in Christus, ’n verlossende fokus gegee. Ons deel in die goeie nuus dat ons, in Christus, almal gelyk en tog ook uniek in ons rolle, gawes en funksies is. Danksy ons Verlosser is ons almal geliefde kinders wat as waardevol geag word; ons behoort andere op so ’n manier te behandel dat dit Hom vereer.

God se plan
Per slot van rekening, wat ons samelewing vandag benodig, is ware mans wat in wysheid, nederigheid en genade na vore tree; manne van eer wat hulle vrouens liefhet, vroue respekteer, met integriteit optree en daarna streef om aan ander te doen soos hulle aan hulself gedoen wil hê. Wat benodig word, is dat vroue wat gawes en talente het die kans gegun moet word om dit te beoefen tot groter wins vir hulle gesin, die samelewing en die mensdom. Wanneer mans in Christus gewortel is, sal hulle nie deur die sukses en die stem van vroue bedreig voel nie. Wanneer vroue veilig in die Here is, sal hulle nie onderdruk, of wrewelrig voel oor hulle God-gegewe rolle en verantwoordelikhede nie. Wanneer ons, as die kinders van God, deur die Heilige Gees gelei word, sal ons ’n lig vir die wêreld wees – ons sal die wegwysers wees vir God se plan vir die huwelik, die gesin en die samelewing.
-Jackie Georgiou


n Doring In Die Vlees

Ons lees in 2 Kor 12:7 dat God vir Paulus “’n doring in die vlees” gegee het. Daar is baie bespiegelinge oor presies wat Paulus se doring in die vlees was. Die eenvoudige antwoord is dat ons nie weet nie. Dit mag wees dat Paulus hier na iets fisiek verwys, of dit kan iets wees wat geestelik was. Ongeag van wat dit was, dit het ’n geestelike effek op sy lewe gehad.
Dit is uiteindelik egter belangriker om te verstaan wáárom God dit nodig geag het om vir hom ’n doring in die vlees te gee en wat die effek daarvan in sy lewe was.

God gee die doring
In vers 1-6 vertel Paulus hoe God Homself op buitengewone wyse aan hom, Paulus, openbaar het. Dit kon maklik daartoe lei dat Paulus te veel van homself kon dink a.g.v. sy kennis oor God, sy kennis oor die dinge van God, die krag van God in sy lewe en ook die vrug op sy bediening. Hy skryf dat God hom ’n doring in die vlees gegee het “sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie” (v7) en “omdat ek nie wil hê dat iemand aan my meer moet toeskryf as wat hy my sien doen of my hoor sê nie” (v6).
Dit sou nie verkeerd wees om te sê wanneer daar besliste seën en vrug in
iemand se lewe is, soos bv. in Paulus se geval, God altyd vir so ’n persoon ’n doring in die vlees sal gee nie.
Dit sou ook nie verkeerd wees om te sê dat wanneer God besig is om
iemand vir ’n lewe van krag en geestelike vrug voor te berei, hy daardie persoon ’n doring in die vlees kan gee nie. Wanneer ons na die lewens van manne en vroue kyk op wie se lewens daar vrug was (bekendes en ook minder bekendes), getuig almal van hulle, sonder uitsondering, dat hulle persoonlike ervaring van so ’n doring in die vlees het.

Die doring kom in baie vorme
Hierdie doring in die vlees kan in baie vorme kom: siekte of swakheid, ’n gebroke verhouding, slegte werksomstandighede of slegte lewensomstandighede, ’n voordurende gebrek aan fondse, ’n vernederende situasie, die spesifieke roeping en opdrag wat God vir jou gee wat jy nie verkies nie, ’n beroep waarvan jy nie hou nie, ’n persoonlike vyand
(iemand wat die lewe vir jou moeilik maak), ’n persoonlikheidseienskap (bv. introversie) of ’n innerlike geestelike stryd.
Daar kan emosionele pyn en verbittering oor iets wees wat in die verlede gebeur het en waarmee jy sukkel om oorwinning te kry, of ’n stryd met onvergewensgesindheid oor ’n onreg wat jou aangedoen is. Dit kan moeilike familie- of gesinsverhoudings wees waarvoor daar oënskynlik net geen oplossing is nie.

God se Genade is genoeg
Ons hoor dikwels dat alles deur gebed vermag kan word. Paulus het drie keer oor sy doring in die vlees gebid en tog het God dit nie weggeneem nie. God se doel daarmee was om enige vorm van hoogmoed en elke moontlike vorm van belangrikheid of gevoel van superioriteit by hom te verhinder.
God wou vir Paulus leer dat Sy genade vir hom genoeg is en dat sy hemelse gesigte en buitengewone ervarings hom nie geesteliker maak nie.
Hierdie doring in die vlees het onder meer beteken dat God hom “’n boodskapper van Satan [gegee het om hom] met vuiste te slaan” (v7) en daarmee saam “swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede” (v10).

As ek swak is, is ek sterk
Ons moet egter let op ‘die vrug’ wat die doring in die vlees in hom tot gevolg gehad het. Dit het hom swak gemaak. Paulus skryf dat hy in sy ‘swakheid’ sal roem, want God sê Sy genade is vir hom genoeg en dat God se krag juis tot volle werking kom wanneer Paulus swak is (v9). Paulus se slotsom oor die doring in die vlees is: “want as ek swak is, is ek sterk” (v10).
Verlang jy daarna dat God jou kragtig sal gebruik? Weet verseker dat daar “’n doring in die vlees” na jou toe op pad is. Laat ons nie ‘n “doring in die vlees” vermors nie.
-Bennie Mostert


Morne En Christelle Steyn – Leef Jesusgerig!

Morne Steyn sou 2012 waarskynlik so gou as moontlik wou vergeet as hy kon. Van Suid-Afrika se gunsteling rugbyspeler in 2009, die held van die dag met ’n skopskoen wat net niks verkeerd kon doen nie, tot 2012 toe hy deur sy eie bewonderaars uitgejou is.
Niks wou vir hom reg loop nie. Hy het belangrike skoppe gemis en is vir die Springbokke se nederlaag teen die All Blacks in Dunedin geblameer. Mense, soos vorige bokafrigters en aanbieders van sportprogramme, het Morné se seleksie vir die Springbokspan bevraagteken. In September 2012 is hy uit die Springbokspan weggelaat. Aanmerkings in die pers was snedig en venynig.

Komkommerkoel onder druk
Morné Steyn se sterloopbaan het afgeskop toe hy Ruaan Pienaar tydens die 2009 Britse Leeus-toer vervang het. Een van sy skoppe was ’n reusagtige 53 m ver, oorgeklits in die laaste paar minute van die wedstryd en het die toetsreeks op dramatiese wyse beklink. Die Springbokke het ook die All Blacks in 2009 tydens die Drienasies-reeks met ’n telling van 31-19 gewen, waarvan Steyn al Suid-Afrika se punte aangeteken het met agt strafskoppe en ’n verdoelde drie. Dit is steeds die rekord vir die meeste punte deur ’n individu aangeteken gedurende ’n Drienasies-wedstryd.
Dit blyk dat 2013 ’n baie beter jaar vir Morné is en weer eens verdoel hy komkommerkoel kritieke skoppe onder groot druk. Hierdie bewonderenswaardige en Christelike eienskap is kenmerkend van hom. Vroeër die jaar is daar aangekondig dat hy ’n aanbod van Stade Francais aanvaar het om in Frankryk rugby te speel. Ons het by Morne en sy vrou gaan inloer voordat hy in Oktober na Frankryk vertrek.

Druk en verwagtinge van die publiek
Suid-Afrikaners is passievol oor hulle rugby en vergeet soms onder watter druk hierdie sportmanne verkeer. Ondersteuners vergeet soms dat hulle helde mense is wat faal en foute kan maak. Die druk kan ontsaglik wees en dit is waarom sportmanne werklik nodig het om op Christus te vertrou.
“God het my die kans gegun om my drome te bewaarheid. Wanneer ek op die veld uitdraf, maak ek seker dat ek 100% gee. Ek doen dit in erkenning aan God en dat ek vir Hom lewe.
Ek en Christelle wil doen wat God behaag; ons is nie eerstens hier om mense te ‘please’ nie. Ons maak seker ons groei in God deur persoonlike stiltetyd te hou, gereeld kerk toe te gaan en aan ’n selgroep te behoort. By die ‘Bulls’ het ons ook ’n sterk ondersteuningstruktuur tussen die spelers. Ons kom gereeld vir Bybelstudie bymekaar en bid saam. Of dit nou deur ’n kerk of Bybelstudie is, is dit belangrik dat mens nie die lewe alleen probeer aandurf nie.”

God se perspektief
“Ek glo absoluut in hierdie teksvers: “Vertrou op die Here met jou hele hart, dan sal Hy jou paaie gelyk maak” – veral in my sport en werk waarby ek betrokke is. Omdat ek ’n verhouding met die Here het, plaas dit die talent waarmee ek geseën is in perspektief. Ek het dit ontvang om al die glorie aan Hom terug te gee. Dit is wat my motiveer om elke keer 100% te gee.
Mense het die persepsie dat professionele sportmanne oor alles beskik wat hulle nodig het. Die realiteit is dat ons niks kan saamneem wanneer ons hierdie aarde verlaat nie. Dit maak my hartseer om te sien hoe mense afgode najaag en hoe onbelangrik God in hulle lewens word.”
Impak op Christelle
“Met Morne wat baie weg van die huis af is, is daar lang tye wat ons nie bymekaar is nie. Wanneer hy terug is, bestee ons soveel tyd moontlik saam. Die oorsese toere beteken dat Morne vir tot vier weke op ’n slag weg is en dit is ’n bietjie rof, want ek verlang baie na hom. Dan maak ek die beste van die situasie en gaan kuier vir ons ouers in Bloemfontein. Dit kan alleen word, maar Jovan, ons seuntjie wat op Morné se verjaardag gebore is, hou my aan die hardloop!Die ander uitdaging is die media. Wanneer Morné goed speel, is daar nie probleme nie, maar laat hom nou net een ‘af’ wedstryd hê, dan is daardie mense wat ’n week gelede sy lof besing het, dieselfde ouens wat teen hom draai. Ten spyte van al hierdie uitdagings kan ek altyd positief bly en Morné ondersteun, solank ek in die Here gewortel is.”

Morné se mentors
“My huidige mentors is my afrigter by die ‘Bulls’, Frans Ludeke, en Heyneke Meyer by die Bokke. Ek respekteer ook my skopafrigter, Vlok Cilliers, wat ’n toegewyde Christen is en met wie ek ’n hegte verhouding van die rugbyveld af het. Ons is saam by ’n organisasie, ‘Water4Good’ betrokke, waar ons klinieke vir skopafrigting hou en gholfdae reël om geld vir liefdadigheid in te samel. As ’n kind van God glo ek dat Hy ons seën om ’n seën vir ander te wees. Daar is geen verskoning vir ons nie. Jesus het gesê: “Wie dit aan die minste van hierdie gedoen het, het dit aan My gedoen.”

Sy inspirasie
“Christelle inspireer my met alles wat sy doen. Bo en behalwe haar hulp met ‘Water4good’ het sy haar eie besigheid, sy sorg vir Jovan, en dan staan sy my nog in my veeleisende beroep by. Ek het haar lief vir die wonderlike vrou en ma wat sy is en omdat sy altyd dieselfde mens is. Wat jy sien, is wie sy is, daar is geen vals fronte nie.”

Advies vir jong rugbyspelers
Morné sê: “Geniet elke oomblik en gee altyd 100% in alle aspekte van jou lewe. Om soos ’n kampioen te kan speel, moet jy soos een oefen. Jy moet gefokus en gedissiplineerd wees in alle fasette van jou lewe. Glo my, daar is geen kortpaadjies om dit as ’n professionele sportman te maak nie. Ek hou van wat die ’n Amerikaanse basketbalafrigter, John Wooden, gesê het: “Talent sal jou tot op die kruin bring, maar dit verg innerlike karakter om jou daar bo te hou!” Die lewe op die kruin is nooit maklik nie; jy vind dit baie gou uit wanneer jy ’n slegte wedstryd gespeel het.”
Leef met jou oog op Jesus gerig
Vir my is my geloof in God en die liefde en ondersteuning van my familie en vriende wat my anker. Dit, en die wete dat God se liefde vir my nooit verander nie, staan vas. Is dit nie goed om te weet dat niks ons van die liefde van God kan skei nie! Mense mag my teleurstel, hulle mag my selfs afskryf, maar God, nooit nie.
Die lewe en jou rugbyloopbaan is maar baie kort! Bou op wat altyd sal bly staan.”
-Myan Subrayan


Hoop Vir Die Werklose

Baie mense se gunsteling Skrifgedeelte is Jesaja 40:31: “Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag; hulle vaar op met vleuels soos die arende; hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie.”
Die teksvers wys ons daarop dat hoop in God daartoe lei dat ons nie moeg en tam word nie. Vir werkloses is dit juis die afwesigheid van hoop wat dit vir hulle moeilik maak om te glo dat hulle weer werk kan kry.
Die Bybel leer ons ons moet vasklou aan die wete dat dinge met geloof beter kan gaan. Werkloosheid word soms gesien as dieselfde tipe situasie toe die Jode voor die Rooisee gestaan het met die Egiptiese soldate kort op hulle hakke – ’n hopelose situasie.

Verhoudinge word geraak
Ons nasie het ongeëwenaarde werkloosheidsvlakke. Dit is geensins verbasend dat daar ’n toename in angstoestande en geestesiektes is nie. Ons weet dat die hoë vlakke van werkloosheid nie net individue nie, maar ook gesinne en gemeenskappe raak.
Hierdie druk neem ook sy tol op verhoudings. ’n Wederhelf se werkloosheid kan druk op die huwelik plaas. Sommige persone hanteer hierdie stres deur alkohol- of dwelmmisbruik, of sit die stres in aggressie om. Dit lei na verdere argumente en soms, huishoudelike geweld.

Bly geestesgesond
Om jou werk te verloor, kan ook ’n gevoel van beskaming en teleurstelling laat posvat. Dit is ’n onbestendige tyd van groot onsekerhede wanneer twyfel maklik kan intree. Die onsekerheid vererger die bekommernis en in uiterste gevalle kan dit tot depressie en selfmoordgedagtes lei.
Om geestesgesond en positief te bly wanneer jy herhaaldelike verwerping,
teleurstelling en onsekerheid moet trotseer, is gewis ’n moeilike taak. Tog weet ons by Jacob’s Well dat ’n positiewe ingesteldheid die sleutel tot herindiensneming is. Ons ervaring met diegene wat werk soek gee ons ’n beter begrip vir die persoon wat hom in hierdie situasie bevind. Navorsing en ervaring het ons geleer dat die volgende karaktereienskappe belangrik is om sukses te behaal:
• Eiewaarde – Om te weet en te voel dat jy waarde het en waardeer word
• Tydsbeplanning – Roetine en projekte te skep om jou tyd te struktureer
• Hoop – Jy het positiewe verwagtinge oor nuwe werksmoontlikhede

Invloed op die psige
Navorsingstudies het bewys dat die psige van die individu nadelig beïnvloed word deur werkloosheid. Die gevoel van beheer, opvatting van eie bevoegtheid of eiewaarde, selfbeeld, identiteit, lewensgeluk en ’n gevoel van ’n betekenisvolle en doelgerigte lewe, lei almal daaronder.
Ons weet dat ons die antwoorde in God se Woord vind om die negatiewe uitwerking van werkloosheid die hoof te bied. Deur die Bybel te lees, word ons doel en rede vir die lewe vernuwe, ons eiewaarde en selfbeeld word opgebou, en ons identiteit word in Christus gevestig.

Ontbytsessies van bemoediging
Om werkloses hierin te ondersteun, het ons ontbytsessies begin, waar werksoekers as ons gaste ’n ontbyt saam met ons geniet. Gewoonlik het ons ’n gasspreker wat ’n relevante boodskap bring. Onderliggend aan die toesprake is die boodskap van bemoediging en hoop. Wanneer werkagentskappe ons kom toespreek, bring hulle gewoonlik ’n praktiese boodskap met handige wenke oor ’n goeie resumé / CV en werksonderhoude.

Praktiese hulp
Na afloop van die ontbyt is daar ’n ideale geleentheid vir die aanwesiges om met die gasspreker en ons personeel by Jacob’s Well oor ’n koppie koffie te gesels. Dit is wonderlik om te sien hoe bemoedig mense ná die ontbyt en toespraak is.
Jesus het die menigte wat hom gevolg het, innig jammer gekry. Dit is hierdie medelye wat ons aanvuur in die bediening wat God aan ons toevertrou. Afgesien van die voedsel vir die liggaam, kan diegene wat die sessie bywoon ook geestelike en psi-gologiese voedsel ontvang.
Ons bied ook hulp aan met basiese rekenaarvaardighede, die saamstel van CV’s, ’n geleentheid om op die internet werk te soek, en ondersteuning vir emosionele stabiliteit. Gedurende ’n werkswinkel wat onlangs oor twee dae saam met Agape4life gehou is, is daar ’n DVD saamgestel wat die onderskeie aspekte wat ’n persoon wat werk soek in gedagte moet hou. Van die onderwerpe is onder meer: die werksoekproses, CV’s, analise van persoonlikheidstipe en emosionele intelligensie.

Pad deur moeilike tye
As jy werkloos is, of van iemand weet wat is, wees bemoedig. Wanneer dit voorkom dat daar geen weg is nie, kan God ’n weg skep. Lewe met die verwagting en vertroue in God dat wat Hy vir die Jode by die Rooisee gedoen het, Hy sekerlik vir jou kan doen en ’n pad deur die moeilike tye baan. Wat onmoontlik lyk, is altyd moontlik by God.
Ek het die artikel met ’n gunsteling teksvers oor die hoop begin. Laat ek afsluit met nog een om ons daaraan te herinner dat ons in Christus altyd hoop vir die toekoms het: “Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: Voorspoed en nie teenspoed nie; ek wil vir julle ’n toekoms gee, ’n verwagting!” Jer 29:11.

-Myan Subrayan


Bybelse Gesinne

Handelinge 1:8 sê: “Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom…” Baie mense dink dat ons hierdie krag benodig om op die water te kan loop, of om water in wyn te verander.
Oswald Chambers sê in een van sy daaglikse leesstukke: “Krag is nie nodig vir daardie wonderwerke nie. Krag vir die dag na dag se lewe word egter benodig”. Ons benodig die krag vir die alledaagse dinge van die lewe, soos om in die oggend op te staan en werk toe te gaan, om die kinders vir skool gereed te kry, om die huis skoon te maak, ens.

Wag op God
Ons verwag dat ons lewens ook so vol wonderwerke moet wees soos dié van die manne en vroue waarvan ons in die Bybel lees, maar natuurlik lees ons nie van hulle alledaagse bestaan nie, want die Boek sou dan te oninteressant wees. Hulle het ook jare lank geleef, sonder dat iets noemenswaardig gebeur het.
Moses het byvoorbeeld 40 jaar lank skape in die woestyn opgepas voordat die Here in ’n brandende doringbos met hom gepraat het. Die Apostel Paulus het 13 jaar in Arabië deurgebring voordat God hom gebruik het.

Verbrokkelende gesinne
Die moeilikste plek om ’n Christen te wees, is by die huis. Dit is hier waar die samelewing tans die grootste teenslae ervaar – in die huisgesin, waar egskeiding gesinne verbrokkel en waar mishandeling plaasvind. Dit is so ontmoedigend om aanhoudend in die nuus te hoor van bloedskande en verkragting wat tuis, agter geslote deure plaasvind. Ons moet daadwerklik begin bid oor die situasie in die huisgesin. Die enigste manier hoe dit reggestel kan word, is met ons terugkeer na die Woord van God.

Leef in onderdanigheid
Die Bybel is baie duidelik oor hoe ons die verwonde huisgesin moet benader. In Efesiërs 5:21 sê die Here: “Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onder-danig.” Ons het nodig om aan mekaar onderdanig te wees, omdat ons Jesus Christus eerbiedig en gehoorsaam. Daar is niks oor te redekawel nie. In vers 22 staan daar: “Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is.” Dit is nie opsioneel nie, dit is ’n opdrag. Baie van die jong dames wat ek beraad voordat hulle gaan trou, sê dat hulle weier om onderda-nig te wees. As hulle weier om onderdanig te wees, kan God hulle huwelik nie seën nie.
Ef 5:25 sê: “Mans, julle moet julle vrouens liefhê soos Christus die Kerk liefgehad en Sy lewe daarvoor afgelê het.” Christus het die Kerk so lief gehad dat Hy vir die Kerk gesterf het! As ons bereid is om vir ons vrouens te sterf, weet ek sal ons vrouens ons respekteer en met graagte aan ons onderdanig wees.

Bybelse riglyne
In vers 31 word ons daaraan herinner: “Daarom sal ’n man sy pa en ma verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees.” Ouers meng te veel in by jong getroude paartjies. Ons moet verstaan dat hulle die probleme op hulle eie moet oplos. Ons moet vir hulle bid. Dit is al.
Ons moet daar wees met raad as hulle dit nodig het, en slegs as hulle daarvoor vra. Die van ons met jonger kinders moet hulle dissiplineer. Die Woord van God sê wie sy seun nie tugtig nie, het hom nie lief nie; en hoe dikwels sien ek dit nie vandag nie. Ons moet ons kinders lief genoeg hê om hulle die nodige dissipline te gee.

Wees betrokke
Dit is hartseer om so baie oumense te sien wat verstoot is. Hulle het niks meer om voor te leef nie en niks om voor op te staan nie. Aan die ander kant is dit so verkwikkend om ’n ouer egpaar te sien wat betrokke by familiebyeenkomste is, omring deur hulle kleinkinders.
Die Bybel is baie duidelik daaroor dat vaders en moeders geëer moet word. Dit is die vyfde gebod, maar dit is die eerste gebod met ’n belofte daarby. Die Woord sê: “Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee.”

God se plan vir die huwelik
Ons moet terugkeer na die grondbeginsels. Egskeiding is nie iets wat ligtelik opgeneem moet word nie. As jy hierdie artikel lees en jy is reeds geskei, moet jy tot inkeer kom, jy moet dinge regmaak en aangaan met jou lewe. Jy hoef nie onder ’n wolk van oordeel te leef nie. Onthou, die Here veroordeel nie Sy kinders nie – Hy oortuig jou van sonde.
Die kortpad is nie die vinnigste pad huis toe nie en om ’n oorhaastige besluit te neem, soos om te skei, is nie altyd die regte uitweg nie. Ons moet deur ons probleme werk, gaan sit en met mekaar praat en die Here se aangesig soek, vergifnis vra en deurdruk.
Ons kan nie ons vrouens dwing om aan ons onderdanig te wees nie; ons kan nie mans dwing om hulle vrouens lief te hê nie – niks kan in die huwelik geforseer word nie. Die Here Jesus Christus is ons Middelaar, Hy is ons Tussenganger en die Bybel is die handboek vir ’n suksesvolle huwe-
lik. Ons moet terugkeer na Christelike Goddelike waardes sodat ons huwelike ’n voorbeeld van die manier waarop God wil hê ons moet leef vir die wêreld kan wees.

Die gesin kry voorkeur
Ons moet ons gesin voor enige iets anders plaas. Dit moet voor ons werk, voor ons sport en selfs voor ons bediening kom. Die Here seën jou terwyl jy in die bres tree vir huisgesinne. Laat ons hierin volhard tot Jesus se wederkoms.
-Angus Buchan